Uwagi do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin 2021–2030

No Com­ments

Stra­te­gia Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Spo­łecz­nych to doku­ment stra­te­gicz­ny, któ­re­go celem jest roz­wią­za­nia zdia­gno­zo­wa­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych wystę­pu­ją­cych w gmi­nie. Fun­da­cja Wol­no­ści w opar­ciu o współ­pra­cę z gru­pą senio­rów i postu­la­ty poru­sza­ne przez Lubel­ski Ruch Miej­ski zgło­si­ła uwa­gi dot. sytu­acji senio­rów oraz aktyw­no­ści fizycz­nej i mobil­no­ści aktywnej.

Senio­rzy

W Celu Ope­ra­cyj­nym 1 Wspie­ra­nie Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Senio­rów w pierw­szej kolej­no­ści wno­si­my o zmia­nę nazwę celu na: Wzrost Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Senio­rów. Wzrost ozna­cza jakiś kon­kret­ny kie­ru­nek, w któ­rym podą­ża­my, zmian; wspar­cie, zaś zakła­da samo dzia­ła­nie bez wzglę­du na efekt.

W celu tym prze­wi­dzia­no dale­ko zbyt małe środ­ki na dzia­ła­nia – jedy­nie 200 tys. zł rocz­nie. Nie prze­wi­dzia­no żad­nych dzia­łań mają­cych na celu pro­mo­cję samo­or­ga­ni­za­cji senio­rów czy wyko­rzy­sty­wa­nia ich poten­cja­łu oraz ogól­niej: dzia­łań zwią­za­nych z dzie­dzi­ną silver eco­no­my. Mamy w Lubli­nie Mło­dzie­żo­wy Budżet Oby­wa­tel­ski, w ślad za nim powi­nien powstać Senio­ral­ny Budżet Oby­wa­tel­ski oraz senio­ral­na ini­cja­ty­wa lokal­na. Oso­by prze­cho­dzą­ce na eme­ry­tu­rę czę­sto chcą wyko­rzy­stać swój poten­cjał i ener­gię, jed­no­cze­śnie anga­żu­jąc się spo­łecz­nie. Bra­ku­je tak­że wyko­rzy­sta­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści seniorów.

Cięż­ko obec­nie powie­dzieć jak będą wyglą­da­ły kolej­ne lata, ale do 2019 roku ten­den­cja wska­zy­wa­ła na pro­ble­my ze zna­le­zie­niem pra­cow­ni­ków. Lukę tą moż­na wypeł­nić pra­cow­ni­ka­mi ze wscho­du, albo senio­ra­mi zachę­ca­jąc ich do dal­szej pra­cy, np. Przez orga­ni­za­cję ban­ku pra­cy doryw­czej dla senio­rów, szcze­gól­nie o małym lub ela­stycz­nym wymia­rze cza­su. Jest to zwią­za­ne z jed­nej stro­ny z potrze­bą dal­szej aktyw­no­ści zawo­do­wej, a z dru­giej z czę­sto sła­bą sytu­acją eko­no­micz­ną seniorów.

Co wię­cej nie uwzględ­nio­no dzia­łań bez kosz­to­wych lub quasi kosz­to­wych – zwięk­sze­nie licz­by wyda­rzeń kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych adre­so­wa­nych do senio­rów (tak­że poza sie­cią pla­có­wek dla nich dedy­ko­wa­nych, czy­li w biblio­te­kach, insty­tu­cjach kul­tu­ry itd.), stwo­rze­nie i pro­mo­cja dni bez­płat­ne­go zwie­dza­nia, bez­płat­nych bile­tów na wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne (być może powią­za­nych z pro­giem docho­do­wym) itd. Wskaź­ni­kiem mogło by być np. licz­ba nowych wyda­rzeń adre­so­wa­nych głów­nie do senio­rów w ist­nie­ją­cych insty­tu­cjach kultury.

Zapro­po­no­wa­ne wskaź­ni­ki dla celu Wspie­ra­nie Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Senio­rów nie odno­szą się tak­że do celu. Np. Wskaź­nik licz­ba wyda­rzeń akty­wi­zu­ją­cych śro­do­wi­sko lokal­ne oraz licz­ba zaan­ga­żo­wa­nych insty­tu­cji i orga­ni­za­cji może nie doty­czyć żad­ne­go senio­ra, nie być adre­so­wa­na do senio­rów, ale wskaź­nik ten będzie świad­czył o reali­za­cji poli­ty­ki w zakre­sie wspie­ra­nia ich aktyw­no­ści! To absurd.

Dodat­ko­wo wskaź­ni­ki powin­ny doty­czyć raczej zmia­ny lub kon­kret­nej war­to­ści doce­lo­wej (zgod­nie ze zmia­ną celu z: wspar­cie, na: wzrost). Obec­nie zapro­po­no­wa­ny spo­sób pomia­ru wskaź­ni­ków zapew­nia abso­lut­ną dowol­ność w reali­za­cji stra­te­gii, co ozna­cza, że stra­te­gia nie przy­bli­ża nas do reali­za­cji zało­żo­nych celów (a przy­naj­mniej zapro­po­no­wa­ne wskaź­ni­ki tego nie robią).

Zdro­wie i profilaktyka

W celu ope­ra­cyj­nym Celu Ope­ra­cyj­nym 3 Popra­wa Sytu­acji Spo­łecz­nej Miesz­kań­ców I Sta­nu Ich Zdro­wia, Poprzez Upo­wszech­nia­nie I Pro­mo­cję Aktyw­no­ści Fizycz­nej w zada­niach wpi­sa­no wie­le dzia­łań, któ­re mają zwią­zek ze spor­tem, a nie­wiel­ki zwią­zek z poli­ty­ką spo­łecz­ną czy aktyw­no­ścią fizycz­ną i rekreacją:
6. Pro­wa­dze­nie dzia­łań z zakre­su komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej, pro­mo­cja spor­tu i rywa­li­za­cji spor­to­wej oraz pre­zen­ta­cja suk­ce­sów za pomo­cą por­ta­li i mediów społecznościowych.
7. Pro­mo­cja aktyw­no­ści fizycz­nej poprzez moż­li­wość udzia­łu w impre­zach spor­tów. (pisow­nia oryginalna)
8. Umoż­li­wie­nie miesz­kań­com udzia­łu w wyda­rze­niach spor­to­wych naj­wyż­szej rangi.
9. Współ­fi­nan­so­wa­nie orga­ni­za­cji dużych imprez spor­to­wych w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych, w tym ran­gi ogól­no­pol­skiej i międzynarodowej.

Za tymi cela­mi zapi­sa­no wskaźniki:
– licz­ba dzia­łań pro­mu­ją­cych wła­ści­we posta­wy pod­czas wyda­rzeń sportowych,
– licz­ba klas profilowanych,
– licz­ba dzia­łań i publi­ka­cji z zakre­su komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej i pro­mo­cji sportu,
– licz­ba imprez spor­to­wych pro­mu­ją­cych aktyw­ność fizyczną,
– licz­ba zor­ga­ni­zo­wa­nych imprez spor­to­wych dla miesz­kań­ców Miasta,
– licz­ba imprez współ­fi­nan­so­wa­nych przez Mia­sto Lublin (jak rozu­mie­my cho­dzi o impre­zy sportowe).

Ist­nie­je powszech­ne roz­róż­nie­nie na sport i rekre­ację. W obsza­rze „spor­tu” głów­nym celem aktyw­no­ści jest osią­ga­nie wyni­ków spor­to­wych poprzez udział w róż­nych for­mach rywa­li­za­cji. W prze­ci­wień­stwie do obsza­ru „sport” w „rekre­acji” nie cho­dzi o rywa­li­za­cję a raczej o aktyw­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su, utrzy­ma­nie kon­dy­cji fizycz­nej i w efek­cie bycie zdrow­szym (defi­ni­cje poda­no za: „Stra­te­gią wspie­ra­nia roz­wo­ju spor­tu i rekre­acji w Lubli­nie do roku 2015”). Celem poli­ty­ki spo­łecz­nej jest roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów spo­łecz­nych nie zaś rywa­li­za­cja spor­to­wa! Poli­ty­ka spo­łecz­na zakła­da popra­wę zdro­wia przez pro­mo­cję i upo­wszech­nia­nia aktyw­no­ści fizycz­nej. Bio­rąc pod uwa­gę powyż­sze defi­ni­cje, ów aktyw­ność fizycz­na ozna­cza rekre­ację, nie sport. Trud­no uza­sad­nić w jako spo­sób współ­fi­nan­so­wa­nie imprez spor­to­wych, umoż­li­wie­nie miesz­kań­com udzia­łu w wyda­rze­niach spor­to­wych naj­wyż­szej ran­gi (np. Mistrzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce), czy pro­mo­cja spor­tu i rywa­li­za­cji spor­to­wej mia­ła reali­zo­wać cele poli­ty­ki spo­łecz­nej. Mając na uwa­dze powyż­sze nale­ży usu­nąć powyż­sze zapisy.

Ewen­tu­al­nie doma­ga­my się wpro­wa­dze­nie zapi­sów, iż powyż­sze zapi­sy doty­czą wyłącz­nie spor­tu ama­tor­skie­go, nie nakie­ro­wa­ne­go na rywa­li­za­cję i obej­mu­ją­ce­go jedy­nie naj­niż­szą ran­gę wyda­rzeń, wyłącz­nie ama­tor­skich. W Lubli­nie wciąż bra­ku­je wyda­rzeń, któ­re pro­mo­wa­ły­by powszech­ną aktyw­ność fizycz­ną, nie opar­tą na rywa­li­za­cji, dostęp­ną dla każ­de­go a nie wyłącz­nie wyspor­to­wa­ne­go. Z tego powo­du przy pro­mo­cji tego typu wyda­rzeń war­to pro­mo­wać dzia­ła­nia, któ­re będą adre­so­wa­ne do osób mniej spraw­nych, któ­re chcia­ły­by powró­cić do aktyw­no­ści fizycznej.

Ponad­to zapro­po­no­wa­ne dzia­ła­nia nie uwzględ­nia­ją WCALE aktyw­no­ści fizycz­nej przy oka­zji, w for­mie mobil­no­ści aktyw­nej, np. W dro­dze do szko­ły, pra­cy, czy na uczel­nię czy inne for­my pro­mo­wa­nia aktyw­no­ści mobil­nej. Tego typu dzia­ła­nia zachę­ca­ją­ce do cho­dze­nia czy jeż­dże­nia rowe­rem reali­zo­wa­ne są na całym świe­cie i tak­że w Lubli­nie powin­ny być reali­zo­wa­ne. W Lubli­nie była też reali­zo­wa­na kam­pa­nia Rowe­ro­wa Wio­sna pro­mu­ją­cą aktyw­ność mobil­ną. Czę­sto może to przy­jąć for­mę gry­wa­li­za­cji (nie jest to jed­nak rywa­li­za­cja sportowa!).

Nawią­zu­jąc zaś do pierw­szej uwa­gi w tym punk­cie nie uwzględ­nio­no dzia­łań (aktyw­no­ści fizycz­nych) adre­so­wa­nych do senio­rów, np. fit­nes­su czy wel­l­ness, któ­re utrzy­mu­ją czło­wie­ka w dobrej kon­dy­cji fizycz­nej i umoż­li­wia­ją dłuż­sze samo­dziel­ne egzy­sto­wa­nie, prze­ciw­dzia­ła­ją cukrzy­cy, nad­ci­śnie­niu, nad­wa­dze itp.

Uwzględ­nia­jąc powyż­sze wno­si­my o doda­nie wskaźników:
– licz­ba dzia­łań pro­mu­ją­cych cho­dze­nie i jeż­dże­nie rowerem,
– licz­ba dzia­łań i publi­ka­cji z zakre­su well-being i pod­sta­wo­wej aktyw­no­ści fizycznej,
– licz­ba imprez pro­mu­ją­cych aktyw­ność fizycz­ną, bez rywa­li­za­cji sportowej,
– licz­ba zajęć umoż­li­wia­ją­cych aktyw­ność fizyczną,
– licz­ba zajęć z aktyw­no­ści fizycz­nej adre­so­wa­nej dla senio­rów, osób oty­łych, cukrzy­ków i innych osób, dla któ­rych wska­za­ne jest zwięk­sze­nie aktyw­no­ści fizycznej,
– licz­ba kam­pa­nii zachę­ca­ją­cych do cho­dze­nia i jeż­dże­nia rowe­rem, opar­tych o grywalizację.

Osta­tecz­nie zgła­sza­my uwa­gę, by zwięk­szyć środ­ki w poszcze­gól­nych latach. Zapro­po­no­wa­na sta­ła kwo­ta 6,8 mln zł każ­de­go roku, spra­wia, że uwzględ­nia­jąc infla­cję i wyż­sze kosz­ty pra­cy, real­nie, z roku na rok mia­sto będzie finan­so­wać mniej­szą licz­bę działań.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy