Urząd Miasta: kontrola nie jest potrzebna

No Com­ments

Nie będzie kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki sprze­da­nej za 10% war­to­ści Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Pre­zy­dent Lubli­na odmó­wił prze­pro­wa­dze­nia kon­tro­li wyko­rzy­sta­nia dział­ki, o co wnioskowaliśmy.

Pre­zy­dent Lubli­na za zgo­dą Rady Mia­sta sprze­dał w 2014 roku dział­kę na rogu ulic Dożyn­ko­wej i Blusz­czo­wej, z prze­zna­cze­niem na cele sakral­ne. Miał tam powstać ośro­dek dusz­pa­ster­ski i kościół. Kil­ka mie­się­cy temu Archi­die­ce­zja Lubel­ska wystą­pi­ła o pozwo­le­nie na budo­wę budyn­ku, w któ­rym znaj­dą się:
– dom kultury,
– pomiesz­cze­nia opie­ki spo­łecz­nej i socjalnej,
– lokal miesz­kal­ny dla księdza,
– poko­je miesz­kal­ne dla zakonnic,
– garaż wielostanowiskowy.

Będzie też kapli­ca, więc zda­niem urzęd­ni­ków z lubel­skie­go ratu­sza wszyst­ko jest OK.

Zda­niem Artu­ra Szym­czy­ka, zastęp­cy pre­zy­den­ta mia­sta Lublin, rosz­cze­nia w zakre­sie zwro­tu boni­fi­ka­ty powsta­ną, gdy:

  • Archi­die­ce­zja Lubel­ska sprze­da nie­ru­cho­mość przed dniem 2026 rokiem,
  • Archi­die­ce­zja Lubel­ska nie zago­spo­da­ru­je nie­ru­cho­mo­ści zgod­nie z celem udzie­lo­nej bonifikaty,
  • Archi­die­ce­zja Lubel­ska nie wyko­rzy­sta nie­ru­cho­mo­ści na cel, na któ­ry zosta­ła udzie­lo­na bonifikata.
2022.02.21 odp kon­tro­la dzial­ki prze­ka­za­nej archidiecezji

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy