Ile kosztuje utrzymanie rad dzielnic?

No Com­ments

Czy zasta­na­wia­li­ście się, ile kosz­tu­je rocz­ne utrzy­ma­nie 27 jed­no­stek pomoc­ni­czych mia­sta Lublin?

Może­my się tego dowie­dzieć z kil­ku źró­deł, głów­nie z ana­li­zy spra­woz­da­nia z wyko­na­nia budże­tu mia­sta. Spraw­dzi­li­śmy, ile kosz­to­wa­ło utrzy­ma­nie rad dziel­nic w 2014 roku. Zesta­wie­nie nie uwzględ­nia kwot rezer­wy celo­wej, któ­rą rady roz­dzie­la­ją na drob­ne inwe­sty­cje na tere­nie dzielnic.

Naj­więk­szy koszt to die­ty dla prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów dziel­nic (w 2014 roku wyno­si­ły 1680 zł, a obec­nie już 1850 zł mie­sięcz­nie). W ska­li roku koszt ten wyno­si ponad 529 tysię­cy zło­tych. Pra­wie sze­ścio­krot­nie mniej pła­ci­my za wyna­jem loka­li dla rad dziel­nic (92 tysią­ce zł rocz­nie). Zaku­py usług, ener­gii, mate­ria­łów biu­ro­wych i wypo­sa­że­nia sie­dzib wyniósł ok. 42 tysią­ce zł. Zale­d­wie 600 zł wyda­no na remon­ty, war­to jed­nak zwró­cić uwa­gę, że nie­któ­re rady prze­zna­cza­ją część rezer­wy celo­wej na remon­ty swo­ich loka­li (np. na Wie­nia­wie i Czu­bach Południowych).

W 2014 roku dzie­się­ciu prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów dziel­nic posia­da­ło służ­bo­wy tele­fon, opła­ca­ny przez urząd mia­sta (mie­sięcz­ny abo­na­ment wyno­sił 4 zł).

Nato­miast koszt prze­pro­wa­dze­nia wybo­rów do rad dziel­nic wyno­si ponad 125 tysię­cy zło­tych, ale jest to wyda­tek pono­szo­ny raz na czte­ry lata.

Koszty RD

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy