Budżet obywatelski w Hrubieszowie tylko dla wybranych?

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o zba­da­nie zgod­no­ści z pra­wem uchwa­ły nr XIX/154/2020 Rady Miej­skiej w Hru­bie­szo­wie z dnia 27 lute­go 2020 r. w spra­wie wyma­gań jakie powi­nien speł­niać pro­jekt budże­tu oby­wa­tel­skie­go dla Gmi­ny Miej­skiej Hrubieszów.

Poni­żej treść uzasadnienia:

Pod­sta­wą praw­ną tej uchwa­ły jest art. 5a ust. 7 usta­wy z dnia 8 mar­ca 1990 r. o samo­rzą­dzie gmin­nym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm. Usta­wa o samo­rzą­dzie gmin­nym nie daje pod­staw do regu­lo­wa­nia wie­ku osób zgła­sza­ją­cych pro­jekt do budże­tu oby­wa­tel­skie­go ani bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu, co ma miej­sce w uchwa­le rady miej­skiej (§ 3 pkt 1 ust. 1 i 2 oraz §12 pkt 2). Prze­pis ten (art. 5a ust. 7) daje upraw­nie­nia radzie do okre­śle­nia wyma­gań, jakie powi­nien speł­niać pro­jekt budże­tu oby­wa­tel­skie­go, w szczególności:

1) wymo­gi for­mal­ne, jakim powin­ny odpo­wia­dać zgła­sza­ne pro­jek­ty z uwzględ­nie­niem – o ile jest to moż­li­we – uni­wer­sal­ne­go pro­jek­to­wa­nia, o któ­rym mowa w art. 2 pkt 4 usta­wy z dnia 19 lip­ca 2019 r. o zapew­nia­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);

2) wyma­ga­ną licz­bę pod­pi­sów miesz­kań­ców popie­ra­ją­cych pro­jekt, przy czym nie może być ona więk­sza niż 0,1% miesz­kań­ców tere­nu obję­te­go pulą budże­tu oby­wa­tel­skie­go, w któ­rym zgła­sza­ny jest projekt;

3) zasa­dy oce­ny zgło­szo­nych pro­jek­tów co do ich zgod­no­ści z pra­wem, wyko­nal­no­ści tech­nicz­nej, speł­nia­nia przez nie wymo­gów for­mal­nych oraz tryb odwo­ła­nia od decy­zji o nie­do­pusz­cze­niu pro­jek­tu do głosowania;

4) zasa­dy prze­pro­wa­dza­nia gło­so­wa­nia, usta­la­nia wyni­ków i poda­wa­nia ich do publicz­nej wia­do­mo­ści, bio­rąc pod uwa­gę, że zasa­dy prze­pro­wa­dza­nia gło­so­wa­nia muszą zapew­niać rów­ność i bez­po­śred­niość głosowania.

Pra­wo udzia­łu w kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych mają wszy­scy miesz­kań­cy gmi­ny (art. 5a pkt 1 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym). Co wię­cej, uchwa­ła Rady Miej­skiej w Hru­bie­szo­wie w spra­wie okre­śle­nia zasad i try­bu prze­pro­wa­dza­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi mia­sta Hru­bie­szo­wa rów­nież nie okre­śla mini­mal­ne­go wyma­ga­ne­go wie­ku do udzia­łu w kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych, a wska­zu­je jedy­nie, ze „Celem kon­sul­ta­cji jest uzy­ska­nie opi­nii miesz­kań­ców w spra­wie będą­cej przed­mio­tem kon­sul­ta­cji”. Art. 16 pkt 1 Kon­sty­tu­cji RP wska­zu­je, że „ogół miesz­kań­ców jed­no­stek zasad­ni­cze­go podzia­łu tery­to­rial­ne­go sta­no­wi z mocy pra­wa wspól­no­tę samo­rzą­do­wą”. Nie trze­ba mieć ukoń­czo­ne 16 lat, aby być miesz­kań­cem gminy.

W związ­ku z powyż­szym wno­szę o zba­da­nie zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi pra­wa tre­ści uchwa­ły Rady Miej­skiej w Hru­bie­szo­wie oraz uchy­le­nie prze­pi­sów ogra­ni­cza­ją­cych licz­bę miesz­kań­ców mogą­cych brać udział w kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych dot. budże­tu obywatelskiego.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy