Uchwały RD Dziesiąta

No Com­ments
 1. Uchwa­ła nr 35/XVII/2014 z dnia 25.04.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

Rad­ni dziel­ni­cy zde­cy­do­wa­li, iż w ramach zna­czą­cej część rezer­wy budże­to­wej w kwo­cie 95,5 tys. zł podej­mą wspól­nie decy­zję o jej prze­zna­cze­niu, wska­zu­jąc na inwe­sty­cje w pla­ce zabaw przy przed­szko­lach i osie­dlach, wypo­sa­że­nie szkol­nej siłow­ni w gim­na­zjum, a tak­że na dzia­łal­ność kul­tu­ro­wą i orga­ni­za­cję aktyw­no­ści spo­łecz­nej miesz­kań­ców w posta­ci dofi­nan­so­wa­nia zajęć spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­nych „Aktyw­na wio­sna na Dzie­sią­tej”, „Aktyw­na jesień na Dzie­sią­tej” oraz przy­go­to­wa­nie obcho­dów jubi­le­uszu obcho­dów 90-lecia Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 32.

Wobec pozo­sta­łej kwo­ty 32,5 tys. zł Rada upo­waż­ni­ła Zarząd Dziel­ni­cy do wyce­ny i samo­dziel­ne­go wska­za­nia zadań do reali­za­cji spo­śród trzech pro­po­zy­cji przez nią wskazanych.

 1. Uchwa­ła nr 36/XVIII/2014 z dnia 29.04.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

 1. Uchwa­ła nr 37/XVIII/2014 z dnia 29.04.2014 r. – doty­czy zmian podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014.

Uchwa­łą doko­na­no dofi­nan­so­wa­nia jed­nej z inwe­sty­cji wska­za­nej w Uchwa­le nr 35/XVII/2014 w kwo­cie 4 tys. zł, któ­re zosta­ły środ­ka­mi wol­ny­mi po wybra­niu inwe­sty­cji przez Zarząd Dzielnicy.

 1. Uchwa­ła nr 38/XIX/2014 z dnia 12.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Doko­na­no wska­za­nia ponad 30 pozy­cji – łącz­nie ok 120 inwe­sty­cji – do reali­za­cji ze środ­ków budże­tu mia­sta, gru­pu­jąc je w nastę­pu­ją­ce kategorie:

  1. Dro­gi publiczne

  2. Obiek­ty oświatowe

  3. Obiek­ty kulturalne

  4. Reali­za­cja sys­te­mu infor­ma­cji o dziel­ni­cy Dziesiąta

  5. Gospo­dar­ka komunalna

  6. Ochro­na środowiska

Zna­czą­ca więk­szość z nich doty­czy remon­tu dróg publicz­nych, cią­gów pie­szych, budyn­ków oświa­to­wych i kul­tu­ral­nych oraz prze­bu­do­wy kana­li­za­cji i pie­lę­gna­cji traw­ni­ków. Zgło­szo­no rów­nież wnio­sek o reali­za­cję sys­te­mu infor­ma­cji o dziel­ni­cy Dzie­sią­tej cha­rak­te­ry­zu­ją­ce­go się roz­po­wszech­nia­niem wie­dzy wśród miesz­kań­ców mia­sta o dziel­ni­cy, jej cha­rak­te­ry­stycz­nych obiek­tach wraz z budo­wą tablic z mapą dziel­ni­cy oraz opra­co­wa­niem tra­sy wycieczkowej.

 1. Uchwa­ła nr 39/XIX/2014 z dnia 12.06.2014 r. – doty­czy zmian podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014.

Uchwa­łą doko­na­no dofi­nan­so­wa­nia jed­nej z inwe­sty­cji wska­za­nej w Uchwa­le nr 35/XVII/2014 w kwo­cie 2,5 tys. zł, któ­re pozo­sta­ły środ­ka­mi wol­ny­mi po wybra­niu inwe­sty­cji przez Zarząd Dzielnicy.

 1. Uchwa­ła nr 40/XX/2014 z dnia 18.09.2014 r. – doty­czy zmian podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014.

Uchwa­łą doko­na­no dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji „Aktyw­na wio­sna na Dzie­sią­tej”, „Aktyw­na jesień na Dzie­sią­tej” wska­za­nej w Uchwa­le nr 35/XVII/2014 w kwo­cie 3 tys. zł, któ­re pozo­sta­ły środ­ka­mi wol­ny­mi po wybra­niu inwe­sty­cji przez Zarząd Dzielnicy.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy