Zaczynamy monitoring JST pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści jest part­ne­rem w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na Start – moni­to­ring jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twie lubel­skim pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych”.

Celem głów­nym pro­jek­tu jest wzrost pozio­mu moni­to­rin­gu zadań 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, jako istot­ne­go czyn­ni­ka zwięk­sze­nia zdol­no­ści pod­mio­tów poli­tyk publicz­nych do wdra­ża­nia posta­no­wień Konwencji.

Fun­da­cja Wol­no­ści odpo­wia­da za część pro­jek­tu dot. prze­pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu jed­no­stek samo­rzą­du terytorialnego.

W dniu 25 kwiet­nia w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej ogło­si­li­śmy zapy­ta­nie ofer­to­we w spra­wie wyło­nie­nie eks­per­tów ds. moni­to­rin­gu. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się i zło­że­nia oferty.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy