W przyszłym roku zadłużenie największych miast w Polsce wzrośnie o 8 miliardów

No Com­ments

Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy Wie­lo­let­nie Pro­gno­zy Finan­so­we oraz pro­jek­ty budże­tu na 2023 osiem­na­stu miast o sta­tu­sie woje­wódz­kim. Na tej pod­sta­wie porów­na­li­śmy kondycję finan­sową i stan zadłu­że­nia tych miast.

Stan i przyrost zadłużenia

W latach 2022–2023 zadłu­że­nie miast woje­wódz­kich wzro­śnie łącz­nie aż o 8,9 mld zł. Kwo­to­wo naj­więk­szy przy­rost zadłu­że­nia będzie miał miej­sce w Kra­ko­wie (ponad 2,3 mld zł w dwa lata) i Pozna­niu (1,07 mld zł). Naj­mniej wzro­śnie zadłu­że­nie Szcze­ci­na (zale­d­wie 39 mln zł) i Kato­wic (nie­speł­na 47 mln zł).

Po prze­li­cze­niu na licz­bę miesz­kań­ców (wg danych GUS za 2021 rok) oka­zu­je się, że w naj­mniej­szym stop­niu wzro­śnie zadłu­że­nie Szcze­ci­na, Kato­wic i Bia­łe­go­sto­ku. W naj­więk­szym stop­niu wzro­śnie zadłu­że­nie Kra­ko­wa, Gdań­ska i Poznania.

Na koniec przy­szłe­go roku naj­mniej­szy wskaź­nik dłu­gu w sto­sun­ku do docho­dów będą mia­ły Olsz­tyn (17%), Kato­wi­ce (31%) oraz War­sza­wa (34%). Zadłu­że­nie będzie sta­no­wi­ło naj­więk­szy odse­tek rocz­nych docho­dów w Toru­niu (88%), Łodzi (86%) oraz Szcze­ci­nie (84%).

Szcze­gó­ło­we dane nt. zadłu­że­nia miast przed­sta­wia poniż­sza tabela.

Lp.

Mia­sto

Pla­no­wa­ny dług na koniec 2023

Przy­rost dłu­gu w latach 2022–2023

Dług 2023/dochody 2023

Przy­rost dłu­gu na 1 mieszkańca

1.

Szcze­cin

2 559 135 349 zł

39 223 349 zł

84,29%

98 zł

2.

Kato­wi­ce

843 602 638 zł

46 584 638 zł

31,20%

160 zł

3.

Bia­ły­stok

976 332 611 zł

56 276 611 zł

43,84%

190 zł

4.

Olsz­tyn

296 600 000 zł

56 201 000 zł

17,04%

328 zł

5.

War­sza­wa

6 897 452 268 zł

964 868 119 zł

34,38%

538 zł

6.

Byd­goszcz

1 297 696 812 zł

230 853 812 zł

54,47%

671 zł

7.

Kiel­ce

1 157 142 636 zł

138 880 636 zł

76,02%

718 zł

8.

Lublin

2 123 455 804 zł

318 951 804 zł

82,65%

942 zł

9.

Gorzów Wlkp

413 500 000 zł

121 933 000 zł

48,77%

995 zł

10.

Opo­le

626 656 597 zł

131 231 597 zł

54,62%

1 027 zł

11.

Toruń

1 233 491 336 zł

206 471 336 zł

87,50%

1 040 zł

12.

Wro­cław

4 458 911 754 zł

777 148 754 zł

80,18%

1 211 zł

13.

Łódź

4 673 012 919 zł

879 228 919 zł

86,41%

1 308 zł

14.

Rze­szów

1 228 409 169 zł

287 340 169 zł

73,62%

1 452 zł

15.

Zie­lo­na Góra

644 875 278 zł

251 287 278 zł

55,35%

1 784 zł

16.

Poznań

2 693 637 341 zł

1 078 948 341 zł

59,13%

2 028 zł

17.

Gdańsk

2 054 585 140 zł

989 479 140 zł

52,43%

2 102 zł

18.

Kra­ków

5 531 400 775 zł

2 313 556 775 zł

82,05%

2 966 zł

Koszty obsługi zadłużenia

Wzrost stóp pro­cen­to­wych pocią­gnął za sobą dra­ma­tycz­ny wzrost opro­cen­to­wa­nia a więc i odse­tek pła­co­nych od kre­dy­tów, poży­czek i obligacji.

Najwię­cej za obsłu­gę dłu­gu zapła­cą miesz­kań­cy Kra­ko­wa (390 mln zł), War­sza­wy (342 mln zł) i Łodzi (268 mln zł). Naj­mniej odse­tek zapła­cą Olsz­tyn (nie­speł­na 19 mln zł), Gorzów Wiel­ko­pol­ski (nie­ca­łe 27 mln zł) oraz Zie­lo­na Góra (poni­żej 28 mln zł).

Kosz­ty odse­tek będą naj­mniej obcią­ża­ją­ce budżet mia­sta w Olsz­ty­nie (będą sta­no­wić mniej niż 1% przy­szło­rocz­nych wydat­ków), War­szawie (1,45%) i Gdańsku (1,63%). Naj­więk­szą część budże­tu pochło­ną w Lubli­nie (sta­no­wią 5,94% wszyst­kich zapla­no­wa­nych wydat­ków), Toru­niu (5,55%) oraz Kra­ko­wie (4,99%).

Po prze­li­cze­niu śred­niej na 1 miesz­kań­ca wyni­ka, że naj­mniej odse­tek zapła­cą miesz­kań­cy Olsz­ty­na (110 zł), Byd­gosz­czy (160 zł) i Gdań­ska (162 zł). Naj­wię­cej kosz­tów obsłu­gi zadłu­że­nia przy­pa­da na miesz­kań­ca Kra­ko­wa (501 zł), Lubli­na (500 zł) oraz Toru­nia (433 zł).

Szcze­gó­ło­we zesta­wie­nie kosz­tów obsłu­gi zadłu­że­nia przed­sta­wia poniż­sza tabela.

Lp.

Mia­sto

obsłu­ga zadłużenia

Obsłu­ga zadłużenia/wydatki 2023

obsłu­ga zadłu­że­nia na 1 mieszkańca

1.

Olsz­tyn

18 762 086 zł

0,94%

110 zł

2.

Byd­goszcz

55 030 000 zł

2,00%

160 zł

3.

Gdańsk

76 382 076 zł

1,63%

162 zł

4.

Szcze­cin

68 378 822 zł

2,14%

172 zł

5.

Bia­ły­stok

52 000 000 zł

2,12%

175 zł

6.

War­sza­wa

342 450 000 zł

1,45%

191 zł

7.

Zie­lo­na Góra

27 700 000 zł

2,08%

197 zł

8.

Kato­wi­ce

57 929 244 zł

1,89%

199 zł

9.

Gorzów Wlkp

26 551 701 zł

2,49%

217 zł

10.

Poznań

157 347 682 zł

2,91%

296 zł

11.

Wro­cław

210 000 000 zł

3,37%

327 zł

12.

Opo­le

42 000 000 zł

3,15%

329 zł

13.

Łódź

268 000 000 zł

4,27%

399 zł

14.

Rze­szów

80 740 000 zł

4,24%

408 zł

15.

Kiel­ce

79 404 075 zł

4,80%

411 zł

16.

Toruń

86 000 000 zł

5,55%

433 zł

17.

Lublin

169 320 000 zł

5,94%

500 zł

18.

Kra­ków

390 494 008 zł

4,99%

501 zł

Koszt obsługi długu miasta w 2023 w przeliczeniu na 1 mieszkańca

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy