Zbieramy na udział w szkoleniu „Jak odmówić informacji publicznej”

No Com­ments

Jak odmó­wić infor­ma­cji publicz­nej” – szko­le­nie pod tym tytu­łem odbę­dzie się pod koniec mar­ca w Lubli­nie. I choć jest kie­ro­wa­ne przede wszyst­kim to urzęd­ni­ków, to my też chce­my tam być.

Jak odmówić informacji publicznej

Na szko­le­nie zapra­sza­ją wydaw­cy mie­sięcz­ni­ka „IT w Admi­ni­stra­cji” i kwar­tal­ni­ka „ABI Expert”. Odbę­dzie się ono 24 mar­ca w Lubli­nie. Ofi­cjal­ny temat szko­le­nia brzmi: „Odmo­wa udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej”. Jest to o tyle cie­ka­we, że urzę­dy powin­ny się raczej spe­cja­li­zo­wać w tym, jak udo­stęp­niać infor­ma­cje publicz­ne o któ­re pyta­ją oby­wa­te­le a nie odmawiać.

Koszt udzia­łu w szko­le­niu wyno­si 440 zł (plus 23% podat­ku VAT, jeśli nie jest opła­ca­ny z pie­nię­dzy publicz­nych). Zda­niem wój­ta jed­nej z pod­lu­bel­skich gmin to dużo: „prze­waż­nie kosz­tu­je od 200 do 300 zł”.

Zbiórka pieniędzy na udział w szkoleniu

Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czę­ła inter­ne­to­wą zbiór­kę pie­nię­dzy. Chce w ten spo­sób sfi­nan­so­wać udział jed­nej oso­by w szko­le­niu. Jej zada­niem będzie spo­rzą­dze­nie notat­ki ze spo­tka­nia oraz zapre­zen­to­wa­nie na nim sta­no­wi­ska fun­da­cji, któ­ra stoi na stra­ży pra­wa do infor­ma­cji publicznej.

Aby wziąć udział w zbiór­ce, nale­ży przejść na stro­nę pomagam.pl/jakodmowic. Wpła­ty moż­na doko­nać rów­nież anonimowo.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy