Zaczynamy monitoring JST pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści jest part­ne­rem w pro­jek­cie „Lubel­skie Gwa­ran­cje na Start – moni­to­ring jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twie lubel­skim pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych”.

Celem głów­nym pro­jek­tu jest wzrost pozio­mu moni­to­rin­gu zadań 56 jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na tere­nie woj. lubel­skie­go pod kątem dosto­so­wa­nia do posta­no­wień Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, jako istot­ne­go czyn­ni­ka zwięk­sze­nia zdol­no­ści pod­mio­tów poli­tyk publicz­nych do wdra­ża­nia posta­no­wień Konwencji.

Fun­da­cja Wol­no­ści odpo­wia­da za część pro­jek­tu dot. prze­pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu jed­no­stek samo­rzą­du terytorialnego.

W dniu 25 kwiet­nia w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej ogło­si­li­śmy zapy­ta­nie ofer­to­we w spra­wie wyło­nie­nie eks­per­tów ds. moni­to­rin­gu. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się i zło­że­nia oferty.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy