BO: zbieramy pomysły na wi-fi, kosze i drzewa!

No Com­ments

Roz­po­czy­na­my reali­za­cję pro­jek­tów zło­żo­nych do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, któ­re zwy­cię­ży­ły w pań­stwa gło­so­wa­niu. Naszym pierw­szym zada­niem będzie wyzna­cze­nie loka­li­za­cji bez­płat­nych punk­tów dostę­pu do inter­ne­tu, nasa­dzeń drzew oraz śmiet­ni­ków w Lublinie.

Zbie­ra­my Pań­stwa pomy­sły na loka­li­za­cję punk­tów dostę­pu do inter­ne­tu, któ­re reali­zo­wa­ne będą w ramach pro­jek­tu M 175 Free wifi in Lublin – Bez­płat­ny Miej­ski Inter­net w Lubli­nie. Przy wybo­rze loka­li­za­cji nale­ży pamię­tać, że wska­za­ne miej­sca muszą być miej­sca­mi uży­tecz­no­ści publicz­nej, ogól­nie dostęp­ne i odda­lo­ne od blo­ków i domów miesz­kal­nych. Na pomy­sły cze­ka­my do 17.12.2014r. Moż­na je prze­sy­łać tak­że bez­po­śred­nio do wnio­sko­daw­cy na adres: filiptrubalski@lublinwifi.pl

Jeśli na ser­cu leży Pań­stwu kwe­stia ochro­ny śro­do­wi­ska i czy­sto­ści nasze­go mia­sta, cze­ka­my na pro­po­zy­cje loka­li­za­cji nasa­dzeń „1000 drzew dla Lubli­na” (pro­jekt M 246 ) oraz śmiet­ni­ków w ramach pro­jek­tu M 24 „300 tysię­cy zło­tych na dodat­ko­we śmiet­ni­ki na uli­cach Lubli­na”. Przy poda­wa­niu loka­li­za­cji pamię­taj­my, iż musza to być tere­ny tzw. miejskie.

Na Pań­stwa pro­po­zy­cje cze­ka­my do 17 grud­nia 2014 roku pod adre­sem obywatelski@lublin.eu oraz na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku https://www.facebook.com/Budzetobywatelskiwlublinie

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy