Rady Dzielnic a pieniądze – relacja z kawiarenki

No Com­ments
W czwar­tek popo­łu­dniu na Cze­cho­wie odby­ło się zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Wol­no­ści spo­tka­nie dla miesz­kań­ców i spo­łecz­ni­ków. Tema­tem dys­ku­sji były kom­pe­ten­cje rad dziel­nic w zakre­sie dys­po­no­wa­nia pie­niędz­mi. Spo­tka­nie roz­po­czął Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wol­no­ści, pre­zen­tu­jąc porów­na­nie środ­ków, jaki­mi dys­po­nu­ją rady dziel­nic w wybra­nych mia­stach. Dr Joan­na Sza­fran z Wydzia­łu Eko­no­micz­ne­go UMCS wska­za­ła zale­ty i zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­ne­go. Krzysz­tof Łąt­ka z Urzę­du Mia­sta Lublin opo­wie­dział się za decen­tra­li­za­cją i zwięk­sze­niem kom­pe­ten­cji rad dziel­nic. Przy­znał, że tam gdzie są pie­nią­dze, tam jest wła­dza. Nato­miast Piotr Popiel (obec­nie rad­ny, wcze­śniej czło­nek rady dziel­ni­cy) stwier­dził, że rady dziel­nic powin­ny dys­po­no­wać więk­szy­mi środkami.

 
Rady dzielnicGłos zabra­ło rów­nież wie­lu spo­łecz­ni­ków, zgro­ma­dzo­nych na spo­tka­niu. Prze­wa­ża­ły argu­men­ty za tym, aby zwięk­szyć środ­ki rezer­wy celo­wej rad dziel­nic. Poja­wi­ły się rów­nie pomy­sły na takim podzia­le budże­tu oby­wa­tel­skie­go, aby w każ­dej dziel­ni­cy były reali­zo­wa­ne pro­jek­ty. Maciej Kowal­czyk (prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du dziel­ni­cy Cze­chów Połu­dnio­wy) zwró­cił się do Fun­da­cji Wol­no­ści z proś­bą o zor­ga­ni­zo­wa­nie okrą­głe­go sto­łu z udzia­łem Pre­zy­den­ta i rad dziel­nic nt. kom­pe­ten­cji rad dzielnic.
 
Spo­tka­nie odby­ło się w ramach pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin – moni­to­ring funk­cjo­no­wa­nia rad dziel­nic w Lubli­nie” reali­zo­wa­ne­go dzię­ki środ­kom z pro­gra­mu „Oby­wa­te­le dla Demo­kra­cji” finan­so­wa­ne­mu z fun­du­szy EOG.
 
Rela­cje w mediach: Radio Cen­trum, Radio Lublin.
 
Zapra­sza­my do obej­rze­nia wide­ore­la­cji ze spotkania:

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy