Realizacja obietnic przedwyborczych Krzysztofa Żuka po pierwszym roku kadencji

No Com­ments

W 2018 roku, sta­ra­ją­cy się o reelek­cję Krzysz­tof Żuk zło­żył miesz­kań­com Lubli­na obiet­ni­ce wybor­cze. Nali­czy­li­śmy ich aż 112 (z pro­gra­mu wybor­cze­go, kon­fe­ren­cji pra­so­wych, ogła­sza­nych w inter­ne­cie oraz pod­czas spo­tkań z miesz­kań­ca­mi). Obiet­ni­ce zosta­ły podzie­lono na 4 filary:

  • metro­po­lia Lublin,
  • zie­lo­ne i eko­lo­gicz­ne miasto,
  • mia­sto wszyst­kich mieszkańców,
  • pra­ca i nowo­cze­sna gospodarka.

Po pierw­szym peł­nym roku kalen­da­rzo­wym III kaden­cji Krzysz­to­fa Żuka, Fun­da­cja Wol­no­ści spraw­dzi­ła na jakim eta­pie jest reali­za­cja tych obiet­nic.

Zre­ali­zo­wa­ne w pierw­szym roku kadencji

Na ten moment jako zre­ali­zo­wa­ne zakwa­li­fi­ko­wa­li­śmy 4 obiet­ni­ce. Pre­zy­dent obiecał nowe siłow­nie na świe­żym powie­trzu. W 2019 roku powsta­ło ich co naj­mniej osiem. Po dru­gie, całość zarzą­dza­nia zie­le­nią tra­fi­ła w ręce Miej­skie­go Archi­tek­ta Zie­le­ni. Po trze­cie ukoń­czo­no roz­bu­do­wę ter­mi­na­la odlo­tów na lot­ni­sku w Świd­ni­ku. Za speł­nio­ną uzna­li­śmy tak­że obiet­ni­cę dot. orga­ni­za­cji imprez spor­to­wych o naj­wyż­szej ran­dze. W 2019 roku w Lubli­nie odby­ły się m. in. Mło­dzie­żo­we Mistrzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce, Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa w Pły­wa­niu czy Mistrzo­stwa Świa­ta U20 w pił­ce noż­nej. Choć obie­cy­wa­ne przez Krzysz­to­fa Żuka Mistrzo­stwa Euro­py Junio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce w 2022 roku osta­tecz­nie nie odbę­dą się w Lubli­nie, to w 2020 roku w Lubli­nie ma się odbyć finał Pucha­ru Pol­ski w pił­ce nożnej.

Co jest w trak­cie realizacji?

Obiet­nic w trakcie reali­za­cji jest 38. W ramach fila­ru Metro­po­lia Lublin to m. in. boga­ty pro­gram budo­wy, prze­bu­do­wy, remon­tów i remon­tów ulic – od tych osie­dlo­wych, po naj­waż­niej­sze tra­sy dro­go­we, budo­wa dwor­ca metro­po­li­tal­ne­go, zakup nowe­go tabo­ru komu­ni­ka­cji miej­skiej, two­rze­nie nowych węzłów prze­siad­ko­wych i przy­go­to­wa­nia do wdro­że­nia Lubel­skiej Kar­ty Mieszkańca.

Reali­zu­jąc wizję zielo­nego i eko­lo­gicz­nego miasta roz­bu­do­wy­wa­na jest kana­li­zacja i wodo­ciągi, zwięk­szo­ne dota­cje na wymia­nę źró­dła ogrze­wa­nia, reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia zwią­za­ne z zie­le­nią – od budo­wy par­ków, przez budo­wę skwe­rów po rewi­ta­li­za­cję Bystrzycy.

Miasto wszyst­kich miesz­kań­ców to m. in. ter­mo­mo­der­ni­za­cja obiek­tów oświa­to­wych, zwięk­sze­nie rezer­wy dla rad dziel­nic, moder­ni­zo­wa­ne obiek­ty spor­to­we przy szko­łach czy corocz­ne dota­cje na moder­ni­za­cję zaso­bu komu­nal­ne­go gminy.

W zakre­sie pracy i nowo­czesnej gospo­darki wzra­sta­ła licz­ba osób zatrud­nio­nych w sek­to­rach BPO, SSC*, IT – w cią­gu 2019 roku przy­by­ło ok. 700 nowych miejsc pra­cy z obie­ca­nych 5 000.

Cze­go nie uda­ło się (jesz­cze) zrobić?

W chwi­li obec­nej 47 obiet­nic jest nie­zre­ali­zo­wa­nych. Więk­szości z nich jesz­cze nie zaczę­to reali­zo­wać. W tym te, na któ­re naj­bar­dziej cze­ka­ją miesz­kań­cy Lublin: więk­sze środ­ki na budżet oby­wa­tel­ski (te ostat­nio zosta­ły obni­żo­ne), odno­wa pod­zam­cza, przy­ja­zny Zalew Zembo­rzyc­ki (choć są tam reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia, to do reali­za­cji wybra­li je miesz­kań­cy Lubli­na w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go), pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go i biu­ro obsługi miesz­kań­ców dla Abra­mo­wic, Głu­ska i Zemborzyc. 

Wśród obiet­nic nie­zre­ali­zo­wa­nych są też takie, któ­rych już nie uda się zre­ali­zo­wać. Wszyst­kie doty­czą rowe­rzy­stów. Cho­dzi m. in. o uwzględ­nie­nie rowe­rów elek­trycz­nych w prze­tar­gu na nowy sys­tem rowe­ru miej­skie­go w 2019 roku (prze­tar­gu nie ogło­szo­no w 2019 roku, a obec­nie wyco­fa­no się z pomy­słu wdro­że­nia rowe­rów elek­trycz­nych – były­by zbyt dro­gie), czy roz­po­czę­cie budo­wy naj­waż­niej­szych połą­czeń rowe­ro­wych w 2019 roku.

Obiet­ni­ce niezweryfikowane

Nie uda­ło nam się zwe­ry­fi­ko­wać sta­nu reali­za­cji 22 obiet­nic. W więk­szo­ści wypad­ków ozna­cza­ło to, że nie zna­leź­liśmy żad­nej infor­ma­cji na ten temat. Pośród tych obiet­nic zna­la­zły się m. in. wymia­na oświe­tle­nia na energoosz­częd­ne oraz remon­ty chod­ni­ków we wszyst­kich dziel­ni­cach, powo­ła­nie przez mia­sto Cen­trum Prze­my­słu 4.0 słu­żą­ce wdra­ża­niu tech­no­lo­gii auto­ma­tycz­nych i zro­bo­ty­zo­wa­nych do róż­nych sek­to­rów prze­my­słu, dom senio­ra na Sła­win­ku czy Cen­trum Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej dla Seniorów.

Podsu­mo­wa­nie

Po pierw­szym peł­nym roku obec­nej kaden­cji pre­zy­dent Krzysz­tof Żuk może pochwa­lić się 4 zre­ali­zo­wa­ny­mi obiet­ni­ca­mi, 38 w trak­cie reali­za­cji i 48 nie­zre­ali­zo­wa­ny­mi. 22 nie uda­ło nam się zwery­fi­ko­wać. Teo­re­tycz­nie przed pre­zydentem jesz­cze ponad trzy i pół roku rzą­dze­nia. Pozo­sta­je nam jedy­nie życzyć osią­gnię­cia wyni­ku lep­sze­go niż w poprzed­niej kadencji 😉

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o obiet­ni­cach i ich stop­niu reali­za­cji znaj­du­ją się na stro­nie www.kontraktdlalublina.pl

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy