Posiedzenie RD Dziesiąta – grudzień 2014

No Com­ments

Ostat­nie Posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w 2014 r. odby­ło się 2 grud­nia. W posie­dze­niu wzię­ło udział 11 rad­nych i 3 gości.

W ramach spra­woz­dań komi­sji p. Witold Wój­to­wicz poin­for­mo­wał, że uli­ce Mor­cin­ka i Duni­kow­skie­go powin­ny wejść do reali­za­cji do budże­tu Lublin na 2015r. oraz dojazd do poese­sji Zembo­rzyc­ka 114a.
Bocz­na ulicz­ka ul. Puła­skie­go zosta­ła wyre­mon­to­wa­na i tam­tej­si miesz­kań­cy mogą cie­szyć się z popraw­ne­go odwod­nie­nia terenu.

Gosz­czą­ca Bar­ba­ra Rusi­nek opo­wia­da­ła o pro­jek­cie “Zie­lo­ny Zaką­tek” w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Pro­jekt został zgło­szo­ny do budże­tu a przed auto­ra­mi kon­sul­ta­cje z urzędnikami.

Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du RD Dzie­sią­ta mówił o tym co zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne w 2014r. w ramach rezer­wy celo­wej m.in.:
-oko­licz­no­ścio­wa rzeź­ba na Jubi­le­wusz Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 – 16 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Nowy Świat – 10 tys. zł.;
-plac zabaw przy ul. Sze­l­burg-Zare­m­bi­­ny – 25 tys. zł.;
-Aktyw­na Wio­sna i Aktyw­na Jesień na Dzie­sią­tej – 7 tys. zł.;
-dwa punk­ty odpo­czyn­ko­we na ul. Zembo­rzyc­kiej – 20 tys. zł.;
-wspar­cie akcji dla pod­opiecz­nych MOPR – 2 tys. zł.;
-wspar­cie dla siłow­ni w Gim­na­zjum nr 1 – 5 tys. zł.;
-u-kształ­t­ne sto­ja­ki rowe­ro­we dla Zespo­łu Szkół Trans­­po­r­to­­wo-Komu­­ni­­ka­­cy­j­nych – 1,5 tys. zł.

Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du wyja­śnił też, że miej­sca posto­jo­we przy ul. Zembo­rzyc­kiej mia­ły być obsa­dzo­ne zie­le­nią, ale nie uda­ło się to, gdyż nie było w tej spra­wie poro­zu­mie­nia z Zarzą­dem Dróg i Mostów.

Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Mar­cin Kru­piń­ski zapro­po­no­wał tema­ty na 2015r. i mia­ły­by być to m.in.:
-zachę­ce­nie nowych osób do dzia­ła­nia w Radzie Dziel­ni­cy;
-zbie­ra­nie pomy­słów do rezer­wy celo­wej;
-Aktyw­na Wio­sna i Aktyw­na Jesień na Dzie­sią­tej;
-rewi­ta­li­za­cja skwe­rów dziel­ni­co­wych m.in. przy skrzy­żo­wa­niu Kunic­kie­go i Zembo­rzyc­kiej oraz Kunic­kie­go i Wyści­go­wej, a tak­że skwe­ru Boro­wi­czan (przy Nowym Świe­cie) – tutaj m.in. posta­wie­nie śmietników.

Gosz­czą­cy Mariusz Ole­jar­czyk prze­ka­zał infor­ma­cje od miesz­kań­ców oko­lic Gim­na­zjum nr 1 m.in. o potrze­bie:
-zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa i w ogó­le moż­li­wo­ści przej­ścia przez ul. Kunic­kie­go przy sta­cji Orlen i koście­le NSJ;
-remon­tu ul. Wojen­nej;
-remon­cie ulic z koci­mi łba­mi;
-usta­wie­nia wia­ty przy­stan­ko­wej na przy­stan­ku Kra­szew­skie­go 02;
-usta­wie­nia sto­ja­ków rowe­ro­wych w okolicy.

Rad­na Bur­don zgło­si­ła m.in. potrze­bę:
-usta­wie­nia latar­ni na koń­co­wym przy­stan­ku przy ul. Krucz­kow­skie­go;
-sygna­li­za­cji świetl­nej na ul. Krucz­kow­skie­go;
-zwięk­sze­nia licz­by auto­bu­sów kur­su­ją­cych przez naszą dziel­ni­cę.
Wspo­mnia­ła tak­że o cały czas doskwie­ra­ją­cym pro­ble­mie feto­ru z sie­dzi­by Kom-Eko przy ul. Cie­płow­ni­czej – pro­blem ten powi­nien już być roz­wią­za­ny, gdyż umo­wa byt­no­ści Kom-Eko na ul. Cie­płow­ni­czej skoń­czy­ła się.

p. Witold Wój­to­wicz już po zakoń­cze­niu Posie­dze­nia pod­niósł kwe­stię ini­cja­ty­wy lokal­nej, któ­ra nie posia­da prze­pi­sów wyko­naw­czych i pro­po­no­wał spo­tka­nie robo­cze Rady Dziel­ni­cy oraz Zarzą­du Dróg i Mostów. Suge­ro­wał też, by wnio­sko­wać o zmia­nę zasad gło­so­wa­nia w Budże­cie Oby­wa­tel­skim by gło­sy i pro­jek­ty były podzie­lo­ne wg okrę­gów. Wnio­sko­wał też o potrze­bie zlo­ka­li­zo­wa­nia tar­go­wi­ska na Dziesiątej.

Posie­dze­nie było dłuż­sze niż zwy­kle, trwa­ło ponad dwie godzi­ny. Nie mogłem więc kolej­ny raz suge­ro­wać innych spo­so­bów popra­wy bez­pie­czeń­stwa (wyspo­we pro­gi zwal­nia­ją­ce, optycz­ne zwę­że­nie pasów) na ul. Krucz­kow­skie­go niż sygna­li­za­cja świetl­na (zwróć­my uwa­gę jak czę­sto pie­si widząc zie­lo­ne świa­tło idą przed sie­bie w ogó­le się nie rozglądając).

Kolej­ne Posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta praw­do­po­dob­nie 17 lutego.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy