Czy w Lublinie przestrzegane są wskaźniki urbanistyczne?

No Com­ments

Hipoteza

Wskaź­ni­ki urba­ni­stycz­ne nie są prze­strze­ga­ne. Pro­blem ten ma kil­ka poziomów:

 1. Brak zgod­no­ści Miej­sco­wych Pla­nów Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go ze Stu­dium Uwa­run­ko­wań I Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­na Przestrzennego.
 2. Brak zgod­no­ści pro­jek­tów budow­la­nych z Miej­sco­wy­mi Pla­na­mi Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go i Decy­zją o Warun­kach Zabudowy.
 3. Brak zgod­no­ści wyko­na­nych prac budow­la­nych z pro­jek­ta­mi budowlanymi.

Metodologa pozyskania danych

W pierw­szej kolej­no­ści wybra­no pla­ny Miej­sco­we Pla­ny Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go z lat 2021–2023, któ­re zawie­ra­ły zabu­do­wę miesz­kal­ną wielorodzinną.

Następ­nie wyty­po­wa­no kil­ka inwe­sty­cji, dla któ­rych spraw­dzo­no zgod­ność ich pro­jek­tów budow­la­nych z Miej­sco­wy­mi Pla­na­mi Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go i Decy­zją o Warun­kach Zabu­do­wy oraz z tym co fak­tycz­nie powsta­ło. Inwe­sty­cje wyty­po­wa­no w opar­ciu o inwe­sty­cje, któ­re wzbu­dza­ły kontrowersje.

Analiza danych

Ana­li­za pole­ga na oce­nie zgod­no­ści wskaź­ni­ków urba­ni­stycz­nych w zakresie:

 1. Zgod­no­ści Miej­sco­wych Pla­nów Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go ze Stu­dium Uwa­run­ko­wań I Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­na Prze­strzen­ne­go pod kątem:
  • Prze­zna­cze­nia terenu
  • Wyso­ko­ści
  • Mak­sy­mal­nej inten­syw­no­ści zabudowy
  • Powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej
  • Miejsc par­kin­go­wych
  • Odle­głość do szkoły
 1. Zgod­no­ści pro­jek­tów budow­la­nych z Miej­sco­wy­mi Pla­na­mi Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go i Decy­zją o Warun­kach Zabu­do­wy pod kątem:
  • Prze­zna­cze­nia terenu
  • Powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej
  • Powierzch­ni Zabudowy
  • Miejsc par­kin­go­wych
  • Pla­ców zabaw
 1. Zgod­no­ści wyko­na­nych prac budow­la­nych z pro­jek­ta­mi budowlanymi. 
  • Licz­by miejsc par­kin­go­wych na terenie
  • Powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej
  • Pla­ców zabaw

Wyniki analizy

Zgodność Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ze Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego

Miej­sco­we Pla­ny Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go były w peł­ni zgod­ne ze Stu­dium Uwa­run­ko­wań I Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­na Prze­strzen­ne­go w zakre­sie prze­zna­cze­nia tere­nu, wyso­ko­ści zabu­do­wy oraz wskaź­ni­ka inten­syw­no­ści zabu­do­wy i wskaź­ni­ka powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej.

Naj­wyż­szy sto­pień nie­zgod­no­ści zaob­ser­wo­wa­no w zakre­sie licz­by miejsc par­kin­go­wych. Tyl­ko 2 z 10 pla­nów miej­sco­wych było zgod­nych. Zgod­nie ze Stu­dium w przy­pad­ku pla­nów miej­sco­wych poło­żo­nych w stre­fie III licz­ba wyma­ga­nych miejsc par­kin­go­wych powin­na wyno­sić min. 1,5 miej­sca par­kin­go­we­go na miesz­ka­nie. Wyjąt­kiem jest tu plan dot. rejo­nu uli­cy Fir­le­jow­skiej, któ­ry znaj­du­je się w stre­fie II z wymo­giem min. 1,0 miej­sca par­kin­go­we­go na mieszkanie.

- w przy­pad­ku (A) wskaź­nik okre­śla­no na pozio­mie 1,3 miej­sca par­kin­go­we­go na mieszkanie,

- w przy­pad­ku (B) wskaź­ni­ki par­kin­go­we okre­ślo­no na pozio­mie 1,0 miej­sca par­kin­go­we­go na mieszkanie.

- w przy­pad­ku © wskaź­ni­ki par­kin­go­we okre­ślo­no na pozio­mie 1,5 miej­sca par­kin­go­we­go na miesz­ka­nie dopie­ro dla naj­więk­szych miesz­kań (powy­żej 70m2).

W przy­pad­ku odle­gło­ści od szko­ły pod­sta­wo­wej, któ­ra powin­na wyno­sić do 1000 metrów w przy­pad­ku dwóch pla­nów miej­sco­wych jest ona prze­kro­czo­na do aktu­al­nie ist­nie­ją­cej szko­ły. Jed­nak w obu przy­pad­kach pla­ny miej­sco­we prze­wi­du­ją powsta­nie nowej szko­ły we wska­za­nej odległości.

Zgodności projektów budowlanych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego

Ana­li­zie pod­da­no 7 pro­jek­tów budo­wal­nych. Jedy­ną nie­zgod­ność dostrze­żo­no w przy­pad­ku pla­cu zabaw. W pro­jek­cie budow­la­nym prze­wi­dzia­no plac zabaw o wiel­ko­ści ok. 70 m², co ma odpo­wia­dać licz­bie miesz­kań. Plan miej­sco­wy prze­wi­du­je jed­nak, że plac zabaw, nie­za­leż­nie od ilo­ści miesz­kań ma mieć mini­mal­ną powierzch­nię na pozio­mie 100 m².

Zgodności projektów budowlanych z Decyzją o Warunkach Zabudowy

Ana­li­zie pod­da­no 4 pro­jek­ty budow­la­ne. W bada­nym zakre­sie nie stwier­dzo­no niezgodności.

Zgodności wykonanych prac budowlanych z projektami budowlanymi

Ana­li­zie pod­da­no 5 pro­jek­tów budow­la­nych. W bada­nym zakre­sie nie stwier­dzo­no niezgodności.

Zesta­wie­nie danych

W poniż­szych tabe­lach zebra­no ana­li­zo­wa­ne dane.

Tabe­la 1: Zgod­ność Miej­sco­wych Pla­nów Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go ze Stu­dium Uwa­run­ko­wań I Kie­run­ków Zago­spo­da­ro­wa­na Przestrzennego

Prze­zna­cze­nie terenu

Wyso­kość

Wskaź­nik inten­syw­no­ści zabudowy

Wskaź­nik powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej

Wskaź­nik miejsc parkingowych

Odle­głość do szko­ły – do 1000m

UCHWAŁA NR 1433/XLVIII/2023
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 30 mar­ca 2023 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin -
część III dla obsza­ru C – w rejo­nie ulic: Bur­sa­ki, Związkowej

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (A)

tak

UCHWAŁA NR 1281/XLII/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 8 wrze­śnia 2022 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin -
część II dla obsza­ru F – rejon ulic: Roz­to­cze i W. Orkana

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (A)

tak

UCHWAŁA NR 1312/XLIII/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 20 paź­dzier­ni­ka 2022 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin -
część II dla obsza­ru H – rejon ulic: T. Zana i Wallenroda

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

tak

UCHWAŁA NR 1047/XXXIII/2021
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 18 listo­pa­da 2021 r.
w spra­wie uchwa­le­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin – część VIB
(Maj­dan Tatar­ski, Kośmi­nek – rejon ul. Dro­ga Męczen­ni­ków Majdanka)
dla obsza­ru D poło­żo­ne­go w rejo­nie ulic: Suli­sła­wic­kiej – Kosmo­nau­tów – Żelaznej

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (B)

tak

UCHWAŁA NR 1150/XXXVII/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 31 mar­ca 2022 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin –
część VIA (Bro­no­wi­ce – rejon ul.
Łęczyń­skiej), Obszar C – rejon uli­cy Krzemionki

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny ©

tak

UCHWAŁA NR 1151/XXXVII/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 31 mar­ca 2022 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin –
część VIA (Bro­no­wi­ce – rejon ul.
Łęczyń­skiej), Obszar A – rejon uli­cy Firlejowskiej

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

tak

UCHWAŁA NR 1201/XL/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 26 maja 2022 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin –
część I – obszar pół­­no­c­no-wscho­d­ni dla obsza­ru D – rejon alei Spół­dziel­czo­ści Pracy

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny ©

tak

UCHWAŁA NR 1283/XLII/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 8 wrze­śnia 2022 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin -
część I – obszar pół­noc­no – wschod­ni dla obsza­ru C – rejon ROD „Blusz­czo­wa”

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (A)

nie

UCHWAŁA NR 1432/XLVIII/2023
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 30 mar­ca 2023 r.
w spra­wie uchwa­le­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin
w rejo­nie ulic: Nowy Świat i Wojenna

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (A)

tak

UCHWAŁA NR 1507/LI/2023
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 23 czerw­ca 2023 r.
w spra­wie uchwa­le­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta Lublin –
część I – obszar północno–wschodni dla obsza­ru D – rejon ulic: Blusz­czo­wej i Daliowej

zgod­ne

zgod­na

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (A)

nie

 

Tabe­la 2: Zgod­no­ści pro­jek­tów budow­la­nych z Miej­sco­wy­mi Pla­na­mi Zago­spo­da­ro­wa­nia Przestrzennego

 

Chodź­ki 10A

Wędrow­na 1

Relak­so­wa 20

Zabu­do­wa przy ron­dzie Kowcza

Kora­lo­wa 16

Kwar­co­wa 22

Zabu­do­wa po Lift Service

Prze­zna­cze­nie terenu

zgod­ne

zgod­ne

zgod­ne

zgod­ne

zgod­ne

zgod­ne

zgod­ne

Wskaź­nik powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

Wskaź­nik powierzch­ni zabudowy

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

Wskaź­nik miejsc parkingowych

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

Plac zabaw

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

nie­zgod­ny (1)

brak wyma­gań

brak wyma­gań

zgod­ny

Tabe­la 3: Zgod­no­ści pro­jek­tów budow­la­nych z Decy­zją o Warun­kach Zabudowy

 

Wroń­ska 3d

Racła­wic­kie 10

Wie­niaw­ska 11

Sta­szi­ca 3

Prze­zna­cze­nie terenu

tak

tak

tak

tak

Wskaź­nik powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej

tak

tak

tak

tak

Wskaź­nik powierzch­ni zabudowy

tak

tak

tak

tak

Wskaź­nik miejsc parkingowych

tak

tak

tak

tak

Plac zabaw

tak

brak wyma­gań

brak wyma­gań

brak wyma­gań

 

Tabe­la 3: Zgod­no­ści wyko­na­nych prac budow­la­nych z pro­jek­ta­mi budowlanymi

Wroń­ska 3d

Racła­wic­kie 10

Relak­so­wa 20

Kora­lo­wa 16

Kwar­co­wa 22

Licz­by miejsc par­kin­go­wych na terenie

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

Powierzch­ni bio­lo­gicz­nie czynnej

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

zgod­na

Pla­ców zabaw

zgod­ny

brak wyma­gań

zgod­ny

zgod­ny

zgod­ny

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy