Wyniki monitoringu rad dzielnic

No Com­ments

W pią­tek 10 czerw­ca w ratu­szu odby­ła się publicz­na pre­zen­ta­cja oraz dys­ku­sja nt. wyni­ków moni­to­rin­gu rad dziel­nic, któ­ry przez ostat­nie dwa lata pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści wraz z wolon­ta­riu­sza­mi. Posłu­chaj rów­nież deba­ty Radia Lublin. Poni­żej peł­na publi­ka­cja z reko­men­da­cja­mi dla rad dzielnic:

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy