Zwolnieni przez dewelopera, zatrudnieni w Fundacji Wolności

No Com­ments

Zwol­nie­ni kil­ka mie­się­cy temu z Dzien­ni­ka Wschod­nie­go po prze­ję­ciu gaze­ty przez dewe­lo­pe­ra Agniesz­ka Mazuś i Krzysz­tof Wie­jak wró­ci­li do pra­cy w zawodzie.

Agniesz­ka Mazuś zosta­ła redak­tor­ką naczel­ną por­ta­lu jawnylublin.pl, wyda­wa­ne­go przez Fun­da­cję Wol­no­ści. Przez 18 lat pra­co­wa­ła w Dzien­ni­ku Wschod­nim, ostat­nio na sta­no­wi­sku zastęp­cy redak­to­ra naczel­ne­go. Jest tego­rocz­ną lau­re­at­ką dwóch nagród w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie SGL Local Press w kate­go­riach dzien­ni­kar­stwo śled­cze i dzien­ni­kar­stwo specjalistyczne.

Na jej zatrud­nie­nie fun­da­cja pozy­ska­ła grant z pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ny przez Nor­we­gię, Islan­dię i Liechtenstein.

– Cie­szę się, że pra­cu­ję w por­ta­lu, któ­ry zaj­mu­je się spra­wa­mi bli­ski­mi moim zain­te­re­so­wa­niom zawo­do­wym: jaw­no­ści życia publicz­ne­go, tro­pie­niu nad­użyć i korup­cji – mówi nowa naczel­na Jaw­ne­go Lublina.

W maju pra­cę w por­ta­lu jawnylublin.pl zaczął też Krzysz­tof Wie­jak, któ­ry przez 16 lat był naczel­nym Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Jego zatrud­nie­nie będzie współ­fi­nan­so­wa­ne przez Fun­dusz Oby­wa­tel­ski im. Hen­ry­ka Wujca.

- W 2021 roku mia­łem już oka­zję przez mie­siąc pra­co­wać w tym por­ta­lu, więc jest to dla mnie powrót do zna­nej mi redak­cji. Dzien­nik Wschod­ni i Fun­da­cja Wol­no­ści już wcze­śniej ze sobą współ­pra­co­wa­ły przy tema­tach doty­czą­cych – nazwij­my to – depra­wa­cji wła­dzy i nadal, już jako dzien­ni­karz, chcę się tym zaj­mo­wać – mówi Wiejak.

Jed­no­cze­śnie Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czy­na zbiór­kę pie­nię­dzy na roz­wój por­ta­lu jawnylublin.pl. – Doce­lo­wo chcie­li­by­śmy, aby por­tal był utrzy­my­wa­ny z daro­wizn od czy­tel­ni­ków, co będzie gwa­ran­tem jego nie­za­leż­no­ści – wyja­śnia Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji. Do zbiór­ki moż­na dołą­czyć na stro­nie www.jawnylublin.pl/wspieraj.

Kon­tak­ty do redak­to­rów: Agniesz­ka Mazuś – tel. 691–770–061, Krzysz­tof Wie­jak – tel. 690–338–822.

Agnieszka Mazuś i Krzysztof Wiejak

Agniesz­ka Mazuś i Krzysz­tof Wie­jak, fot. Michał Siudziński.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy