Nasza propozycja do programu współpracy miasta Lublin z NGO-sami

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy swo­ją pro­po­zy­cję w ramach kon­sul­ta­cji pro­gra­mu współ­pra­cy urzę­du mia­sta Lublin z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi na przy­szły rok. Pro­po­nu­je­my prze­zna­czyć 50 tys. zł. rocz­nie na wspar­cie pro­jek­tów dot. edu­ka­cji eko­no­micz­nej, orga­ni­zo­wa­nych w naszym mieście.

Kolej­ne wyni­ki badań poka­zu­ją, że poziom edu­ka­cji eko­no­micz­nej w pol­skich szko­łach jest na  nie­wy­star­cza­ją­cym pozio­mie. Według jed­nych z nich, prze­pro­wa­dzo­nych przez Fun­da­cję Mło­dzie­żo­wej Przed­się­bior­czo­ści, opu­bli­ko­wa­nych we wrze­śniu br. ponad 30 pro­cent uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych uzna­je swo­ją wie­dzę nt. eko­no­mii za nie­wy­star­cza­ją­cą, zaś więk­szość bada­nych przy­zna­ło, że ich źró­dłem wie­dzy w tym zakre­sie są media.

Usta­wa o samo­rzą­dzie gmin­nym z 8 mar­ca 1990 roku wśród zadań gmi­ny wymie­nia „zaspo­ko­je­nie zbio­ro­wych potrzeb wspól­no­ty, w tym „edu­ka­cję publicz­ną” (art. 7 pkt. 8). Chcie­li­by­śmy zauwa­żyć, że rów­nież Par­la­ment Euro­pej­ski czę­sto zwra­ca uwa­gę w swo­ich zale­ce­niach o potrze­bie edu­ka­cji oby­wa­te­li UE z zakre­su przedsiębiorczości.

Dzia­ła­nia na rzecz edu­ka­cji mło­dych oby­wa­te­li to nie tyl­ko orga­ni­za­cja zajęć szkol­nych ale rów­nież zaję­cia poza­lek­cyj­ne i pozasz­kol­ne, wpły­wa­ją­ce na roz­wój inte­lek­tu­al­ny uczniów. W Lubli­nie brak jest mecha­ni­zmów, któ­re umoż­li­wi­ły­by wspar­cie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zaj­mu­ją­cych się edu­ka­cję eko­no­micz­ną dzie­ci i mło­dzie­ży. Dla­te­go pro­po­nu­je­my, aby prze­zna­czyć kwo­tę 50 tys. zł. rocz­nie z budże­tu mia­sta na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych z zakre­su edu­ka­cji eko­no­micz­nej na rzecz miesz­kań­ców Lublina.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy