Rady Dzielnic dla nas, czy my dla nich?” – zapraszamy na spotkanie

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza na spo­tka­nie nt. „Rady Dziel­nic dla nas czy my dla nich” – o utrzy­my­wa­niu wię­zi z miesz­kań­ca­mi przez Rady Dziel­nic. O tym jak jest oraz co robić, aby było lepiej.

Odbę­dzie się ono we śro­dę 11 mar­ca o godz. 17 w restau­ra­cji „Zie­lo­ny Tale­rzyk” przy ul. Kró­lew­skiej 3.

Swo­imi uwa­ga­mi podzie­lą się zapro­sze­ni eks­per­ci:
dr Andrzej Juros – pro­wa­dzi bada­nia z orga­ni­zo­wa­nia spo­łecz­no­ści lokal­nych,
Adam Gło­wacz – zasłu­żo­ny spo­łecz­nik, jeden z ini­cja­to­rów powsta­nia rad dziel­nic w Lublinie,

Zapra­sza­my miesz­kań­ców do uczest­nic­twa oraz dys­ku­sji. To ostat­nia szan­sa aby poroz­ma­wiać nt. funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic przed nie­dziel­ny­mi wyborami.

Stro­na wydarzenia

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy