Urząd Miasta chce zmienić uchwałę ws konsultacji. Przez cztery lata konsultacje na jej podstawie przeprowadzono cztery razy

No Com­ments

Urząd Mia­sta Lublin pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne dot. wypra­co­wa­nia nowych zasad kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Jak pisze urząd w infor­ma­cjach pra­so­wych „Po pię­ciu latach sto­so­wa­nia tych prze­pi­sów nad­szedł czas na ich oce­nę oraz wypra­co­wa­nie reko­men­da­cji co do koniecz­nych zmian” (źró­dło: www.lublin.ngo.pl).

Uchwa­ła Rady Mia­sta Lublin w spra­wie zasad i try­bu prze­pro­wa­dza­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi Mia­sta Lublin zosta­ła pod­ję­ta w dniu 14 paź­dzier­ni­ka 2010 r. Od tego cza­su na jej pod­sta­wie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne czte­ro­krot­nie (ostat­ni raz w 2013 roku, śred­nio raz na rok). Dotyczyły:

1. Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pro­jek­tu Stra­te­gii Roz­wo­ju Lubli­na na lata 2012 – 2020
Zarzą­dze­nie nr 38/6/2012 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 13 czerw­ca 2012 r. w sprawie
ogło­sze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi Mia­sta Lublin dostęp­ne jest pod poniższym
adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=169115

2. Kon­sul­ta­cje Stra­te­gii Roz­wo­ju Kul­tu­ry Lubli­na 2013–2020
Zarzą­dze­nie nr 55/9/2013 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 23 wrze­śnia 2013 r. w sprawie
ogło­sze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi Mia­sta Lublin dostęp­ne jest pod poniższym
adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=198645
Spra­woz­da­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z prze­bie­gu kon­sul­ta­cji społecznych
z miesz­kań­ca­mi Mia­sta Lublin ogło­szo­nych Zarzą­dze­niem nr 55/9/2013 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin
z dnia 23 wrze­śnia 2013 r. raz kon­sul­ta­cji z Radą Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin
oraz orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i pod­mio­ta­mi wymie­nio­ny­mi w art. 3 ust. 3 usta­wy o
dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie w przed­mio­cie opi­nii o doku­men­cie „Stra­te­gia
Roz­wo­ju Kul­tu­ry Lubli­na 2013–2020” dostęp­ne jest pod poniż­szym adresem:
http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=206712

3. Kon­sul­ta­cje Stra­te­gii Roz­wo­ju Tury­sty­ki Mia­sta Lublin do roku 2025
Zarzą­dze­nie nr 60/8/2013 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 26 sierp­nia 2013 r. w sprawie
ogło­sze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi Mia­sta Lublin dostęp­ne jest pod poniższym
adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=196376
Infor­ma­cje o kolej­nych eta­pach prac nad pro­jek­tem Stra­te­gii Roz­wo­ju Tury­sty­ki Mia­sta Lublin do
roku 2025, zgło­szo­ne uwa­gi, opi­nie, pod­su­mo­wa­nia warsz­ta­tów przeprowadzonych
w ramach prac nad doku­men­tem oraz Spra­woz­da­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z przebiegu
kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi Lubli­na i kon­sul­ta­cji z Radą Dzia­łal­no­ści Pożytku
Publicz­ne­go Mia­sta Lublin lub orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi i pod­mio­ta­mi wymie­nio­ny­mi w art. 3
ust. 3 usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie na temat „Stra­te­gii Roz­wo­ju Mia­sta Lublin do roku 2025” dostęp­ne są pod poniż­szym adre­sem: http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=185207

4. Kon­sul­ta­cje „Pro­gno­zy Oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko Stra­te­gii Roz­wo­ju Lubli­na na lata
2013 ‑2020”

Zarzą­dze­nie nr 9/1/2013 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 8 stycz­nia 2013 r. w spra­wie ogłoszenia
kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi Mia­sta Lublin dostęp­ne jest pod poniż­szym adresem:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=181716

Prze­ka­zu­ję rów­nież wnio­sek o prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w związ­ku z decy­zją Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin nr 219/14 z dnia 6 maja 2014 r. o usta­le­nie warun­ków zabu­do­wy dla dział­ki nr 3/51 poło­żo­nej w Lubli­nie, poło­żo­nej przy Ale­jach Racła­wic­kich dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na reali­za­cji budyn­ku usłu­go­wo han­dlo­we­go z gara­żem pod­ziem­nym wraz z infor­ma­cją o bra­ku pod­staw for­ma­l­no-pra­w­nych do prze­pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji we wnio­sko­wa­nej sprawie.

źró­dło: infor­ma­cja uzy­ska­na z Urzę­du Mia­sta Lublin w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicznej

Spra­woz­da­nia z konsultacji:

Spra­woz­da­nie z kon­sul­ta­cji dot. pro­gno­zy oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko Stra­te­gii Roz­wo­ju Lublina

Zesta­wie­nie uwag dot. Stra­te­gii Roz­wo­ju Lublina

Spra­woz­da­nie z deba­ty nad Stra­te­gią Roz­wo­ju Lubli­na 2012–20120

Wnio­sek o prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji społecznych

Odpo­wiedź Prezydenta

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy