Analiza wniosków złożonych w budżecie obywatelskim 2017

No Comments

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego                                                              na 2017 rok w Lublinie lupa(dalej BO 2017) do rozdysponowania jest 15 mln zł. Na małe projekty (o wartości od 50 000 zł do 500 000 zł) Miasto przeznaczyło 8 mln zł (53%), a na duże (o wartości od 500 001 zł do 1 200 000 mln zł) – 7 mln zł (47%).

Mieszkańcy Lublina zgłosili w sumie 160 wniosków projektowych na łączną kwotę ponad 86,4 mln zł. Należy jednak podkreślić, że autorem 26 projektów jest Jacek Skiba, który w 23 wnioskach powiela dwie powtarzające się inwestycje planowane do realizacji przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie w dzielnicy Hajdów-Zadębie: 1) wykonanie stacji rowerów miejskich (przedsięwzięcie powtarza się w 11 wnioskach projektowych) oraz 2) wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (inwestycja powtarza się w 12 innych projektach). Inwestycje te wyceniano najczęściej na kwotę ok. 105-120 tys. zł, stąd też w niniejszej analizie wartość 21 projektów (w 2 projektach Skiby wymienione wyżej inwestycje pozostawiono) została obcięta o te kwoty na sumę 2 424 000 zł. Łączna suma wnioskowanych środków wynosi zatem 84 153 286,71 zł.

Ponad trzy czwarte wszystkich wniosków stanowią projekty małe (76%; N=121) na kwotę blisko 40 mln zł (co stanowi 46,5% wnioskowanej puli). Mieszkańcy złożyli również 39 dużych projektów (24%) na kwotę ponad 45 mln zł.

Wśród zgłoszonych projektów 4 wyceniono poniżej 50 tys. zł (jeden z tych projektów nawet nie został oszacowany), a 2 – powyżej dopuszczalnej górnej granicy 1,2 mln zł.

Średnia wartość małych projektów wynosi 333 920,01 zł, natomiast dużych – 1 145 479,08 zł. W grupie małych projektów najniższa wartość projektu wynosiła 60 000 zł*, a najwyższa – 500 000 zł. Wśród dużych projektów najniższa wartość wniosku wynosiła 574 800,00 zł, a najwyższa – 1 200 000 zł* (zob. tabelę 1 oraz wykresy 3-5).

Warto zauważyć, że w przypadku mediany, dzielącej projekty małe i duże na równe połowy, wartości te wynoszą odpowiednio – 400 000,00 zł (projekty małe) i 1 199 900,00 zł (projekty duże). Oznacza to, że dużą część projektów pisano na kwoty zbliżone do górnych granic ustalonych dla poszczególnych typów projektów (w przypadku małych jest to 500 tys. zł, a dużych 1,2 mln zł). Widać to szczególnie na przykładzie projektów dużych (zob. wykresy 3-5).

Wioadace_priorytety

Pobierz analizę w wersji pdf, zawierającą wszystkie tabele i wykresy

Analiza wykazała, że szansę na wygranie ma ok. 20-24 małych i ok. 6 dużych projektów. Największa konkurencja jest w grupie projektów dużych, gdzie na dofinansowanie może liczyć tylko co szósty projekt (należy jednak podkreślić, że wartości projektów dużych są średnio 3,5-krotnie wyższe niż małych). Obniżenie górnej wartości dużych projektów z 1,5 mln zł do 1,2 mln zł spowodowało, że szanse na wygranie dużych projektów zwiększyły się tylko nieznacznie – z 5 do 6 projektów. W przypadku projektów małych szansę na wygranie może liczyć co piąty zgłoszony wniosek projektowy (zob. tabelę 2).

Blisko trzy czwarte wszystkich wniosków (n=117; 73,1%) ma charakter dzielnicowy, 23 projekty (9%) swoim zasięgiem obejmuje kilka dzielnic. Najczęściej są to 2-4 dzielnice, a jeden z dużych projektów obejmuje nawet 16 dzielnic. W trzeciej edycji BO 2017 złożono ponadto 20 (12,5%) projektów ogólnomiejskich, w tym 15 małych i 5 dużych (zob. wykres 6 oraz mapy 1-3).

Analizując rozkład liczbowy projektów „dzielnicowych” (N=117) można zauważyć, że najwięcej inicjatyw odnosi się do dzielnicy Czuby Północne (N=14), Dziesiąta (N=11), Kalinowszczyzna (N=11), Rury (N=10) i Czuby Południowe (N=10). Żaden ze zgłoszonych projektów „dzielnicowych” (poza ogólnomiejskimi i obejmującymi kilka dzielnic) nie odnosi się do dzielnicy Hajdów-Zadębie, Konstantynów i Węglin Północny (zob. mapę 1 oraz Z1 w załączniku).

W grupie projektów obejmujących kilka dzielnic (N=23), najwięcej wniosków dotyczy dzielnicy Czuby Północne (N=9). Do Bronowic i dzielnicy Za Cukrownią odnosi się po 7 projektów. Po sześć projektów przewidziano do realizacji na terenie dzielnic: Czuby Południowe, Rury i Hajdów-Zadębie. Sławinek jest jedyną dzielnicą, w której nie planuje się realizację projektu obejmującego kilka dzielnic (poza ogólnomiejskimi) (zob. mapę 2 oraz Z2 w załączniku).

Analiza danych wykazała ponadto, że w przypadku projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich przeważają głównie projekty małe. Nieco inaczej jest w przypadku wniosków obejmujących kilka dzielnic, tu dominują przede wszystkim projekty duże (zob. mapy 1-2). Zgodnie z § 18 ust. 4 Regulaminu BO 2017 zastrzeżenie, zgodnie z którym „Na terenie jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 2 projekty małe oraz 1 projekt duży” nie stosuje się „do projektów realizowanych na terenie co najmniej 3 dzielnic jednocześnie”. Zastrzeżenie to nie odnosi się zatem do 20 projektów ogólnomiejskich. Natomiast w grupie 23 projektów obejmujących kilka dzielnic, takich wniosków jest aż 14 (w tym 9 dużych projektów) (zob. wykres 6).

Liczba_projektow_w_dzielnicachŁączna wartość finansowa projektów ogólnomiejskich szacowana jest na kwotę ok. 10,1 mln zł.

W przypadku projektów dzielnicowych o najwyższe stawki walczą przede wszystkim takie dzielnice, jak: Rury (6,8 mln zł), Dziesiąta (6,5 mln zł), Czuby Północne (4,3 mln zł) i Kalinowszczyzna (4 mln zł). Natomiast o najmniejsze pieniądze starają się Abramowice (65 tys. zł), Stare Miasto (422 tys. zł), Bronowice (604 tys. zł), Za Cukrownią (916 tys. zł), czy Głusk (996 tys. zł) (zob. mapę 4).

Na projektach obejmujących więcej niż jedną dzielnicę (z wyłączeniem projektów ogólnomiejskich) mogą skorzystać przede wszystkim Czuby Północne (łączna wartość finansowa tego typu projektów, które planuje się realizować m.in. na terenie tej dzielnicy wynosi 2,3 mln zł), Bronowice (odpowiednio – 1,4 mln zł), Czuby Południowe (1,3 mln zł), Za Cukrownią (1,2 mln zł), Rury (1,1 mln zł), czy Węglin Południowy (1 mln zł). Najniższe kwoty odnotowano w przypadku dzielnic położonych w północno-zachodniej części Lublina (Czechów Południowy, Sławin, Szerokie, Wieniawa). Na terenie Sławinka nie przewidziano realizacji projektów obejmujących swoim zasięgiem więcej niż jedną dzielnicę (zob. mapę 5).

Na 160 zgłoszonych projektów, aż 136 (85%) stanowią projekty twarde, infrastrukturalne (np. budowa/remont dróg, chodników, ścieżek rowerowych). Projekty miękkie (społeczne, kulturalne, ekologiczne itp.) stanowią tylko 13% (N=21) wszystkich złożonych wniosków w ramach BO 2017. W trzech projektach (1,9%) zaplanowano realizację przedsięwzięć zarówno o charakterze „twardym”, jak i „miękkim” (zob. wykres 7).

Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczy budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (głównie boiska sportowe). Wnioskodawcy złożyli 29 tego typu projektów na kwotę ok. 25,5 mln zł. Dużą popularnością cieszyły się również projekty dotyczące budowy lub remontu dróg (N=23) i chodników (N=23), których wartość finansową wyceniono na kwotę ponad 23,5 mln zł. Projektodawcy zgłaszali ponadto potrzebę budowy infrastruktury o charakterze wielofunkcyjnym (N=10, np. skwer rekreacyjny z placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu) i placów zabaw (N=4) za łączną kwotę 8,5 mln zł. Na rozbudowę miejsc parkingowych, czy oświetlenia ulic i chodników zgłoszono w sumie 23 projekty za ponad 10,5 mln zł. Po 8 wniosków projektowych złożono na realizację inwestycji dotyczących infrastruktury rowerowej (za ponad 4,1 mln zł) oraz infrastruktury pasażerskiej MPK (głównie jest to zakup i montaż wyświetlacza dynamicznej informacji pasażerskiej na wybranych przystankach – inwestycje wyceniono na ok. 1 mln zł).

W grupie tzw. miękkich projektów najczęściej zgłaszano projekty na organizację dla mieszkańców Lublina i studentów zajęć sportowych i rekreacyjnych (5 mln zł), czy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym lub artystycznym (ok. 3,3 mln zł).

Pojedyncze projekty dotyczą:

  • realizacji inwestycji o charakterze ekologicznym (N=4, głównie wybiegi dla psów);
  • realizacji inwestycji w obiektach użyteczności publicznej (N=3);
  • rozwoju infrastruktury IT w mieście (N=1);
  • innych działań inwestycyjnych (N=2);
  • a w przypadku projektów miękkich: działań ekologicznych (N=3); animacyjnych i edukacyjnych (N=3) oraz prozdrowotnych (N=1) (zob. wykresy 8 i 9).

dr Arkadiusz Biały

Pobierz analizę w wersji pdf, zawierającą wszystkie tabele i wykresy

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy