Raport: prognozy skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

No Com­ments

Pytanie badawcze

Czy pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych speł­nia­ją pra­wem prze­pi­sa­ne wymagania?

Czy pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych są zbież­ne z rzeczywistością?

Metodologa pozyskania danych

Loso­wo dobra­no 8 pro­jek­tów pla­nów miej­sco­wych oraz pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych ich przyjęcia.

Analiza danych

Ana­li­zie pod­da­no porów­na­nie kosz­tów i docho­dów, stan zre­ali­zo­wa­nia pro­gnoz, oce­nę czy pro­gno­za uwzględ­ni­ła wszyst­kie skut­ki, czy sfor­mu­ło­wa­no wnio­ski i zale­ce­nia , ew. inne uwagi.

Wyniki analizy

Wszyst­kie pro­gno­zy powsta­ły w opar­ciu o podob­ny sche­mat. Wstęp ana­li­zy (punk­ty 1–4) zawie­rał iden­tycz­ną treść – wpro­wa­dze­nie, cel, przed­miot i zakres opra­co­wa­nia, mate­ria­ły źró­dło­we, meto­dy­kę opra­co­wa­nia. Kolej­na cześć zawie­ra­ła iden­tycz­ny układ, jed­nak inne tre­ści – odno­szą­ce się bez­po­śred­nio do opra­co­wy­wa­ne­go tere­nu. Cześć ta zawie­ra cha­rak­te­ry­sty­kę przed­mio­tu opra­co­wa­nia, bilans tere­nu inwe­sty­cyj­ne­go, war­tość ryn­ko­wą tere­nów inwe­sty­cyj­nych, zesta­wie­nie danych do obli­czeń, obli­cze­nia pro­gno­zy, skut­ki finan­so­we dla gmi­ny Lublin.

Progn. sk. fin. do uch. nr 550-XXIII-2012 (bez zmian)

Porów­nu­jąc kosz­ty i docho­dy wyraź­nie widać, że w przy­pad­ku więk­szo­ści pla­nów w per­spek­ty­wie pro­gno­zy (tj. 10 lat) więk­szość pla­nów gene­ru­je więk­sze kosz­ty niż docho­dy. Naj­więk­sze kosz­ty rodzi wykup grun­tów, następ­nie budo­wa infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej oraz infra­struk­tu­ra spo­łecz­na (głów­nie szko­ły, par­ki czy cmen­ta­rze). Wska­zu­je to, że nale­ża­ło­by mini­ma­li­zo­wać kosz­ty w tym zakre­sie, np. zmniej­szać powierzch­nie potrzeb­ną pod reali­za­cję usług publicz­nych, dosto­so­wać prze­kro­je dro­go­we do potrzeb komu­ni­ka­cyj­nych, czy w pierw­szej kolej­no­ści dopusz­czać do zabu­do­wy obsza­ry gdzie już ist­nie­je nie­zbęd­na infra­struk­tu­ra społeczna.

Porów­nu­jąc stan pro­gnoz i rze­czy­wi­sta reali­za­cję, widać, że w przy­pad­ku 5 pro­jek­tów, któ­rych okres obo­wią­zy­wa­nia jest zbież­ny z okre­sem pro­gno­zy (9 lat i wię­cej) w 4 przy­pad­kach nie uda­ło się zre­ali­zo­wać pro­gnoz. Brak reali­za­cji doty­czy zarów­no stro­ny kosz­to­wej (brak reali­za­cji pla­no­wa­nych prac), jak i docho­do­wej (mniej­sza zabu­do­wa niż pla­no­wa­no). Mając na uwa­dze obec­ne obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy praw­ne (ogra­ni­cze­nie obsza­ru ana­li­zy w przy­pad­ku decy­zji o warun­kach zabu­do­wy do 200m), oraz pla­no­wa­ne wdro­że­nia pla­nów ogól­nych (z któ­ry­mi muszą być zgod­ne pla­ny miej­sco­we oraz decy­zje o warun­kach zabu­do­wy), nale­ża­ło­by roz­wa­żyć rezy­gna­cję z two­rze­nia pla­nów miej­sco­wych, któ­re obec­nie nie mogą być zabudowane.

Ana­li­zu­jąc kom­plet­ność pro­gnoz po stro­nie kosz­to­wej, w nie­któ­rych przy­pad­kach nie zosta­ły uwzględ­nio­ne wszyst­kie kosz­ty. W czę­ści pro­gnoz nie prze­wi­dzia­no kosz­tów prze­wi­dzia­nych w pla­nach miej­sco­wych i nie­zbęd­nych dla ich realizacji:
– w przy­pad­ku pla­ny dla Pod­zam­cza nie uwzględ­nio­no kosz­tów budo­wy nowej hali targowej,
– w przy­pad­ku pla­nu w oko­lic ul. Wil­lo­wej nie uwzględ­nio­no kosz­tów budo­wy uli­cy Poli­go­no­wej, czy dopro­wa­dze­nia sie­ci ciepłowniczej,
– na Wrot­ko­wie nie uwzględ­nio­no budo­wy głów­nych ulic (np. ul. Uhorczaka).

W zakre­sie wnio­sków te były sza­blo­no­we. Spro­wa­dza­ły się do uza­sad­nie­nia, że kosz­ty są nie­zbęd­ne i nie­pew­ne – zależ­ne od reali­za­cji inwe­sty­cji przez inwe­sto­rów pry­wat­nych. Zale­ce­nia ogra­ni­cza­ły się do stwier­dze­nia, że inwe­sty­cje będą­ce po stro­nie gmi­ny, powin­ny być reali­zo­wa­ne w odpo­wie­dzi na poja­wia­ją­cej się zapo­trze­bo­wa­nie. Nie for­mu­ło­wa­no jed­nak zale­ceń dot. racjo­na­li­za­cji pla­nów miej­sco­wych, np. takich jak wska­za­no powy­żej i poniżej.

W trak­cie ana­li­zy zwró­ci­li­śmy uwa­gę, że w przy­pad­ku pro­gno­zy dla ul. Łęczyń­skiej, zgod­nie z usta­le­nia­mi pla­nu miej­sco­we­go, prze­wi­dzia­no posze­rze­nie pasa dro­go­we­go ul. Łęczyń­skiej o ist­nie­ją­cą zabu­do­wę. Jest to o tyle cie­ka­we, że w momen­cie two­rze­nia pro­gno­zy gmi­na posia­da­ła zezwo­le­nie na reali­za­cję inwe­sty­cji dro­go­wej dla ul. Łęczyń­skiej w innym kształ­cie (bez posze­rza­nia). Tym samym w przed­dzień prze­bu­do­wy dro­gi dro­go­wcy mie­li swój plan a pla­ni­ści swój. Mając na uwa­dze, że inwe­sty­cje takie powin­ny się cecho­wać okre­ślo­nym okre­sem trwa­ło­ści jest to istot­na nie­spój­ność w pro­wa­dze­niu poli­ty­ki przestrzennej.

Podsumowanie

Ana­li­za wska­zu­je, że spo­rzą­dza­ne pro­gno­zy skut­ków finan­so­wych nie zawsze zawie­ra­ją wszyst­kie nie­zbęd­ne kosz­ty. Pro­gno­zo­wa­ne inwe­sty­cje bywa­ją nie­re­ali­zo­wa­ne, podob­nie jak zakła­da­ny sto­pień reali­za­cji pla­nu miejscowego.

Zestawienie danych

Uchwa­ła nr 468/XXI/2012 Rady Mia­sta Lublin –
część III w rejo­nie pół­noc­nej czę­ści uli­cy Koncertowej
Uchwa­ła nr 661/XXVI/2012 Rady Mia­sta Lublin –
część V C w obsza­rze poło­żo­nym pomię­dzy ul. Wil­lo­wą, ul. Sła­win­kow­ską, ul. Poli­go­no­wą i pro­jek­to­wa­ną uli­cą Zelwerowicza
Uchwa­ła nr 811/XXXII/2013 Rady Mia­sta Lublin –
część I – obszar zachod­ni w rejo­nie ulic: al. Kra­śnic­ka, Nałę­czow­ska i Wojciechowska
Uchwa­ła nr 1018/XXXIX/2014 Rady Mia­sta Lublin –
część VIA (Bro­no­wi­ce – rejon ul. Łęczyńskiej)
Uchwa­ła nr 180/VII/2015 Rady Mia­sta Lublin –
w rejo­nie ulic:
Pod­zam­cze, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Lubar­tow­ska, Ruska
Uchwa­ła nr 530/XX/2016 Rady Mia­sta Lublin –
część I – obszar pół­­no­c­no-wscho­d­ni dla tere­nu poło­żo­ne­go w rejo­nie ulic: Nastur­cjo­wa, Nar­cy­zo­wa, Orze­cho­wa i Trześniowska
Uchwa­ła nr 550/XXIII/2012 Rady Mia­sta Lublin –
część VIH Wrot­ków Połu­dnio­wy – Osie­dle Sło­necz­ny Dom
Uchwa­ła nr 956/XXX/2021 Rady Mia­sta Lublin –
część V w obsza­rze poło­żo­nym na pół­noc od proj. ul. A. Zelwe­ro­wi­cza a gra­ni­cą mia­sta Lublin – część zachodnia
Rok uchwa­le­nia planu 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2021
Czas obo­wią­zy­wa­niu planu 11 11 10 9 8 7 7 2
Czy zabra­kło cze­goś w pla­no­wa­nych zamierzeniach nie tak:
uli­ca Poligonowa
nie nie tak:
kosz­ty budo­wy hali targowej
nie tak:
wska­za­ne w ana­li­zie a nie­wy­ce­nio­ne kosz­ty zwią­za­ne z reali­za­cją dróg głównych
nie
Kosz­ty, w tym: 617 000,00 170 124 800,00 23 671 900,00 57 648 930,00 30 818 100,00 26 379 848,00 39 143 800,00 222 859 951,00
wykup tere­nów 0,00 53 600 800,00 1 030 200,00 16 384 250,00 4 041 300,00 8 846 300,00 10 578 000,00 107 871 800,00
odszko­do­wa­nia 10 579 100,00 5 881 000,00 1 133 930,00 0,00
komu­ni­ka­cja 372 000,00 63 772 400,00 12 673 700,00 33 211 700,00 6 528 500,00 14 036 300,00 6 349 100,00 45 922 839,00
infra­struk­tu­ra techniczna 245 000,00 17 151 300,00 1 455 200,00 1 160 350,00 7 356 100,00 3 212 748,00 954 000,00 7 546 212,00
infra­struk­tu­ra spo­łecz­na (np. parki) 0,00 25 021 200,00 2 631 800,00 5 758 700,00 12 892 200,00 284 500,00 21 262 700,00 61 519 100,00
Czy zre­ali­zo­wa­no pla­no­wa­ne zamierzenia? tak czę­ścio­wo:
– układ dro­go­wy czę­ścio­wo zrealizowano,
– nie powsta­ła infra­struk­tu­ra społeczna.
czę­ścio­wo:
– więk­szość ukła­du dojaz­do­we­go zosta­ła zrealizowana,
– prak­tycz­nie nie zre­ali­zo­wa­no dróg wyż­sze­go rzę­du dookoła,
– nie zre­ali­zo­wa­no tere­nów zielonych
czę­ścio­wo:
– prak­tycz­nie nie został zre­ali­zo­wa­ny pla­no­wa­ny układ drogowy,
– nie zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne tere­ny zie­le­ni urządzonej
nie:
prak­tycz­nie nic nie powsta­ło z pla­no­wa­ne­go układu
nie:
prak­tycz­nie nic nie powsta­ło z pla­no­wa­ne­go układu
czę­ścio­wo:
– układ dro­go­wy zre­ali­zo­wa­no częściowo,
– nie powsta­ła jed­nak infra­struk­tu­ra społeczna.
nie
Docho­dy, w tym: 19 534 500,00 17 026 338,00 26 625 000,00 4 286 000,00 12 636 000,00 2 114 600,00 1 526 000,00 3 249 900,00
poda­tek od nieruchomości 230 800,00 3 210 900,00 9 892 600,00 4 286 000,00 3 332 000,00 1 562 800,00 1 526 000,00 2 682 300,00
zby­cie nieruchomości 19 303 700,00 4 106 338,00 16 732 400,00 0,00 9 294 700,00 320 600,00 0,00 0,00
opła­ta planistyczna 0 9 709 100,00 0,00 0,00 9 300,00 231 200,00 0,00 567 600,00
opła­ta adiacenka 0 9 935 900,00 0,00 0,00 0,00 1 869 100,00 0,00 522 600,00
poda­tek od czyn­no­ści cywilno-prawnych 0 0,00 0,00 0,00 61 100,00 97 300,00 0,00 151 100,00
WYNIK
(kosz­ty – dochody)
-18 917 500,00 153 098 462,00 -2 953 100,00 53 362 930,00 18 182 100,00 24 265 248,00 37 617 800,00 219 610 051,00
Czy sfor­mu­ło­wa­no wnio­ski i zalecenia? ogól­ne ogól­ne ogól­ne, choć logicz­nym wyda­je się zmniej­sze­nie zaję­to­ści tere­nów pod komunikację ogól­ne ogól­ne, choć logicz­nym wyda­je się zmniej­sze­nie zaję­to­ści tere­nów pod komunikację ogól­ne ogól­ne ogól­ne
Powierzch­nia pla­nu [ha] 13,47 185,7 13,8 94,13 34,82 65,9 47,2 98,5
pow. komu­ni­ka­cji 10,00% 26,20% 35,00% 20,00% 42,00% 21,00% 36,70% 18,20%
Ile razy plan był zmieniany? 0 3 2 4 1 1 0 0
Sto­pień reali­za­cji planu bd. wg pro­gno­zy:
zabu­do­wa wie­lo­ro­dzin­na powsta­nie w 100% – powsta­ła ok. połowa,
– zabu­do­wa usłu­go­wa w 50% (bez nauki i oświa­ty) – nie powsta­ło prak­tycz­nie nic,
– zabu­do­wa jed­no­ro­dzin­na w 20% –powsta­ła ok. połowa
bd. bd. bd. z pro­gno­zy:
– zabu­do­wa wie­lo­ro­dzin­na powsta­nie w 100% – nie powsta­ła wcale,
– zabu­do­wa usłu­go­wa w 70% – prak­tycz­nie nic nie powstała,
– zabu­do­wa jed­no­ro­dzin­na i mie­sza­na w 60% – powsta­ła, ale rela­tyw­nie niewiele
bd. bd.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy