Badanie Aktywności Radnych 2020

No Com­ments

Na co dzień powin­ni współ­pra­co­wać z Rada­mi Dziel­nic. Jed­ni się z tego wywią­zu­ją zna­ko­mi­cie, o aktyw­no­ści innych nie moż­na wie­le powie­dzieć. Fun­da­cja Wol­no­ści regu­lar­nie pro­wa­dzi Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych mia­sta Lublin.

Tego­rocz­ne bada­nie przed­sta­wia wyni­ki od począt­ku kaden­cji (gru­dzień 2018) do listo­pa­da br. Nasz ran­king obej­mu­je 27 spo­śród 31 miej­skich rad­nych. Tyl­ko tych, któ­rzy spra­wu­ją swój man­dat od począt­ku kaden­cji (Ci co dołą­czy­li np. rok póź­niej mie­li mniej cza­su na wyka­za­nie się, więc nie powin­ni­śmy ich tak samo oceniać).

W ramach bada­nia podliczyliśmy:
• obec­no­ści na sesjach rady miasta,
• fre­kwen­cję w głosowaniach,
• licz­bę zło­żo­nych inter­pe­la­cji (tyl­ko napi­sa­nych samodzielnie),
• licz­bę zgło­szo­nych pro­jek­tów uchwał i stanowisk,
• fakt skła­da­nia wnio­sków do budże­tu miasta,
• obec­ność na posie­dze­niach komisji,
• dostęp­ność danych kon­tak­to­wych na stro­nie urzędu,

Dodat­ko­we punk­ty przy­zna­li­śmy za pra­cę w wię­cej niż trzech komisjach.

W ten spo­sób zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy aktyw­ność miej­skich rad­nych. Dzię­ki temu wie­my, któ­rzy pra­cu­ją na rzecz miesz­kań­ców ze swo­jej dziel­ni­cy i okrę­gu wyborczego.

Obser­wa­to­rów lubel­skiej Rady Mia­sta wyni­ki zapew­ne nie zdzi­wią. Naj­ak­tyw­niej­szym rad­nym (jak dotąd) jest Piotr Popiel (repre­zen­tu­ją­cy dziel­ni­ce Wrot­ków, Dzie­sią­ta, Kośmi­nek, Głusk Zembo­rzy­ce, Abra­mo­wi­ce). Nie moż­na mu odmó­wić pra­co­wi­to­ści. Opu­ścił naj­mniej gło­so­wań, zło­żył 15 pro­jek­tów uchwał i 52 inter­pe­la­cje. W naszym bada­niu uzy­skał 31 punktów.

Na dru­gim miej­scu zna­lazł się Mar­cin Nowak (dziel­ni­ce Wie­nia­wa, Bro­no­wi­ce, Śród­mie­ście, Sta­re Mia­sto, Sła­wi­nek). Regu­lar­nie skła­da inter­pe­la­cje, ma bar­dzo wyso­ką fre­kwen­cję w gło­so­wa­niach. Jest aktyw­ny na sesjach rady miasta.

Na trze­cim miej­scu ex aequo zna­leź­li się Bar­tosz Mar­gul (dziel­ni­ce Felin, Haj­dów-Zadę­­bie, Kali­nowsz­czy­zna, Poni­kwo­da, Tata­ry) i Sta­ni­sław Brzo­zow­ski (dziel­ni­ce Cze­chów Połu­dnio­wy, Cze­chów Pół­noc­ny, Sła­win). Obaj współ­pra­cu­ją z rada­mi dziel­nic i są aktyw­ni na posie­dze­niach Rady Mia­sta. Brzo­zow­ski jest rekor­dzi­stą zło­żo­nych interpelacji.

Wię­cej infor­ma­cji o pra­cy lubel­skich rad­nych, w tym dane kon­tak­to­we do więk­szo­ści z nich, znaj­dziesz na stro­nie www.bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/viii-kadencja. Pamię­taj, że do rad­ne­go możesz zgło­sić się w każ­dej spra­wie doty­czą­cej jako­ści życia w naszym mieście.

Tabe­la poni­żej pre­zen­tu­je wybra­ne aktyw­no­ści oraz sumę przy­zna­nych punk­tów (wg sta­nu na listo­pad 2020). Cyfra 2 przy wnio­skach do budże­tu ozna­cza, że rad­ny skła­da wnio­ski do budże­tu zarów­no na rok 2020, jak i 2021. Cyfra 1 ozna­cza, że tyl­ko w jed­nym roku skła­dał wnio­ski do budże­tu. Cyfra 0 ozna­cza, że rad­ny od począt­ku kaden­cji nie skła­dał wnio­sków do budże­tu miasta.

Imię i nazwisko

Inter­pe­la­cje (samo­dziel­ne)

Fre­kwen­cja w głosowaniach

Pro­jek­ty uchwał

Wnio­ski do budże­tu 2020 i 2021

Punk­ty za aktywność

Piotr Popiel

52

99,9%

15

2

31

Mar­cin Nowak

50

99,3%

3

2

30

Sta­ni­sław Brzozowski

171

94,0%

11

1

25

Bar­tosz Margul

9

99,8%

5

2

25

Zbi­gniew Jurkowski

0

95,3%

5

2

24

Mag­da­le­na Kamińska

0

98,0%

4

2

23

Zdzi­sław Drozd

0

93,6%

9

2

22

Mar­cin Jakóbczyk

11

95,2%

7

2

20

Adam Osiń­ski

10

92,7%

5

2

20

Jaro­sław Pakuła

0

92,8%

6

2

20

Dariusz Sadow­ski

6

92,4%

3

2

20

Sta­ni­sław Kieroński

6

93,0%

4

2

19

Anna Ryf­ka

7

95,0%

8

2

19

Moni­ka Orzechowska

19

89,6%

5

2

18

Rado­sław Skrzetuski

2

97,2%

4

0

14

Zbi­gniew Ławniczak

18

84,5%

5

2

17

Maja Zabo­row­ska

5

96,6%

7

1

17

Tomasz Pitu­cha

15

83,5%

7

1

14

Euge­niusz Bielak

10

94,6%

7

1

17

Moni­ka Kwiatkowska

4

87,6%

5

1

13

Mał­go­rza­ta Suchanowska

14

87,0%

7

2

16

Jadwi­ga Mach

0

89,7%

3

2

15

Piotr Gaw­rysz­czak

3

90,4%

8

1

14

Elż­bie­ta Dados

1

81,5%

3

1

11

Leszek Daniew­ski

18

81,5%

1

2

13

Robert Dere­wen­da

7

84,9%

4

2

13

Piotr Breś

3

78,9%

11

0

6

Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych 2020 zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu „Miesz­kań­cy maja Głos”, finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich na lata 2014–2020.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy