Budżet Obywatelski w Lublinie – nasze uwagi

No Com­ments

Zna­my już wyni­ki Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Tra­dy­cyj­nie zaraz po ich ogło­sze­niu ogła­sza­ne są kon­sul­ta­cje zmian w Regu­la­mi­nie. Jako ini­cja­to­rzy Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, oraz jego bacz­ni obser­wa­to­rzy zgło­si­li­śmy sze­reg uwag. Nie­ste­ty część, bez efek­tu, zgła­sza­my od lat!

Budżet Obywatelski traci wiarygodność przez nierealizowane projekty

Budżet Oby­wa­tel­ski w ostat­nich latach tra­ci wia­ry­god­ność. Tego­rocz­na fre­kwen­cja w gło­so­wa­niu była dru­gą naj­niż­szą w histo­rii budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Fatal­ne­go wyni­ku nie ura­to­wa­ła nawet ogrom­na mobi­li­za­cja, nie­któ­rych wnioskodawców.

Miesz­kań­cy są zawie­dze­ni, że po gło­so­wa­niu pro­jek­ty nie są reali­zo­wa­ne i nie ma infor­ma­cji co się dzie­je z pro­jek­tem. Zgod­nie z infor­ma­cją o wyko­na­niu budże­tu mia­sta za I pół­ro­cze 2021 przez sześć mie­się­cy tego roku wydat­ko­wa­no zale­d­wie 10,35% kwo­ty prze­zna­czo­nej na pro­jek­ty wybra­ne przez miesz­kań­ców do reali­za­cji w ramach tego­rocz­nej edy­cji. W pierw­szej kolej­no­ści nale­ża­ło­by posta­wić na odbu­do­wa­nie tej wia­ry­god­no­ści, co wyda­je się sto­sun­ko­wo łatwe. Pro­po­nu­je­my by w regu­la­mi­nie zapi­sać, że raz na kwar­tał poda­je się do publicz­nej wia­do­mo­ści infor­ma­cje o sta­nie reali­za­cji pro­jek­tów z Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go z dane­go roku. Fan­ta­stycz­nie, gdy­by była to kon­fe­ren­cja pra­so­wa a nie tyl­ko spra­woz­da­nie zamiesz­czo­ne na stro­nie www. Po pierw­sze pozwo­li to na poka­za­nie postę­pów przy reali­za­cji pro­jek­tów, po dru­gie będzie oka­zją do wyja­śnie­nia opóź­nień. Na pew­no zosta­nie to przez miesz­kań­ców lepiej przy­ję­te niż brak, czę­sto, jakiej­kol­wiek informacji.

Postu­lu­je­my doda­nie par. 22: Z reali­za­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go spo­rzą­dza się kwar­tal­ne zesta­wie­nie wraz z infor­ma­cją o sta­nie reali­za­cji projektów.

Ocena formalna zmienną jest

Po raz kolej­ny zda­rzy­ła się sytu­acja, że po nega­tyw­nej oce­nie i zło­że­niu przez auto­ra odwo­ła­nia urzęd­ni­cy ponow­nie odno­si­li się do pro­jek­tu, poda­jąc inne argu­men­ty niż pier­wot­nie. W takiej sytu­acji kary­god­ne jest unie­moż­li­wie­nie auto­ro­wi pozna­nia nowych argu­men­tów i odnie­sie­nia się do nich.

Np. nega­tyw­nie oce­nio­no pro­jekt „O‑62 Gaze­ta „Lublin.eu” – pozy­tyw­ne infor­ma­cje z urzę­du za Two­je podat­ki” z powo­du tego, że „w 2022 roku pla­no­wa­na jest kon­ty­nu­acja dru­ku i dys­try­bu­cji infor­ma­to­ra dla miesz­kań­ców pn. lublin.eu wraz z zabez­pie­cze­niem środ­ków na ten cel w ramach wydat­ków bie­żą­cych na pro­mo­cję mia­sta”. Tym­cza­sem w odpo­wie­dzi na odwo­ła­nie, w któ­rym wska­za­no, że prze­cież nie ma nawet pro­jek­tu budże­tu na przy­szły rok, wska­za­no zupeł­nie inny argu­ment – o tym, że „Lublin.eu” nie jest gaze­tą tyl­ko infor­ma­to­rem. I z tym (nowym) argu­men­tem autor pro­jek­tu już nie miał moż­li­wo­ści polemizować.

Postu­lu­je­my doda­nie ust. 4 w par. 8: 4. Pra­ce zespo­łu są pro­to­ko­ło­wa­ne, a pro­to­kół udo­stęp­nia­ny do publicz­nej wiadomości.
Postu­lu­je­my nowe brzmie­nie par. 9: Oce­na zawie­ra syn­te­tycz­ne pod­su­mo­wa­nie prze­pro­wa­dzo­nych w jej toku ana­liz i usta­leń. W przy­pad­ku oce­ny nega­tyw­nej wska­zu­je się kon­kret­ne prze­pi­sy, któ­rych pro­jekt nie speł­nia. Może ona zawie­rać wska­za­nie koniecz­nych mody­fi­ka­cji pro­jek­tu, w tym pod wzglę­dem kosz­tów reali­za­cji, oraz sto­sow­ne rekomendacje.

Projekty częściowo realizowane – kto ma decydować?

Uchwa­ła dot. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go powin­na regu­lo­wać co w sytu­acji, w któ­rej pro­jekt uzy­ska tyl­ko część środ­ków. Naszym zda­niem oczy­wi­ste jest, że na zakres reali­za­cji pro­jek­tu decy­du­ją­cy wpływ powi­nien mieć autor. W bie­żą­cym roku doszło do sytu­acji, w któ­rej o zakre­sie czę­ścio­wej reali­za­cji pro­jek­tów decy­do­wa­li urzęd­ni­cy bez żad­nej kon­sul­ta­cji z auto­ra­mi pro­jek­tów. To abso­lut­nie nagan­ne i nie­do­pusz­czal­ne w pro­ce­du­rze partycypacyjnej.

Na Sła­win­ku… urzęd­ni­cy zde­cy­do­wa­li, że dru­gi pro­jekt, nie będzie czę­ścio­wo reali­zo­wa­ny wca­le, gdyż ich zda­niem jest to nie­moż­li­we. Podob­na sytu­acja mia­ła miej­sce na Poni­kwo­dzie, gdzie zamiast dru­gie­go pro­jek­tu będzie reali­zo­wa­ny trze­ci. Dla takie­go dzia­ła­nia nie ma jed­nak pod­staw w uchwa­le Rady Miasta.

Postu­lu­je­my doda­nie ust. 10 w par. 21: W przy­pad­ku, gdy w wyni­ku usta­le­nia wyni­ków gło­so­wa­nia, pro­jekt może być zre­ali­zo­wa­ny w czę­ści, decy­zję o zakre­sie reali­za­cji pro­jek­tu podej­mu­je się w uzgod­nie­niu z autorem/autorami.

Przeciwdziałanie fałszowaniu wyników przez urzędników

W bie­żą­cym roku doszło do zaska­ku­ją­cej sytu­acji. Ostat­ni na liście pro­jek­tów ogól­no­miej­skich nie­in­we­sty­cyj­nych powi­nien być pro­jekt O‑39 Neo­ny dla Lubli­na z 261 gło­sa­mi. Prze­sko­czył go jed­nak pro­jekt O‑14 Nie wygłu­piaj się – adop­tuj!, któ­ry ma 22 gło­sy mniej. Choć oba pro­jek­ty w Budże­cie Oby­wa­tel­skim były ozna­czo­ne jako nie­in­we­sty­cyj­ne, to urzęd­ni­cy teraz uzna­li, że pro­jekt O‑39 jest jed­nak inwe­sty­cyj­ny i zmie­ni­li jego kwa­li­fi­ka­cję na stro­nie inte­ren­to­wej. Dla­cze­go? Bo zakła­da wyko­na­nie neo­nów za 180 tys. zł a to inwe­sty­cja. Kwe­stia ta powin­na być jed­nak wychwy­co­na na eta­pie oce­ny for­mal­nej pro­jek­tów. Tym bar­dziej,  że ozna­cza­ło­by to cał­ko­wi­tą dys­kwa­li­fi­ka­cję pro­jek­tu, ponie­waż pro­jek­ty ogól­no­miej­skie inwe­sty­cyj­ne zakła­da­ją wyłącz­nie dzia­ła­nia inwe­sty­cyj­ne, zaś pro­jekt O‑39 prze­wi­dy­wał poza wyko­na­niem neo­nów, tak­że kon­kurs z nagro­da­mi. Co cie­ka­we urzęd­ni­cy tłu­ma­czą teraz, że pro­jekt ten od począt­ku był nie­in­we­sty­cyj­ny… Nie potwier­dza­ją tego jed­nak pod­su­mo­wa­nie oce­ny for­mal­nej projektów.

Postu­lu­je­my zmia­nę w par. 13: Osta­tecz­ną listę pro­jek­tów, któ­re będą pod­da­ne pod gło­so­wa­nie publi­ku­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Lublin. Lista ta zawie­ra numer pro­jek­tu, tytuł, skró­co­ny opis, war­tość pro­jek­tu oraz infor­ma­cję jakie­go typu jest to pro­jekt. Do listy dołą­cza się szcze­gó­ło­wy opis wszyst­kich projektów.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy