Prezydent Lublina zaskarżył wyrok sądu, który nakazał mu ujawnić informacje publiczne

No Com­ments

W grud­niu ub. roku przed Woje­wódz­kim Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym w Lubli­nie zapadł wyrok, w któ­rym sąd naka­zał Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Lublin udo­stęp­nić infor­ma­cje publicz­ne, o któ­re wnio­sko­wa­ła Fun­da­cja Wol­no­ści. Pre­zy­dent posta­no­wił zło­żyć skar­gę kasa­cyj­ną od tego wyroku.

Rozrachunki miejskiej spółki

W dniu 5 wrze­śnia Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się do Pre­zy­den­ta o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nych, prze­ka­za­nych przez Lubel­skie Przed­się­bior­stwo Gospo­dar­ki Komu­nal­nej sp. z o.o. (spół­ka miej­ska, daw­ne Kamie­ni­ce Mia­sta sp. z o.o.):

  • zesta­wień doty­czą­cych rozrachunków/kredytów/zatrudnienia,
  • infor­ma­cji kwartalnych,
  • rocz­nych spra­woz­dań rady nadzorczej

Odpo­wiedź na wnio­sek udzie­lił Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Krzysz­tof Komor­ski. Wska­zał, że infor­ma­cją publicz­ną są tyl­ko doku­men­ty urzę­do­we, a wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje nimi nie są. Ponad­to stwier­dził, że są one dostęp­ne w KRS. Fun­da­cja Wol­no­ści nie podzie­li­ła tego sta­no­wi­ska. Zwró­ci­ła się do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go o roz­strzy­gnię­cie sprawy.

Wyro­kiem z 13 grud­nia 2016 sygn. akt II SAB/Lu 180/16, WSA naka­zał Pre­zy­den­to­wi zała­twić wnio­sek fun­da­cji w ter­mi­nie 14 dni od daty otrzy­ma­nia orze­cze­nia oraz zwró­cić 100 zł kosz­tów sądowych.

Sąd orzekł, że oczy­wi­stym jest, iż infor­ma­cje zawar­te we wnio­sko­wa­nych doku­men­tach odno­szą się do mająt­ku Mia­sta Lublin co wprost wpi­su­je się w kate­go­rię infor­ma­cji publicz­nej. Zda­niem sądu nie moż­na przy­jąć, że Fun­da­cja wno­si­ła o nośni­ki, na któ­rych zawar­to informacje.

Uzasadnienie wyroku sądu sygn. II SaB/Lu 180/16

Prezydent składa odwołanie od wyroku

Pre­zy­dent Mia­sta Lublin zaskar­żył w cało­ści wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Pre­zy­dent opie­ra swo­ją skar­gę na twier­dze­niu, że fun­da­cja wnio­sko­wa­ła o for­mat doku­men­tu a nie o jego zawar­tość. Zda­niem Pre­zy­den­ta for­mat doku­men­tu nie sta­no­wi infor­ma­cji publicz­nej. W uza­sad­nie­niu stwier­dzo­no, że „infor­ma­cja jest sama w sobie nie­zma­te­ria­li­zo­wa­na i jest nią opis rze­czy­wi­sto­ści”. Nato­miast odręb­nie nale­ży trak­to­wać nośni­ki infor­ma­cji. Uza­sad­nie­nie skar­gi kasa­cyj­nej liczy 13 stron.

- Wnio­sko­wa­li­śmy o spra­woz­da­nia kwar­tal­ne oraz spra­woz­da­nie rady nad­zor­czej, któ­re nie są skła­da­ne do KRS – tłu­ma­czy Krzysz­tof Kowa­lik z Fun­da­cji Wolności.

- Sąd w wyro­ku wska­zał na bar­dzo waż­ną rzecz, że gdy­by przy­jąć sta­no­wi­sko pre­zy­den­ta, to oka­za­ło­by się, że więk­szość infor­ma­cja nie może być udo­stęp­nio­na co do for­my. A urząd udo­stęp­niał już takie infor­ma­cje, np. w for­mie kopii umów. W szcze­gól­no­ści udo­stęp­nie­niu pod­le­ga treść i for­ma infor­ma­cji publicz­nych. Urząd nie ma pod­sta­wy praw­nej do nie­udo­stęp­nie­nia tych infor­ma­cji – mówi Krzysz­tof Kowa­lik.

- Urząd sam ska­zu­je się na biu­ro­kra­cję, bo zamiast udo­stęp­nić kon­kret­ny doku­ment, woli go prze­pi­sy­wać. W związ­ku z powyż­szym, po otrzy­ma­niu skar­gi wystą­pi­li­śmy o udo­stęp­nie­nie tre­ści tych dokumentów.

Uzasadnienie skargi kasacyjnej

To nie pierwszy raz

W ub. roku Pre­zy­dent zaskar­żył wyrok WSA dot. udo­stęp­nie­nia opi­nii praw­nych dot. rad­nych. Wów­czas Pre­zy­dent twier­dził, że opi­nii nie może udo­stęp­nić, bo rad­ny nie spra­wu­je wła­dzy publicz­nej. Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odrzu­cił skar­gę kasacyjną.

W 2015 roku WSA naka­zał spół­ce miej­skiej LPGK udo­stęp­nić infor­ma­cje o zawar­tych umo­wach kre­dy­tów i poży­czek. Spół­ka zło­ży­ła skar­gę kasa­cyj­ną od tego wyrok. Spra­wa zosta­nie roz­pa­trzo­na przez NSA ok. dru­giej poło­wy tego roku. Dla­cze­go urzęd­ni­cy tak moc­no wzbra­nia­ją się przed ujaw­nie­niem infor­ma­cji o kre­dy­tach spół­ki miejskiej?

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy