Rekomendacja dla Rad Dzielnic

No Com­ments

Przy­glą­da­jąc się i ana­li­zu­jąc pra­cę Rad Dziel­nic, Fun­da­cja Wol­no­ści przy­go­to­wa­ła reko­men­da­cje, któ­rych wpro­wa­dze­nie pod­nie­sie jakość pra­cy Rad Dziel­nic. Mamy nadzie­ję, że ich wdro­że­nie przy­czy­ni się do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści oraz legi­ty­ma­cji jed­no­stek pomoc­ni­czych Mia­sta Lublin.

Poniż­sze reko­men­da­cje i uwa­gi są efek­tem pra­cy wolon­ta­riu­szy (lokal­nych straż­ni­ków), obser­wa­cji posie­dzeń Rad Dziel­nic oraz roz­mów z eks­per­ta­mi i lokal­ny­mi lide­ra­mi opi­nii publicznej.

  1. Infor­mo­wa­nie o posie­dze­niach Rady Dzielnicy.

Zauwa­ży­li­śmy, że infor­ma­cje o miej­scu i ter­mi­nie posie­dzeń Rad Dziel­nic nie­rzad­ko są trud­no dostęp­ne (np. tele­fo­nicz­nie od prze­wod­ni­czą­ce­go rady). Uwa­ża­my, że łatwo dostęp­na infor­ma­cja o miej­scu, ter­mi­nie oraz pro­gra­mie posie­dze­nia znacz­nie uła­twi miesz­kań­com zain­te­re­so­wa­nie się dzia­łal­no­ścią rady. Waż­ne jest też aby infor­ma­cja była umiesz­czo­na z odpo­wied­nim wyprzedzeniem.

Dobre prak­ty­ki:

- infor­ma­cja umiesz­czo­na przy sie­dzi­bie rady dziel­ni­cy (na tabli­cy, w oknie),

- infor­ma­cja w inter­ne­cie (stro­na inter­ne­to­wa Rady Dziel­ni­cy, stro­na spo­łecz­no­ścio­wa na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, np. facebook),

- infor­ma­cja na tere­nie dziel­ni­cy (zamiesz­cze­nie ogło­szeń o posie­dze­niu w przy­naj­mniej 10 widocz­nych miej­scach na tere­nie dziel­ni­cy, np. przy przy­stan­kach, sklepach).

  1. Infor­mo­wa­nie o bie­żą­cej dzia­łal­no­ści Rady Dzielnicy.

Zda­je­my sobie spra­wę, że pomi­mo łatwo dostęp­nej infor­ma­cji o posie­dze­niach Rady, miesz­kań­cy nadal nie będą tłum­nie przy­cho­dzić na spo­tka­nia. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie inte­re­su­ją się jej pra­cą. W inte­re­sie Rady Dziel­ni­cy powin­no leżeć, aby lokal­na spo­łecz­ność wie­dzia­ła, czym się zaj­mu­je. Dla­te­go war­to wyko­rzy­stać wszel­kie moż­li­wo­ści, aby prze­ka­zy­wać miesz­kań­com komu­ni­ka­ty o swo­jej pracy.

Dobre prak­ty­ki:

- zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej Rady Dziel­ni­cy uchwał oraz doku­men­tów z pra­cy Rady (robi tak np. Rada Dziel­ni­cy Poni­kwo­da) oraz kopii pro­to­ko­łów wraz z listą obec­no­ści na poszcze­gól­nych posiedzeniach.

- prze­ka­za­nie nowo wybra­nym Człon­kom Zarzą­du Dziel­ni­cy dostę­pu do admi­ni­stro­wa­nia stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi rad dziel­nic (po ostat­nich wybo­rach, na face­bo­oku usu­nię­to stro­nę „Zarząd Dziel­ni­cy Kon­stan­ty­nów”, w ten spo­sób został utra­co­ny jeden z kana­łów komunikacji).

- nagry­wa­nie posie­dzeń kame­rą lub dyk­ta­fo­nem i umiesz­cza­nie nagrań na stro­nie inter­ne­to­wej lub/oraz na por­ta­lu youtu­be (kame­rę moż­na kupić np. z rezer­wy celo­wej lub sko­rzy­stać ze sprzę­tu prywatnego).

  1. Opra­co­wa­nie oraz opu­bli­ko­wa­nie priorytetów/strategii dzia­ła­nia oraz pla­nu prac Rady na dany rok/kadencję.

Kolej­nym eta­pem pra­cy Rady Dziel­ni­cy na rzecz miesz­kań­ców powin­no być opu­bli­ko­wa­nie pla­nów i prio­ry­te­tów dzia­ła­nia Rady. Umoż­li­wi to np. włą­cze­nie się miesz­kań­ców w waż­ne dla nich zada­nia. Jeśli tyl­ko będą wie­dzieć, czym Rada zamie­rza się zajmować.

Dobre prak­ty­ki:

- zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej oraz za pomo­cą innych kana­łów komu­ni­ka­cji har­mo­no­gra­mu posie­dzeń Rady, pla­nu pra­cy oraz priorytetów/strategii dzia­ła­nia na rok/kadencję.

- zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców w opra­co­wa­nie w/w doku­men­tów, poprzez zor­ga­ni­zo­wa­nie spotkań/konsultacji z miesz­kań­ca­mi dzielnicy.

  1. Przy­go­to­wa­nie mery­to­rycz­ne w zakre­sie pra­wa o pla­no­wa­niu przestrzennym.

Kon­sul­ta­cje przez Urząd Mia­sta pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go jest waż­ną kom­pe­ten­cją Rady Dziel­ni­cy. Pla­ny mają duże zna­cze­nie dla przy­szło­ści dziel­ni­cy, dla­te­go waż­ne, aby wszy­scy człon­ko­wie rady dziel­ni­cy mie­li wie­dzę na odpo­wied­nim poziomie.

Dobre prak­ty­ki:

- zwró­ce­nie się do Urzę­du Mia­sta z wnio­skiem o prze­szko­le­nie człon­ków Rady Dziel­ni­cy z zakre­su pra­wa o pla­no­wa­niu prze­strzen­nym oraz czy­ta­nia i ana­li­zo­wa­nia miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego.

  1. Anga­żo­wa­nie miesz­kań­ców, pro­wa­dze­nie z nimi dialogu.

Rada Dziel­ni­cy jest zobo­wią­za­na utrzy­my­wać sta­ły kon­takt z miesz­kań­ca­mi. Zaan­ga­żo­wa­nie ich w dzia­ła­nia dla roz­wo­ju dziel­ni­cy jest klu­czo­we dla osią­gnię­cia kon­sen­su­su pomię­dzy ocze­ki­wa­nia­mi i potrze­ba­mi miesz­kań­ców oraz rady. Dla­te­go Rada Dziel­ni­cy powin­na anga­żo­wać miesz­kań­ców w swo­je dzia­ła­nia, kon­sul­to­wać się z nimi i pro­wa­dzić dialog.

Dobre prak­ty­ki:

- zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia z lokal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi i gru­pa­mi nie­for­mal­ny­mi, umoż­li­wie­nie im korzy­sta­nia z zaso­bów rady.

- wspar­cie i pro­mo­cja ini­cja­tyw reali­zo­wa­nych przez miesz­kań­ców, np. pro­jek­tów zgło­szo­nych do budże­tu obywatelskiego.

  1. Stwo­rze­nie z sie­dzi­by Rady lokal­ne­go cen­trum aktyw­no­ści mieszkańców.

Ini­cjo­wa­nie i orga­ni­zo­wa­nie aktyw­no­ści spo­łecz­nej jest jed­nym z zadań dziel­ni­cy, wska­za­nych w sta­tu­cie. Rada Dziel­ni­cy powin­na być bli­sko miesz­kań­ców oraz ani­mo­wać aktyw­ność lokal­ną. Uwa­ża­my, że dobrym posu­nię­ciem było­by udo­stęp­nie­nie wszyst­kim chęt­nym sie­dzi­by Rady.

Dobre prak­ty­ki:

- więk­szość Rad dys­po­nu­je wła­snym pomiesz­cze­niem, któ­ry z powo­dze­niem może być wyko­rzy­sty­wa­ny przez dziel­ni­co­we orga­ni­za­cje oraz gru­py nie­for­mal­ne. War­to ich zapro­sić do korzy­sta­nia z tego lokalu.

  1. Współ­pra­ca pomię­dzy Radami.

Nie­któ­re spra­wy mają cha­rak­ter wykra­cza­ją­cy poza obszar dziel­ni­cy. Ponad­to wie­le spraw i pro­ble­mów jest podob­nych w wie­lu dziel­ni­cach. Dzia­ła­jąc wspól­nie, rady dziel­nic mają więk­szą siłę. Wresz­cie, dzię­ki współ­pra­cy moż­na wymie­nić się dobry­mi prak­ty­ka­mi. To kil­ka argu­men­tów za tym, aby rady dziel­nic współ­pra­co­wa­ły ze sobą.

Dobre prak­ty­ki:

- orga­ni­za­cja i uczest­nic­two w spo­tka­niach prze­wod­ni­czą­cych rad i zarzą­dów dzielnic.

- opra­co­wa­nie wspól­ne­go sta­no­wi­ska przy kwe­stiach doty­czą­cych wszyst­kich rad dziel­nic, np. opra­co­wa­nie pro­jek­tu zmian sta­tu­tów dzielnic.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu „Oby­wa­te­le dla Demo­kra­cji”, finan­so­wa­ne­go z fun­du­szy EOG.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy