Czy będzie misja obserwacyjna OBWE podczas wyborów w Polsce?

No Com­ments

W gru­pie kil­ku­na­stu orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich zaj­mu­ją­cych się róż­ny­mi aspek­ta­mi wybo­rów i poli­ty­ki opra­co­wa­li­śmy list do Dyrek­to­ra Biu­ra Insty­tu­cji Demo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka OBWE. Zachę­ca­my w nim do wysła­nia do Pol­ski peł­nej misji obser­wa­cyj­nej OBWE, któ­ra będzie mogła się przyj­rzeć nie tyl­ko wyda­rze­niom w dniu gło­so­wa­nia i w trak­cie kam­pa­nii wybor­czej, lecz rów­nież wszyst­kie­mu, co ma miej­sce na dłu­go przed jej rozpoczęciem.

W liście wska­zu­je­my na poten­cjal­ne wyzwa­nia dla nie­za­leż­no­ści i rów­no­ści wybo­rów wyni­ka­ją­ce, mię­dzy inny­mi, z uza­leż­nie­nia pro­ku­ra­tu­ry i pró­by wpły­wa­nia na sądy, brak nie­za­leż­no­ści Izby Kon­tro­li Nad­zwy­czaj­nej i Spraw Publicz­nych Sądu Naj­wyż­sze­go, zmia­ny kom­po­zy­cji orga­nów wybor­czych, wyko­rzy­sty­wa­nia zaso­bów publicz­nych w kam­pa­nii, w tym mediów publicznych.

Wycho­dząc z takich obser­wa­cji, wyra­zi­li­śmy prze­ko­na­nie, że ODIHR powi­nien poświę­cić mak­si­mum cza­su i wysił­ku na obser­wa­cję przy­szło­rocz­nych wybo­rów par­la­men­tar­nych w Pol­sce. Stwier­dzi­li­śmy: „Bio­rąc pod uwa­gę, że kam­pa­nia wybor­cza już się roz­po­czę­ła, obser­wa­cja ta mogła­by, w mia­rę moż­li­wo­ści, objąć pro­ce­sy zacho­dzą­ce przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem kam­pa­nii wybor­czej. Było­by to rów­nież wspar­ciem dla wie­lu dzia­łań moni­to­rin­go­wych i rapor­tów zwią­za­nych z nad­cho­dzą­cy­mi wybo­ra­mi, zapla­no­wa­nych przez pol­skie orga­ni­za­cje oby­wa­tel­skie. Te z kolei goto­we są wes­przeć ODIHR wła­sny­mi nie­za­leż­ny­mi ana­li­za­mi i obser­wa­cja­mi doty­czą­cy­mi prze­bie­gu kam­pa­nii wyborczej.”

Treść listu poniżej

Let­ter_to­­_O­­SCE­­_OD­IHR_Po­­lish_E­­le­c­tions_fi­­nal-signa­­to­­ries

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy