Grzechy kandydatów w samorządowej kampanii wyborczej

No Com­ments

Przed­sta­wio­amy raport pod­su­mo­wu­ją­cy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wyborczej.

Moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej był pro­wa­dzo­ny przez Fun­da­cję Wol­no­ści mię­dzy wrze­śniem 2018 a 21 paź­dzier­ni­ka 2018. Jed­nak znacz­na część pod­ję­tych inter­wen­cji wywo­ła­ła skut­ki, któ­re trwa­ły znacz­nie dłu­żej. Moni­to­ring nie był finan­so­wa­ny z żad­nych środ­ków zewnętrz­nych, wyni­kał z potrze­by patrze­nia na ręce kan­dy­da­tom, popar­tych sło­wa­mi komi­sa­rza wybor­cze­go w Lubli­nie, sędzie­go Jerze­go Rodzi­ka, na spo­tka­niu nt. zmian w pra­wie wybor­czym: „Co powi­nie­neś wie­dzieć o zmia­nach w kodek­sie wyborczym?”.

Moni­to­ring był pro­wa­dzo­ny na tere­nie mia­sta Lublin i doty­czył kam­pa­nii wybor­czej do rady mia­sta oraz na pre­zy­den­ta mia­sta Lublin (czy­li nie ana­li­zo­wa­li­śmy kam­pa­nii do sej­mi­ku woje­wódz­kie­go kan­dy­da­tów z okrę­gu wybor­cze­go obej­mu­ją­ce­go mia­sto Lublin). Jed­no­cze­śnie moni­to­ring był ogra­ni­czo­ny moż­li­wo­ścia­mi finan­so­wy­mi, orga­ni­za­cyj­ny­mi i ludz­ki­mi fundacji.

Celem moni­to­rin­gu było spraw­dze­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów kodek­su wybor­cze­go przez kan­dy­da­tów i komi­te­ty wybor­cze oraz wery­fi­ka­cja infor­ma­cji zawar­tych w spra­woz­da­niach finan­so­wych z dzia­ła­nia­mi podej­mo­wa­ny­mi w cza­sie kam­pa­nii wyborczej.

Raport do pobra­nia w for­ma­cie pdf:

»klik­nij tutaj«

Infor­ma­cje w mediach o wyni­kach monitoringu:

Radio Cen­trum

Radio Lublin

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy