Zapraszamy na podsumowanie połowy kadencji Rady Miasta

No Com­ments

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra roz­pocz­nie się 7 grud­nia o godz. 15 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w Ratu­szu przy pl. Łokiet­ka 1).

Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my wyni­ki „Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych”. Oce­ni­li­śmy: obec­ność na sesjach i komi­sjach, udział w gło­so­wa­niach, zło­żo­ne inter­pe­la­cje, pro­jek­ty uchwał i wnio­ski do budże­tu mia­sta, dostęp­ność dla miesz­kań­ców, odpo­wia­da­nie na maile.

Poza pre­zen­ta­cją wyni­ków i wrę­cze­niem sta­tu­etek dla naj­ak­tyw­niej­szych rad­nych, odbę­dzie się deba­ta pt. „Arty­kuł 23 – mię­dzy teo­rią a prak­ty­ką” nt. utrzy­my­wa­nia przez rad­nych kon­tak­tu z mieszkańcami.

Badanie Aktywności Radnych 2016Do udzia­łu w dys­ku­sji zaprosiliśmy:

dr Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska, adiunkt w Zakła­dzie Samo­rzą­dów i Poli­ty­ki Lokal­nej, Wydział Poli­to­lo­gii UMCS.

Moni­ka Wac, rad­na w latach 2002–2010.

Paweł Bry­łow­ski, były Pre­zy­den­ta mia­sta i rad­ny w latach 1990–2002 i 2006–2010.

Bar­tło­miej Czer­nic­ki, spo­łecz­nik, obser­wa­tor posie­dzeń Rady Mia­sta, pro­wa­dzi ser­wis dobryurzednik.pl.

Patro­nat medial­ny nad kon­fe­ren­cję obję­ły TVP Lublin, Dzien­nik Wschod­ni i Kurier Lubelski.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy