O wpływie mieszkańców na sprawy lokalne z Młodzieżową Radą Miasta Puławy

No Com­ments

W czwar­tek 22 wrze­śnia mie­li­śmy przy­jem­ność gościć w puław­skim urzę­dzie miej­skim, gdzie spo­tka­li­śmy się z Mło­dzie­żo­wą Radą Mia­sta Puła­wy. Tema­tem prze­wod­nim spo­tka­nia były narzę­dzia wpły­wu miesz­kań­ców na spra­wy lokal­ne. Roz­ma­wia­li­śmy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, sku­tecz­nym wyko­rzy­sty­wa­niu takich instru­men­tów jak: wnio­ski, pety­cje, budżet oby­wa­tel­ski czy ini­cja­ty­wa lokalna.

Posił­ko­wa­li­śmy się przy tym lokal­ny­mi przy­kła­da­mi, np. pro­ce­sem ujaw­nie­nia tre­ści umo­wy dot. tytu­lar­ne­go spon­so­rin­gu hali spor­to­wej w Puła­wach oraz ana­li­zo­wa­li­śmy regu­la­min budże­tu oby­wa­tel­skie­go w tym mieście.

Puław­ska mło­dzież z dużym zain­te­re­so­wa­niem i zaan­ga­żo­wa­niem wzię­ła udział w dys­ku­sji. Co cie­szy nas naj­bar­dziej to to, że Rada zamie­rza wyko­rzy­stać wie­dzę z nasze­go spo­tka­nia w swo­jej dal­szej działalności.

Mamy nadzie­ję, że to począ­tek owoc­nej współ­pra­cy i że już nie­dłu­go zoba­czy­my się ponownie.

Budżet Obywatelski w Puławach

Fot. Slajd z pre­zen­ta­cji ze spo­tka­nia z MRM w Puła­wach – wyni­ki tego­rocz­ne­go budże­tu obywatelskiego.

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy