Urząd Miasta zezwolił deweloperowi na wycięcie drzew, które były pod ochroną

No Com­ments

Przy ul. Jutrzen­ki znaj­do­wał się chod­nik, wzdłuż, któ­re­go rosły licz­ne drze­wa. Trzy z nich – klo­ny i jesion, zosta­ły wpi­sa­ne do ochro­ny w pla­nie miej­sco­wym. Drzew tych nie moż­na było wyci­nać. Wyjąt­ko­wo wycię­cie było­by moż­li­we w sytu­acji pogor­sze­nia sta­nu zdro­wot­ne­go lub stwa­rza­nia zagro­że­nia. Wte­dy wycię­te drze­wa i tak nale­ża­ło odtworzyć.

Drze­wa mia­ły jed­nak koli­do­wać z pla­na­mi dewe­lo­pe­rów wybu­do­wa­nia tu blo­ków. Dla­te­go urzęd­ni­cy pozwo­li­li na wycin­kę wszyst­kich drzew uza­sad­nia­jąc to wyłącz­nie koli­zją z pla­no­wa­ny­mi sie­cia­mi pod­ziem­ny­mi. Dewe­lo­per po otrzy­ma­niu decy­zji drze­wa wyciął. W zamian za wycin­kę drzew miał nasa­dzić 50 drzew lub uiścić 120 tys. zł kary.

Drze­wa koli­do­wa­ły z inwe­sty­cją spół­ki Helve­tia City, któ­rej wspól­ni­kiem jest były prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Lublin Piotr Kowal­czyk. O wycin­kę 3 drzew wnio­sko­wa­ła spół­ka. O kolej­ne 34… urzęd­ni­cy Ratu­sza. Drze­wa te rosły na miej­skiej dział­ce. Wnio­sek o ich wycin­kę zło­żył Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Artur Szym­czyk. Nie uszło to uwa­dze SKO, któ­re w swo­jej decy­zji wbi­ło szpi­lę Ratu­szo­wi: Dzi­wić może przy tym fakt, że jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go dzia­ła w imie­niu pod­mio­tu pra­wa han­dlo­we­go, któ­re­go nie jest wła­ści­cie­lem oraz zobo­wią­zu­je się de fac­to ponieść kosz­ty dosto­so­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści do celów nie zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią tej jed­nost­ki.

Urzęd­ni­cy tłu­ma­czą, jed­nak, że takie są pro­ce­du­ry. – Zgod­nie z prze­pi­sa­mi to wyłącz­nie Gmi­na Lublin może wystą­pić o pozwo­le­nie na wycin­kę – tłu­ma­czy Justy­na Góźdź z biu­ra pra­so­we­go lubel­skie­go Ratusza.

Poni­żej decy­zja SKO ws unie­waż­nie­nia decy­zji o wycię­ciu drzew:

2022.04.11 SKO – unie­waż­nie­nie decy­zji zezwa­la­ją­cej na wycin­ki ul. Jutrzen­ki (decy­zja PML dla Helve­tia City) – spra­wa TDNICZ

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy