Analiza wniosków złożonych w budżecie obywatelskim 2017

No Com­ments

W trze­ciej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go na 2017 rok w Lubli­nie (dalej BO 2017) do roz­dy­spo­no­wa­nia jest 15 mln zł. Na małe pro­jek­ty (o war­to­ści od 50 000 zł do 500 000 zł) Mia­sto prze­zna­czy­ło 8 mln zł (53%), a na duże (o war­to­ści od 500 001 zł do 1 200 000 mln zł) – 7 mln zł (47%).

Miesz­kań­cy Lubli­na zgło­si­li w sumie 160 wnio­sków pro­jek­to­wych na łącz­ną kwo­tę ponad 86,4 mln zł. Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że auto­rem 26 pro­jek­tów jest Jacek Ski­ba, któ­ry w 23 wnio­skach powie­la dwie powta­rza­ją­ce się inwe­sty­cje pla­no­wa­ne do reali­za­cji przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Lubli­nie w dziel­ni­cy Haj­dów-Zadę­­bie: 1) wyko­na­nie sta­cji rowe­rów miej­skich (przed­się­wzię­cie powta­rza się w 11 wnio­skach pro­jek­to­wych) oraz 2) wyko­na­nie siłow­ni na świe­żym powie­trzu (inwe­sty­cja powta­rza się w 12 innych pro­jek­tach). Inwe­sty­cje te wyce­nia­no naj­czę­ściej na kwo­tę ok. 105–120 tys. zł, stąd też w niniej­szej ana­li­zie war­tość 21 pro­jek­tów (w 2 pro­jek­tach Ski­by wymie­nio­ne wyżej inwe­sty­cje pozo­sta­wio­no) zosta­ła obcię­ta o te kwo­ty na sumę 2 424 000 zł. Łącz­na suma wnio­sko­wa­nych środ­ków wyno­si zatem 84 153 286,71 zł.

Ponad trzy czwar­te wszyst­kich wnio­sków sta­no­wią pro­jek­ty małe (76%; N=121) na kwo­tę bli­sko 40 mln zł (co sta­no­wi 46,5% wnio­sko­wa­nej puli). Miesz­kań­cy zło­ży­li rów­nież 39 dużych pro­jek­tów (24%) na kwo­tę ponad 45 mln zł.

Wśród zgło­szo­nych pro­jek­tów 4 wyce­nio­no poni­żej 50 tys. zł (jeden z tych pro­jek­tów nawet nie został osza­co­wa­ny), a 2 – powy­żej dopusz­czal­nej gór­nej gra­ni­cy 1,2 mln zł.

Śred­nia war­tość małych pro­jek­tów wyno­si 333 920,01 zł, nato­miast dużych – 1 145 479,08 zł. W gru­pie małych pro­jek­tów naj­niż­sza war­tość pro­jek­tu wyno­si­ła 60 000 zł*, a naj­wyż­sza – 500 000 zł. Wśród dużych pro­jek­tów naj­niż­sza war­tość wnio­sku wyno­si­ła 574 800,00 zł, a naj­wyż­sza – 1 200 000 zł* (zob. tabe­lę 1 oraz wykre­sy 3–5).

War­to zauwa­żyć, że w przy­pad­ku media­ny, dzie­lą­cej pro­jek­ty małe i duże na rów­ne poło­wy, war­to­ści te wyno­szą odpo­wied­nio – 400 000,00 zł (pro­jek­ty małe) i 1 199 900,00 zł (pro­jek­ty duże). Ozna­cza to, że dużą część pro­jek­tów pisa­no na kwo­ty zbli­żo­ne do gór­nych gra­nic usta­lo­nych dla poszcze­gól­nych typów pro­jek­tów (w przy­pad­ku małych jest to 500 tys. zł, a dużych 1,2 mln zł). Widać to szcze­gól­nie na przy­kła­dzie pro­jek­tów dużych (zob. wykre­sy 3–5).

 

Ana­li­za wyka­za­ła, że szan­sę na wygra­nie ma ok. 20–24 małych i ok. 6 dużych pro­jek­tów. Naj­więk­sza kon­ku­ren­cja jest w gru­pie pro­jek­tów dużych, gdzie na dofi­nan­so­wa­nie może liczyć tyl­ko co szó­sty pro­jekt (nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że war­to­ści pro­jek­tów dużych są śred­nio 3,5‑krotnie wyż­sze niż małych). Obni­że­nie gór­nej war­to­ści dużych pro­jek­tów z 1,5 mln zł do 1,2 mln zł spo­wo­do­wa­ło, że szan­se na wygra­nie dużych pro­jek­tów zwięk­szy­ły się tyl­ko nie­znacz­nie – z 5 do 6 pro­jek­tów. W przy­pad­ku pro­jek­tów małych szan­sę na wygra­nie może liczyć co pią­ty zgło­szo­ny wnio­sek pro­jek­to­wy (zob. tabe­lę 2).

Bli­sko trzy czwar­te wszyst­kich wnio­sków (n=117; 73,1%) ma cha­rak­ter dziel­ni­co­wy, 23 pro­jek­ty (9%) swo­im zasię­giem obej­mu­je kil­ka dziel­nic. Naj­czę­ściej są to 2–4 dziel­ni­ce, a jeden z dużych pro­jek­tów obej­mu­je nawet 16 dziel­nic. W trze­ciej edy­cji BO 2017 zło­żo­no ponad­to 20 (12,5%) pro­jek­tów ogól­no­miej­skich, w tym 15 małych i 5 dużych (zob. wykres 6 oraz mapy 1–3).

Ana­li­zu­jąc roz­kład licz­bo­wy pro­jek­tów „dziel­ni­co­wych” (N=117) moż­na zauwa­żyć, że naj­wię­cej ini­cja­tyw odno­si się do dziel­ni­cy Czu­by Pół­noc­ne (N=14), Dzie­sią­ta (N=11), Kali­nowsz­czy­zna (N=11), Rury (N=10) i Czu­by Połu­dnio­we (N=10). Żaden ze zgło­szo­nych pro­jek­tów „dziel­ni­co­wych” (poza ogól­no­miej­ski­mi i obej­mu­ją­cy­mi kil­ka dziel­nic) nie odno­si się do dziel­ni­cy Haj­dów-Zadę­­bie, Kon­stan­ty­nów i Węglin Pół­noc­ny (zob. mapę 1 oraz Z1 w załączniku).

W gru­pie pro­jek­tów obej­mu­ją­cych kil­ka dziel­nic (N=23), naj­wię­cej wnio­sków doty­czy dziel­ni­cy Czu­by Pół­noc­ne (N=9). Do Bro­no­wic i dziel­ni­cy Za Cukrow­nią odno­si się po 7 pro­jek­tów. Po sześć pro­jek­tów prze­wi­dzia­no do reali­za­cji na tere­nie dziel­nic: Czu­by Połu­dnio­we, Rury i Haj­dów-Zadę­­bie. Sła­wi­nek jest jedy­ną dziel­ni­cą, w któ­rej nie pla­nu­je się reali­za­cję pro­jek­tu obej­mu­ją­ce­go kil­ka dziel­nic (poza ogól­no­miej­ski­mi) (zob. mapę 2 oraz Z2 w załączniku).

Ana­li­za danych wyka­za­ła ponad­to, że w przy­pad­ku pro­jek­tów dziel­ni­co­wych i ogól­no­miej­skich prze­wa­ża­ją głów­nie pro­jek­ty małe. Nie­co ina­czej jest w przy­pad­ku wnio­sków obej­mu­ją­cych kil­ka dziel­nic, tu domi­nu­ją przede wszyst­kim pro­jek­ty duże (zob. mapy 1–2). Zgod­nie z § 18 ust. 4 Regu­la­mi­nu BO 2017 zastrze­że­nie, zgod­nie z któ­rym „Na tere­nie jed­nej dziel­ni­cy mogą zostać zre­ali­zo­wa­ne mak­sy­mal­nie 2 pro­jek­ty małe oraz 1 pro­jekt duży” nie sto­su­je się „do pro­jek­tów reali­zo­wa­nych na tere­nie co naj­mniej 3 dziel­nic jed­no­cze­śnie”. Zastrze­że­nie to nie odno­si się zatem do 20 pro­jek­tów ogól­no­miej­skich. Nato­miast w gru­pie 23 pro­jek­tów obej­mu­ją­cych kil­ka dziel­nic, takich wnio­sków jest aż 14 (w tym 9 dużych pro­jek­tów) (zob. wykres 6).

Łącz­na war­tość finan­so­wa pro­jek­tów ogól­no­miej­skich sza­co­wa­na jest na kwo­tę ok. 10,1 mln zł.

W przy­pad­ku pro­jek­tów dziel­ni­co­wych o naj­wyż­sze staw­ki wal­czą przede wszyst­kim takie dziel­ni­ce, jak: Rury (6,8 mln zł), Dzie­sią­ta (6,5 mln zł), Czu­by Pół­noc­ne (4,3 mln zł) i Kali­nowsz­czy­zna (4 mln zł). Nato­miast o naj­mniej­sze pie­nią­dze sta­ra­ją się Abra­mo­wi­ce (65 tys. zł), Sta­re Mia­sto (422 tys. zł), Bro­no­wi­ce (604 tys. zł), Za Cukrow­nią (916 tys. zł), czy Głusk (996 tys. zł) (zob. mapę 4).

Na pro­jek­tach obej­mu­ją­cych wię­cej niż jed­ną dziel­ni­cę (z wyłą­cze­niem pro­jek­tów ogól­no­miej­skich) mogą sko­rzy­stać przede wszyst­kim Czu­by Pół­noc­ne (łącz­na war­tość finan­so­wa tego typu pro­jek­tów, któ­re pla­nu­je się reali­zo­wać m.in. na tere­nie tej dziel­ni­cy wyno­si 2,3 mln zł), Bro­no­wi­ce (odpo­wied­nio – 1,4 mln zł), Czu­by Połu­dnio­we (1,3 mln zł), Za Cukrow­nią (1,2 mln zł), Rury (1,1 mln zł), czy Węglin Połu­dnio­wy (1 mln zł). Naj­niż­sze kwo­ty odno­to­wa­no w przy­pad­ku dziel­nic poło­żo­nych w pół­­no­c­no-zacho­d­niej czę­ści Lubli­na (Cze­chów Połu­dnio­wy, Sła­win, Sze­ro­kie, Wie­nia­wa). Na tere­nie Sła­win­ka nie prze­wi­dzia­no reali­za­cji pro­jek­tów obej­mu­ją­cych swo­im zasię­giem wię­cej niż jed­ną dziel­ni­cę (zob. mapę 5).

Na 160 zgło­szo­nych pro­jek­tów, aż 136 (85%) sta­no­wią pro­jek­ty twar­de, infra­struk­tu­ral­ne (np. budowa/remont dróg, chod­ni­ków, ście­żek rowe­ro­wych). Pro­jek­ty mięk­kie (spo­łecz­ne, kul­tu­ral­ne, eko­lo­gicz­ne itp.) sta­no­wią tyl­ko 13% (N=21) wszyst­kich zło­żo­nych wnio­sków w ramach BO 2017. W trzech pro­jek­tach (1,9%) zapla­no­wa­no reali­za­cję przed­się­wzięć zarów­no o cha­rak­te­rze „twar­dym”, jak i „mięk­kim” (zob. wykres 7).

Naj­wię­cej zgło­szo­nych pro­jek­tów doty­czy budo­wy, roz­bu­do­wy lub moder­ni­za­cji ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry spor­to­wej (głów­nie boiska spor­to­we). Wnio­sko­daw­cy zło­ży­li 29 tego typu pro­jek­tów na kwo­tę ok. 25,5 mln zł. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się rów­nież pro­jek­ty doty­czą­ce budo­wy lub remon­tu dróg (N=23) i chod­ni­ków (N=23), któ­rych war­tość finan­so­wą wyce­nio­no na kwo­tę ponad 23,5 mln zł. Pro­jek­to­daw­cy zgła­sza­li ponad­to potrze­bę budo­wy infra­struk­tu­ry o cha­rak­te­rze wie­lo­funk­cyj­nym (N=10, np. skwer rekre­acyj­ny z pla­cem zabaw i siłow­nią na świe­żym powie­trzu) i pla­ców zabaw (N=4) za łącz­ną kwo­tę 8,5 mln zł. Na roz­bu­do­wę miejsc par­kin­go­wych, czy oświe­tle­nia ulic i chod­ni­ków zgło­szo­no w sumie 23 pro­jek­ty za ponad 10,5 mln zł. Po 8 wnio­sków pro­jek­to­wych zło­żo­no na reali­za­cję inwe­sty­cji doty­czą­cych infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej (za ponad 4,1 mln zł) oraz infra­struk­tu­ry pasa­żer­skiej MPK (głów­nie jest to zakup i mon­taż wyświe­tla­cza dyna­micz­nej infor­ma­cji pasa­żer­skiej na wybra­nych przy­stan­kach – inwe­sty­cje wyce­nio­no na ok. 1 mln zł).

W gru­pie tzw. mięk­kich pro­jek­tów naj­czę­ściej zgła­sza­no pro­jek­ty na orga­ni­za­cję dla miesz­kań­ców Lubli­na i stu­den­tów zajęć spor­to­wych i rekre­acyj­nych (5 mln zł), czy przed­się­wzięć o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­nym lub arty­stycz­nym (ok. 3,3 mln zł).

Poje­dyn­cze pro­jek­ty dotyczą:

  • reali­za­cji inwe­sty­cji o cha­rak­te­rze eko­lo­gicz­nym (N=4, głów­nie wybie­gi dla psów);
  • reali­za­cji inwe­sty­cji w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej (N=3);
  • roz­wo­ju infra­struk­tu­ry IT w mie­ście (N=1);
  • innych dzia­łań inwe­sty­cyj­nych (N=2);
  • a w przy­pad­ku pro­jek­tów mięk­kich: dzia­łań eko­lo­gicz­nych (N=3); ani­ma­cyj­nych i edu­ka­cyj­nych (N=3) oraz proz­dro­wot­nych (N=1) (zob. wykre­sy 8 i 9).

dr Arka­diusz Biały

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy