Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej miasta Lublin

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta Lublin o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­nej Anny Ryf­ki. Powo­dem jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z wyko­rzy­sta­niem mie­nia komu­nal­ne­go gmi­ny. Fir­ma rad­nej kupo­wa­ła usłu­gi pro­mo­cyj­ne od spół­ki miejskiej.

Pra­wo zabra­nia rad­nym pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z wyko­rzy­sta­niem mie­nia komu­nal­ne­go gmi­ny. Zgod­nie z art. 43 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym za takie mie­nie nale­ży uwa­żać też mie­nie gmin­nych osób praw­nych (mia­sto Lublin ma 99,9% udzia­łów w spół­ce MKS Lublin).

Mają­tek spół­ki, w któ­rej gmi­na ma 100% udzia­łów jest mie­niem komu­nal­nym i nale­ży do mie­nia, z któ­re­go korzy­sta­nie w celu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyczer­pu­je zna­mio­na „korzy­sta­nia z mie­nia komu­nal­ne­go”. Jed­no­cze­śnie „wyko­rzy­sta­nie” mie­nia nastę­pu­je bez wzglę­du na to, czy ma pod­sta­wę praw­ną, czy jest sta­łe, czy jed­no­ra­zo­we, odpłat­ne czy nie­od­płat­ne (wyr. NSA z 9.5.2017 r., II OSK 784/17).

Redak­cja naszej gaze­ty „Jaw­ny Lublin” potwier­dzi­ła infor­ma­cję, że spół­ka pra­wa han­dlo­we­go, któ­rej pre­ze­ską jest rad­na Anna Ryf­ka kupo­wa­ła świad­cze­nia pro­­mo­­cy­j­no-rekla­­mo­­we w spół­ce MKS Lublin (spół­ka miej­ska). Nie ma tutaj zna­cze­nia kwo­ta, czas trwa­nia czy czę­sto­tli­wość świad­cze­nia usług. Liczy się sam fakt. - Umo­wa z Veni­de­ro sp. z o.o. doty­czy­ła reali­zi­wa­nia na rzecz tej spół­ki świad­czeń pro­­mo­­cy­j­no-rekla­­mo­­wych za wyna­gro­dze­niem - poin­for­mo­wa­ła Anna Dudek z klu­bu MKS Lublin.

Świadczenie usług na rzecz firmy radnego to powód do stwierdzenie wygaśnięcia mandatu

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w Poznaniu w lutym br.

Nasze sta­no­wi­sko potwier­dza orzecz­nic­two sądo­we. W lutym br. Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Pozna­niu stwier­dził wyga­śnię­cie man­da­tu rad­ne­go, któ­re­go fir­ma zawar­ła umo­wę ze spół­ką miej­ską (II SA/Po 927/21). Umo­wa doty­czy­ła pro­wa­dze­nia czyn­no­ści pro­mo­cyj­nych i rekla­mo­wych. Nie pomógł fakt, że fir­ma rad­ne­go nie wyko­na­ła żad­nych dzia­łań i wyco­fa­ła się z tej umo­wy. Dla sądu zna­cze­nie miał sam fakt zawar­cia umo­wy mię­dzy spół­ką miej­ską a fir­mą radnego.

Poznań­ski sąd szcze­gó­ło­wo wyja­śnił, jaki jest cel usta­wo­we­go zaka­zu pro­wa­dze­nia przez rad­nych dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z wyko­rzy­sta­niem mie­nia komu­nal­ne­go gminy.

Art. 24f ust. 1 u.s.g. ma cha­rak­ter anty­ko­rup­cyj­ny, w takim zna­cze­niu, że ogra­ni­cza aktyw­ność rad­ne­go. Rad­ny ma nie tyl­ko nie reali­zo­wać swo­ich pry­wat­nych celów dzię­ki posia­da­nej wła­dzy bądź powią­za­niu z wła­dzą, ale w ogó­le nie może on wikłać się w jakie­kol­wiek zależ­no­ści, któ­re mogą stwo­rzyć – choć­by myl­nie-wra­­że­­nie, że dzia­ła on we wła­snym inte­re­sie. [..] Art. 24f ust. 1 u.s.g. zapo­bie­ga tak­że sytu­acjom, w któ­rych to rad­ni mogli­by ulec poku­sie wcho­dze­nia w korzyst­ne dla nich sto­sun­ki z gmi­ną bądź jej jed­nost­ka­mi, a przez to na następ­stwie mogli­by być szan­ta­żo­wa­ni czy cho­ciaż­by uza­leż­nia­ni eko­no­micz­nie od pod­mio­tów zarządzających.”

Treść wniosku do Rady Miasta

Zgod­nie z art. 383 § 2 Kodek­su Wybor­cze­go wyga­śnię­cie man­da­tu rad­ne­go z ww. przy­czyn, stwier­dza Rada Mia­sta, w dro­dze uchwa­ły, w ter­mi­nie mie­sią­ca od dnia wystą­pie­nia przy­czy­ny wyga­śnię­cia man­da­tu. Ter­min ten nale­ży liczyć od dnia naszej sygnalizacji.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi Rada Mia­sta ma mie­siąc na roz­pa­trze­nie nasze­go wnio­sku (decy­zja wyma­ga pod­ję­cia uchwa­ły). Rada może uchwa­lić wyga­śnię­cie man­da­tu, odrzu­cić wnio­sek albo nawet nie prze­gło­so­wać porząd­ku obrad (aby unik­nąć gło­so­wa­nia). Wte­dy głos zaj­mie Woje­wo­da, któ­ry może wezwać radę do stwier­dze­nia wyga­śnię­cia man­da­tu a jeśli rad­ni tego nie zro­bią, może wydać zarzą­dze­nie zastęp­cze, stwier­dza­ją­ce wyga­śnię­cie. Od tej decy­zji rad­nej przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Jeśli rad­na pra­wo­moc­nie stra­ci man­dat, jej miej­sce w radzie zaj­mie oso­ba, z kolej­nym wyni­kiem wybor­czym na tej samej liście.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my treść wnio­sku o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­nej, któ­ry dziś zło­ży­li­śmy do Rady Mia­sta Lublin. Czy myśli­cie że rad­ni podzie­lą nasze argu­men­ty, czy będą bro­nić rad­ną przed utra­tą mandatu?

2022.07.21 Wnio­sek do RM Lublin o stwier­dze­nie wyga­snie­cia man­da­tu rad­nej Anny Ryfki

 

Na koniec war­to dodać, że nie ma dla nas zna­cze­nia przy­na­leż­ność poli­tycz­na rad­nej. W tym roku zło­ży­li­śmy już kil­ka wnio­sków o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tów rad­nych w innych gmi­nach woje­wódz­twa lubel­skie­go. Spra­wy doty­czy­ły rad­nych z róż­nych opcji poli­tycz­nych (np. PiS i komi­te­tów lokal­nych). Jutro w Kąko­lew­ni­cy odbę­dzie się nad­zwy­czaj­ne posie­dze­nie Rady Gmi­ny, któ­ra roz­pa­trzy wnio­sek o stwier­dze­nie wyga­śnię­cia man­da­tu rad­ne­go Krzysz­to­fa Grze­szy­ka.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy