Stawka jest większa niż 8 mld

No Com­ments

Stawka większa niż 8 mldFun­da­cja Wol­no­ści wspar­ła komi­tet ini­cja­ty­wy usta­wo­daw­czej „Staw­ka więk­sza niż 8 miliardów”.

Co naj­mniej 8 mld zło­tych rocz­nie tra­cą pol­skie gmi­ny w sku­tek nie­prze­my­śla­nych zmian usta­wo­wych. Kwo­ta ta doty­czy jedy­nie tych zmian, któ­rych kon­se­kwen­cje finan­so­we zosta­ły osza­co­wa­ne przez insty­tu­cje rzą­do­we. W rze­czy­wi­sto­ści są one jesz­cze większe.
W latach 2005 – 2011 wła­dze cen­tral­ne wpro­wa­dzi­ły licz­ne zmia­ny usta­wo­we, któ­re spo­wo­do­wa­ły zmniej­sze­nie docho­dów wła­snych jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Jed­no­cze­śnie prze­ka­za­ły im nowe zada­nia albo roz­sze­rzy­ły zakres dotych­czas reali­zo­wa­nych zadań bez odpo­wied­nie­go zabez­pie­cze­nia ich finan­so­wa­nia. Spo­wo­do­wa­ło to zachwia­nie rów­no­wa­gi finan­so­wej samo­rzą­dów. I ten pro­ces się pogłę­bia, a jego skut­ki rząd pozo­sta­wił samo­rzą­dom i spo­łecz­no­ściom lokal­nym w całej Polsce.

Pro­jekt usta­wy ma na celu dofi­nan­so­wać lokal­ne samo­rzą­dy poprzez zwięk­sze­niu ich udzia­łu we wpły­wach z podat­ku docho­do­we­go od osób fizycz­nych (PIT) oraz praw­nych (CIT).

Nasi wolon­ta­riu­sze zbie­ra­li pod­pi­sy wśród rodzi­ny, zna­jo­mych a tak­że na lubel­skim dep­ta­ku. Rela­cja z wyda­rze­nia na stro­nie Radia Lublin:

klik

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy