Wyniki monitoringu rad dzielnic

No Com­ments

W pią­tek 10 czerw­ca w ratu­szu odby­ła się publicz­na pre­zen­ta­cja oraz dys­ku­sja nt. wyni­ków moni­to­rin­gu rad dziel­nic, któ­ry przez ostat­nie dwa lata pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści wraz z wolon­ta­riu­sza­mi. Posłu­chaj rów­nież deba­ty Radia Lublin. Poni­żej peł­na publi­ka­cja z reko­men­da­cja­mi dla rad dzielnic:

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy