Prawo w wyborach do samorządu – zapraszamy na debatę

No Com­ments

Zapra­sza­my na deba­tę nt. pra­wa w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Zapre­zen­tu­je­my raport pod­su­mo­wu­ją­cy moni­to­ring zeszło­rocz­nej kam­pa­nii wybor­czej. Poroz­ma­wia­my o tym, czy prze­pi­sy wybor­cze są rów­ne dla wszyst­kich i czy samo­rząd jest otwar­ty na obywateli.

Zaczy­na­my w ponie­dzia­łek 27 maja o godz. 16.15 w auli Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS przy Pla­cu Litewskim.

1. Pre­zen­ta­cja rapor­tu z moni­to­rin­gu samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej, prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Fun­da­cję Wolności.

Zauwa­żo­ne przez nas pro­ble­my to m.in.: tzw. pre­kam­pa­nia wybor­cza, nie­okre­ślo­ne licz­bo­wo pozy­cje na fak­tu­rach (np. „kom­plet” bil­l­bo­ar­dów), moż­li­wość zbie­ra­nia pod­pi­sów popar­cia przez komi­te­ty bez koniecz­no­ści poda­wa­nia nazwisk kan­dy­da­tów, brak moż­li­wo­ści uzy­ska­nia infor­ma­cji o wydat­kach na kam­pa­nię w Lubli­nie ponie­sio­ne przez ogól­no­pol­skie komi­te­ty wyborcze.

2. Dys­ku­sja z udzia­łem eks­per­tów:
Filip Paz­der­ski (Insty­tut Spraw Publicz­nych)
Mar­cin Cha­łup­ka (Komi­sarz Wybor­czy w Lubli­nie I)
Kata­rzy­na Bat­ko-Tołuć (Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska)
dr Kata­rzy­na Radzik-Maru­­szak (Wydział Poli­to­lo­gii UMCS)
Krzysz­tof Jaku­bow­ski (Fun­da­cja Wolności)

Mode­ra­tor­ka: Klau­dia Kowalczyk

Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Wol­no­ści i Nauko­we Stu­denc­kie Koło Samorządowców.

Patro­nat medial­ny: Radio Cen­trum, Dzien­nik Wschodni.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy