Rekomendacja dla Rad Dzielnic

No Comments

Przyglądając się i analizując pracę Rad Dzielnic, Fundacja Wolności przygotowała rekomendacje, których wprowadzenie podniesie jakość pracy Rad Dzielnic. Mamy nadzieję, że ich wdrożenie przyczyni się do zwiększenia efektywności oraz legitymacji jednostek pomocniczych Miasta Lublin.

Poniższe rekomendacje i uwagi są efektem pracy wolontariuszy (lokalnych strażników), obserwacji posiedzeń Rad Dzielnic oraz rozmów z ekspertami i lokalnymi liderami opinii publicznej.

  1. Informowanie o posiedzeniach Rady Dzielnicy.

Zauważyliśmy, że informacje o miejscu i terminie posiedzeń Rad Dzielnic nierzadko są trudno dostępne (np. telefonicznie od przewodniczącego rady). Uważamy, że łatwo dostępna informacja o miejscu, terminie oraz programie posiedzenia znacznie ułatwi mieszkańcom zainteresowanie się działalnością rady. Ważne jest też aby informacja była umieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dobre praktyki:

– informacja umieszczona przy siedzibie rady dzielnicy (na tablicy, w oknie),

– informacja w internecie (strona internetowa Rady Dzielnicy, strona społecznościowa na portalach społecznościowych, np. facebook),

– informacja na terenie dzielnicy (zamieszczenie ogłoszeń o posiedzeniu w przynajmniej 10 widocznych miejscach na terenie dzielnicy, np. przy przystankach, sklepach).

  1. Informowanie o bieżącej działalności Rady Dzielnicy.

Zdajemy sobie sprawę, że pomimo łatwo dostępnej informacji o posiedzeniach Rady, mieszkańcy nadal nie będą tłumnie przychodzić na spotkania. Nie oznacza to jednak, że nie interesują się jej pracą. W interesie Rady Dzielnicy powinno leżeć, aby lokalna społeczność wiedziała, czym się zajmuje. Dlatego warto wykorzystać wszelkie możliwości, aby przekazywać mieszkańcom komunikaty o swojej pracy.

Dobre praktyki:

– zamieszczenie na stronie internetowej Rady Dzielnicy uchwał oraz dokumentów z pracy Rady (robi tak np. Rada Dzielnicy Ponikwoda) oraz kopii protokołów wraz z listą obecności na poszczególnych posiedzeniach.

– przekazanie nowo wybranym Członkom Zarządu Dzielnicy dostępu do administrowania stronami internetowymi rad dzielnic (po ostatnich wyborach, na facebooku usunięto stronę „Zarząd Dzielnicy Konstantynów”, w ten sposób został utracony jeden z kanałów komunikacji).

– nagrywanie posiedzeń kamerą lub dyktafonem i umieszczanie nagrań na stronie internetowej lub/oraz na portalu youtube (kamerę można kupić np. z rezerwy celowej lub skorzystać ze sprzętu prywatnego).

  1. Opracowanie oraz opublikowanie priorytetów/strategii działania oraz planu prac Rady na dany rok/kadencję.

Kolejnym etapem pracy Rady Dzielnicy na rzecz mieszkańców powinno być opublikowanie planów i priorytetów działania Rady. Umożliwi to np. włączenie się mieszkańców w ważne dla nich zadania. Jeśli tylko będą wiedzieć, czym Rada zamierza się zajmować.

Dobre praktyki:

– zamieszczenie na stronie internetowej oraz za pomocą innych kanałów komunikacji harmonogramu posiedzeń Rady, planu pracy oraz priorytetów/strategii działania na rok/kadencję.

– zaangażowanie mieszkańców w opracowanie w/w dokumentów, poprzez zorganizowanie spotkań/konsultacji z mieszkańcami dzielnicy.

  1. Przygotowanie merytoryczne w zakresie prawa o planowaniu przestrzennym.

Konsultacje przez Urząd Miasta planów zagospodarowania przestrzennego jest ważną kompetencją Rady Dzielnicy. Plany mają duże znaczenie dla przyszłości dzielnicy, dlatego ważne, aby wszyscy członkowie rady dzielnicy mieli wiedzę na odpowiednim poziomie.

Dobre praktyki:

– zwrócenie się do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeszkolenie członków Rady Dzielnicy z zakresu prawa o planowaniu przestrzennym oraz czytania i analizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  1. Angażowanie mieszkańców, prowadzenie z nimi dialogu.

Rada Dzielnicy jest zobowiązana utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami. Zaangażowanie ich w działania dla rozwoju dzielnicy jest kluczowe dla osiągnięcia konsensusu pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców oraz rady. Dlatego Rada Dzielnicy powinna angażować mieszkańców w swoje działania, konsultować się z nimi i prowadzić dialog.

Dobre praktyki:

– zorganizowanie spotkania z lokalnymi organizacjami i grupami nieformalnymi, umożliwienie im korzystania z zasobów rady.

– wsparcie i promocja inicjatyw realizowanych przez mieszkańców, np. projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

  1. Stworzenie z siedziby Rady lokalnego centrum aktywności mieszkańców.

Inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej jest jednym z zadań dzielnicy, wskazanych w statucie. Rada Dzielnicy powinna być blisko mieszkańców oraz animować aktywność lokalną. Uważamy, że dobrym posunięciem byłoby udostępnienie wszystkim chętnym siedziby Rady.

Dobre praktyki:

– większość Rad dysponuje własnym pomieszczeniem, który z powodzeniem może być wykorzystywany przez dzielnicowe organizacje oraz grupy nieformalne. Warto ich zaprosić do korzystania z tego lokalu.

  1. Współpraca pomiędzy Radami.

Niektóre sprawy mają charakter wykraczający poza obszar dzielnicy. Ponadto wiele spraw i problemów jest podobnych w wielu dzielnicach. Działając wspólnie, rady dzielnic mają większą siłę. Wreszcie, dzięki współpracy można wymienić się dobrymi praktykami. To kilka argumentów za tym, aby rady dzielnic współpracowały ze sobą.

Dobre praktyki:

– organizacja i uczestnictwo w spotkaniach przewodniczących rad i zarządów dzielnic.

– opracowanie wspólnego stanowiska przy kwestiach dotyczących wszystkich rad dzielnic, np. opracowanie projektu zmian statutów dzielnic.

Projekt realizowany dzięki dotacji z programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy