Spotkanie nt. zmian w prawie wyborczym

No Com­ments

 

Co powi­nie­neś wie­dzieć o zmia­nach w kodek­sie wybor­czym? Co mogą zro­bić oby­wa­te­le, aby wybo­ry samo­rzą­do­we były uczci­we i przej­rzy­ste? Fun­da­cja Wol­no­ści zor­ga­ni­zo­wa­ła otwar­te spo­tka­nie.

Naszym gościem był sędzia Sądu Okrę­go­we­go w Lubli­nie Jerzy Rodzik, Komi­sarz Wybor­czy w Lubli­nie.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 80 osób, w tym m.in. człon­ko­wie rad dziel­nic, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, Komi­te­tu Obro­ny Demo­kra­cji.

Na począt­ku spo­tka­nia komi­sarz wybor­czy przed­sta­wił zmia­ny w kodek­sie wybor­czym oraz podzie­lił się swo­imi wąt­pli­wo­ścia­mi doty­czą­cy­mi orga­ni­za­cji tego­rocz­nych wybo­rów. Następ­nie odda­li­śmy głos uczest­ni­kom, któ­rzy licz­nie zada­wa­li pyta­nia.

Poni­żej nagra­nie ze spo­tka­nia:

Chcesz być na bie­żą­co? »klik­nij tutaj« i zapisz się na new­slet­ter

» Wes­przyj naszą spra­wę «

Rela­cje ze spo­tka­nia w mediach: TVP3 Lublin,

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin w latach 2014–2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy