Apelujemy o zmianę zasad wyboru przedstawicieli do RDPP WL

No Com­ments

fot. Rada Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Woje­wódz­twa Lubelskiego

Rada dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go to gro­no dorad­cze, któ­re­go rolą jest kon­sul­to­wa­nie i opi­nio­wa­nie doku­men­tów dla potrzeb orga­nu jed­nost­ki admi­ni­stra­cyj­nej, przy któ­rej dzia­ła. Zarząd Woje­wódz­twa Lubel­skie­go ogło­sił nabór kan­dy­da­tów do Rady na pozio­mie woje­wódz­kim. Zasa­dy te w naszej opi­nii są nie­zgod­ne z prawem.

Po pierw­sze uchwa­ła dot. wybo­rów wyklu­cza z moż­li­wo­ści zgło­sze­nia swo­ich przed­sta­wi­cie­li wszyst­kie fun­da­cje. Dla­cze­go? Dla­te­go, że zarząd wyma­ga by kan­dy­dat był człon­kiem orga­ni­za­cji. Fun­da­cje nie są zaś orga­ni­za­cja­mi człon­kow­ski­mi. Fun­da­cje nie mogą więc zgło­sić ani pra­cow­ni­ka, ani wolon­ta­riu­sza, a nawet – swo­je­go pre­ze­sa. Żad­na z tych osób nie jest człon­kiem fun­da­cji. Jest to sprzecz­ne z usta­wo­wy­mi wyma­ga­nia­mi dla try­bu powo­ły­wa­nia człon­ków Rady. Prze­pi­sy wska­zu­ją, że Rada powin­na zapew­niać repre­zen­ta­tyw­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w zakre­sie form praw­nych i rodza­jów dzia­łal­no­ści. Jaka to repre­zen­ta­tyw­ność, sko­ro w Radzie ni zasią­dzie żaden przed­sta­wi­ciel fundacji?

Po dru­gie, nie zga­dza­my się z narzu­co­ny­mi wobec kan­dy­da­tów wyma­ga­nia­mi. Uchwa­ła Zarzą­du okre­śla m.in. obo­wią­zek posia­da­nia reko­men­da­cji min. 10 orga­ni­za­cji, posia­da­nie peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, nie­ka­ral­ność, posia­da­nie pol­skie­go oby­wa­tel­stwa oraz byciem człon­kiem orga­ni­za­cji. Naszym zda­niem takie okre­śle­nie warun­ków nie wyni­ka z usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i wolon­ta­ria­cie. Prze­pi­sy wska­zu­ją, że w uchwa­le moż­na okre­ślić wyłącz­nie tryb powo­ły­wa­nia człon­ków Rady oraz ter­mi­ny i spo­sób zgła­sza­nia kan­dy­da­tów na człon­ków Rady Wojewódzkiej.

Pod­kre­ślić nale­ży, że kwe­stio­no­wa­ne przez nas prze­pis uchwa­ły są dys­kry­mi­nu­ją­ce wobec osób nie speł­nia­ją­cych ww. warun­ków. Nie znaj­du­je­my uza­sad­nie­nia, dla zaka­zu zgła­sza­nia osób kara­nych – wszak pra­wo nie zabra­nia się zrze­sza­nia takim oso­bom. Podob­nie nie widzi­my uza­sad­nie­nia dla naka­zu posia­da­nie pol­skie­go oby­wa­tel­stwa. Stoi to w opo­zy­cji z gwa­ran­to­wa­ny­mi przez Kon­sty­tu­cję Rzecz­po­spo­li­tej pra­wa­mi do zaka­zu dys­kry­mi­no­wa­nia w życiu poli­tycz­nym, spo­łecz­nym lub gospo­dar­czym z jakiej­kol­wiek przyczyny.

Powyż­sze naru­sze­nia mogą być uzna­ne za naru­sze­nie kart praw pod­sta­wo­wych EU.

Osta­tecz­nie nale­ży wspo­mnieć, że dobrą zasa­dą (choć nie obo­wiąz­kiem) jest kon­sul­to­wa­nie takich aktów z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. To orga­ni­za­cje naj­le­piej wie­dzą, kto będzie naj­le­piej repre­zen­to­wał ich śro­do­wi­sko. Dodat­ko­wo kon­sul­ta­cje ze śro­do­wi­skiem NGO­sów pozwo­li­ło­by wcze­śniej wyła­pać błędy.

Mając na uwa­dze powyż­sze prze­sła­li­śmy do Mar­szał­ka wezwa­nie do wstrzy­ma­nia nabo­ru kan­dy­da­tów oraz wyda­nie nowej uchwa­ły w tym zakre­sie. Podob­ne wystą­pie­nie skie­ro­wa­li­śmy do Woje­wo­dy, któ­ry jest orga­nem nad­zo­ru – może więc uchy­lić uchwa­łę Zarządu.

Opty­mal­nie, gdy­by treść nowej uchwa­ły zosta­ła skon­sul­to­wa­na ze śro­do­wi­skiem orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, przed jej podjęciem.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy