Obywatelu, złóż swój wniosek do budżetu

No Com­ments

MiastoW dużej czę­ści gmin w Pol­sce, w tym tak­że w Lubli­nie, rad­ni mają czas do koń­ca wrze­śnia na skła­da­nie wnio­sków do budże­tu na kolej­ny rok kalen­da­rzo­wy. Jest to etap powsta­wa­nia pierw­sze­go pro­jek­tu gmin­ne­go budżetu.

Choć w żad­nych usta­wach ani prze­pi­sach nie jest napi­sa­ne, że miesz­kań­cy mogą skła­dać swo­je wła­sne wnio­ski budże­to­we, to pra­wo zosta­wia im taką furt­kę, dzię­ki moż­li­wo­ści skła­da­nia skarg i wnio­sków w try­bie Kodek­su Postę­po­wa­nia Administracyjnego.

Przed­mio­tem wnio­sku mogą być w szcze­gól­no­ści spra­wy zwią­za­ne m. in. z zaspo­ko­je­niem potrzeb lud­no­ści. Wła­ści­wie wszyst­kie spra­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je samo­rząd lokal­ny mają taki cel.

Organ powi­nien zała­twić wnio­sek bez zbęd­nej zwło­ki, nie póź­niej jed­nak niż w cią­gu mie­sią­ca. A o spo­so­bie zała­twie­nia wnio­sku zawia­do­mić rów­no­cze­śnie wnio­sko­daw­cę. Dla­te­go, jeśli uwa­żasz, że w Two­jej oko­li­cy jest potrzeb­ny nowy chod­nik, oświe­tle­nie ulicz­ne lub jeśli masz pomysł na inwe­sty­cję doty­czą­cą całe­go mia­sta, to pamię­taj, że teraz jest odpo­wied­ni czas, aby to zgło­sić wła­dzom gminy.

W Lubli­nie wnio­ski moż­na skła­dać m. in. za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej, na adres audyt@lublin.eu.

Pod­sta­wa prawna:

- Usta­wa z dnia 14 czerw­ca 1960 r. Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go (tekst jed­no­li­ty – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
– Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 8 stycz­nia 2002 r. w spra­wie orga­ni­za­cji przyj­mo­wa­nia i roz­pa­try­wa­nia skarg i wnio­sków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
– Zarzą­dze­nie Nr 932/2009 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 31 grud­nia 2009 r. w spra­wie pro­ce­du­ry zała­twia­nia skarg, wnio­sków, inter­wen­cji i przyj­mo­wa­nia inte­re­san­tów w Urzę­dzie Mia­sta Lublin.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy