Na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Zamość

No Com­ments

W dniu 13 kwiet­nia wzię­li­śmy udział w posie­dze­niu Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Zamość. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­li­śmy naszą orga­ni­za­cję oraz zapro­po­no­wa­li­śmy zor­ga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów dla mło­dzie­ży na jeden z kil­ku zapro­po­no­wa­nych tematów:

  • pra­wo dostę­pu do informacji,
  • narzę­dzia wpły­wu miesz­kań­ców na spra­wy lokalne,
  • dzien­ni­kar­stwo obywatelskie,
  • gry plan­szo­we o tema­ty­ce oby­wa­tel­skiej i samorządowej 🙂

Mamy nadzie­ję, że to począ­tek owoc­nej współ­pra­cy oraz, że zamoj­ska mło­dzież sko­rzy­sta na kon­tak­tach z Fun­da­cją Wolności.

Znacz­ną część posie­dze­nia poświę­co­no zaan­ga­żo­wa­niu MRM i mło­dzie­ży w pomoc uchodź­com oraz inte­gra­cję z ucznia­mi z Ukra­iny, któ­rzy uczęsz­cza­ją do zamoj­skich szkół. Przed­sta­wio­ne pomy­sły i zaan­ga­żo­wa­nie świad­czy o dużej empa­tii i poczu­ciu odpo­wie­dzial­no­ści przez zamoj­ską młodzież.

MRM Zamość

Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG w ramach Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy