Zebraliśmy 1500 zł na Publiczny Rejestr Umów!

No Com­ments

Uda­ło się! Dzię­ki ofiar­no­ści sym­pa­ty­ków Fun­da­cji Wol­no­ści, sym­pa­ty­ków jaw­no­ści w życiu publicz­nym, zebra­li­śmy ponad 1500 zł potrzeb­ne do ponow­ne­go uru­cho­mie­nia wysta­wy z reje­strem umów zawie­ra­nych przez Urząd Mia­sta Lublin i Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubelskiego.

W sumie 25 osób wpła­ci­ło pie­nią­dze w ramach zbiór­ki, pro­wa­dzo­nej na por­ta­lu crowd­fun­din­go­wym wspieram.to.

Jest to dla nas duży suk­ces, bo zda­je­my sobie spra­wę, że jaw­ność wydat­ków publicz­nych to temat znacz­nie mniej emo­cjo­nal­ny niż np. cele cha­ry­ta­tyw­ne. Jed­no­cze­śnie odczy­tu­je­my to za sygnał, że to co robi Fun­da­cja Wol­no­ści jest potrzeb­ne! Dzię­ku­ję za wszyst­kie wpła­ty oraz pomoc przy pro­mo­cji zbiórki.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy