MKS Lublin przegrywa w sądzie. Czy spółka ujawni umowę z radną?

No Com­ments

Spół­ka miej­ska MKS Lublin utaj­ni­ła treść umo­wy na pod­sta­wie któ­rej na meczach klu­bu poja­wi­ły się rekla­my rad­nej Anny Ryf­ki. Zaskar­ży­li­śmy spół­kę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Wła­śnie pozna­li­śmy decy­zję sądu w tej sprawie.

Z postę­po­wa­niem spół­ki nie zgo­dził się Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie, któ­ry naka­zał spół­ce MKS Lublin roz­pa­trzeć nasz wnio­sek. Co cie­ka­we, sąd zwró­cił uwa­gę, że wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje sta­no­wią infor­ma­cję publicz­ną (a nie pry­wat­ną, jak twier­dzi­ła spół­ka MKS) i spół­ka jeśli chcia­ła odmó­wić ich udo­stęp­nie­nia, powin­na wydać decy­zję odmow­ną. To ozna­cza, że teraz spół­ka może ujaw­nić treść umo­wy albo… wydać decy­zję odmow­ną, poda­jąc inne argu­men­ty – aby jej nie ujaw­niać (ale wte­dy zno­wu skie­ru­je­my spra­wę do sądu).

Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy odpis orze­cze­nia sądu wraz z uza­sad­nie­niem (spra­wa zosta­ła roz­pa­trzo­na w try­bie uprosz­czo­nym, czy­li bez roz­pra­wy). Co cie­ka­we, spół­ka w piśmie do sądu argu­men­to­wa­ła, że nie ujaw­ni umo­wy z powo­du „tajem­ni­cy han­dlo­wej kon­tra­hen­ta” a dru­gą stro­nę umo­wy nazy­wa „spon­so­rem”. To zupeł­nie inne podej­ście niż rad­nej Anny Ryf­ki, któ­ra w wypo­wie­dzi dla mediów stwier­dzi­ła, że ona udzie­la­ła wspar­cia klu­bo­wi, a nie pro­wa­dzi­ła dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Nato­miast ze sta­no­wi­ska spół­ki MKS Lublin wyni­ka, że umo­wa doty­czy pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej

Tym­cza­sem do tej pory ani spół­ka ani rad­na nie ujaw­ni­li tre­ści zawar­tej umowy.

2022.08.04 odpis wyro­ku z uza­sad­nie­niem ws. MKS ws. Ryf­ki (II SAB_LU 75_22)

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy