Wniosek o wygaszenie mandatu radnych

No Com­ments

Sz. P. Piotr Kowalczyk
Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Lublin

Sza­now­ny Panie Przewodniczący,

zwra­ca­my się z wnio­skiem do Rady Mia­sta Lublin o wyga­sze­nie man­da­tów rad­nych: Moni­ki Orze­chow­skiej, Mał­go­rza­ty Sucha­now­skiej, Pio­tra Dre­he­ra, Dariu­sza Jezio­ra, Zbi­gnie­wa Jur­kow­skie­go oraz Mate­usza Zaczyń­skie­go. Zgod­nie z zarzą­dze­niem nr 84/7/2015 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z 31 lip­ca 2015 roku, Pre­zy­dent powo­łał do Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych w Lubli­nie dwie kolej­ne oso­by – rad­ne Orze­chow­ską i Suchanowską.

Z uwa­gi na upraw­nie­nia i zakres dzia­łań, któ­ry­mi zaj­mu­je się komi­sja, jej człon­ka­mi powin­ny zosta­wać oso­by posia­da­ją­ce wyso­kie kwa­li­fi­ka­cję, wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów alkoholowych.

Nato­miast np. oby­dwie ostat­nio powo­ła­ne rad­ne nie są publicz­nie zna­ne z dzia­łal­no­ści w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki oraz roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów alko­ho­lo­wych. Nie zaj­mu­ją się tym tema­tem zawo­do­wo. Jedy­ną pod­sta­wą ich powo­ła­nia wyda­je się być obec­ność w Radzie Mia­sta Lublin. Podej­rze­wa­my, że wyma­ga­ne do zasia­da­nia w komi­sji szko­le­nie, ukoń­czy­ły w cią­gu ostat­nich miesięcy.

Zgod­nie z art. 23a ust. 1 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, rad­ni ślu­bu­ją swo­je obo­wiąz­ki spra­wo­wać „god­nie, rze­tel­nie i uczci­wie”. Nato­miast art. 24e ust. 1 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym sta­no­wi, że rad­ny nie może „podej­mo­wać dodat­ko­wych zajęć ani otrzy­my­wać daro­wizn mogą­cych pod­wa­żyć zaufa­nie wybor­ców do wyko­ny­wa­nia mandatu”.

Powo­ła­nie rad­ne­go w skład Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych pod­wa­ża zaufa­nie do wyko­ny­wa­nia man­da­tu rad­ne­go, z uwa­gi na to, że:

  1. Powo­ły­wa­nie i odwo­ły­wa­nie leży w gestii Pre­zy­den­ta Mia­sta i nie wyma­ga uza­sad­nie­nia (człon­ko­stwo w komi­sji jest zależ­ne od woli Prezydenta).
  2. Za pra­cę w komi­sji otrzy­mu­je się sto­sun­ko­wo wyso­ką die­tę w wyso­ko­ści ok. 1200 zł mie­sięcz­nie (w Lubli­nie nale­ży do naj­wyż­szych w Polsce).
  3. Wyso­kość wyna­gro­dze­nia dla człon­ków Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych uchwa­la Rada Miasta.

W związ­ku z powyż­szym uwa­ża­my, że łącze­nie man­da­tu rad­ne­go z człon­ko­stwem w komi­sji pod­wa­ża zaufa­nie wybor­ców do wyko­ny­wa­nia man­da­tu rad­ne­go oraz może wpły­wać na decy­zje podej­mo­wa­ne przez rad­ne­go, co z kolei rodzi oba­wy o rze­tel­ne i uczci­we spra­wo­wa­nie obo­wiąz­ków w samo­rzą­dzie lokal­nym. Zacho­dzi tutaj kon­flikt inte­re­sów. Z jed­nej stro­ny rad­ni są człon­ka­mi Rady Mia­sta – orga­nu kon­tro­l­ne­go w sto­sun­ku do Pre­zy­den­ta Mia­sta, z dru­giej są przez nie­go powo­ła­ni w skład Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, za co otrzy­mu­ją dodat­ko­we wynagrodzenie.

Art. 383 par. 1 pkt 5 kodek­su wybor­cze­go wska­zu­je na wyga­śnię­cie man­da­tu rad­ne­go w sytu­acji, gdy naru­sza „usta­wo­wy zakaz łącze­nia man­da­tu rad­ne­go z wyko­ny­wa­niem okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach funk­cji lub dzia­łal­no­ści”. W tym przy­pad­ku mamy do czy­nie­nia wła­śnie z naru­sze­niem zaka­zu wska­za­ne­go w art. 24e ust. 1 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym. W związ­ku z tym, zwra­ca­my się z wnio­skiem o wyga­sze­nie man­da­tu rad­nych Rady Mia­sta Lublin wska­za­nych we wniosku.

Do wia­do­mo­ści: Zdzi­sław Drozd – Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rewi­zyj­nej Rady Mia­sta Lublin

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy