Uchwały RD Czuby Południowe

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 16/XV/2014 z dnia 11.02.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

Rada Dziel­ni­cy pod­ję­ła decy­zję o prze­zna­cze­niu środ­ków z rezer­wy celo­wej w głów­nej mie­rze na inwe­sty­cje remon­to­we i inwe­sty­cyj­ne – remon­ty oraz budo­wa chod­ni­ków, wyko­na­nie par­kin­gu, budo­wa ogro­dze­nia dla przed­szko­la. Część fun­du­szy zosta­ła jed­nak spo­żyt­ko­wa­na dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zaini­cjo­wa­nia aktyw­no­ści spo­łecz­nej miesz­kań­ców oraz roz­wój życia kul­tu­ral­ne­go dziel­ni­cy. Zde­cy­do­wa­no o orga­ni­za­cji festy­nu spor­to­we­go pod hasłem „Czu­by Połu­dnio­we Dzie­ciom” oraz spo­tkań dla miesz­kań­ców w posta­ci „Tanecz­nych Spo­tkań Parkowych”.

  1. Uchwa­ła nr 17/XVI/2014 z dnia 10.04.2014 r. – doty­czy przy­ję­cia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Zarzą­du Dziel­ni­cy za ubie­gły rok urzędowania.

Rada przy­ję­ła spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Zarzą­du Dziel­ni­cy za rok 2013.

  1. Uchwa­ła nr 18/XVI/2014 z dnia 10.04.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 19/XVII/2014 z dnia 24.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy doko­na­ła zgło­sze­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin w trzech kategoriach:

1. Pil­ne – 12 pozycji

2.Bieżące – 27 pozycji

3. Per­spek­ty­wicz­ne – 19 pozycji

Łącz­nie zgło­szo­no 58 inwe­sty­cji budżetowych.

We wszyst­kich trzech kate­go­riach zna­la­zły się wnio­ski doty­czą­ce zarów­no inwe­sty­cji anga­żu­ją­cych duże środ­ki finan­so­we, jak i takie któ­rych reali­za­cja nie wyma­ga dużych nakła­dów. Rada Dziel­ni­cy wnio­sko­wa­ła m.in. o remon­ty dróg oraz budo­wę chod­ni­ków, roz­bu­do­wę pętli auto­bu­so­wej, insta­la­cje oświe­tle­nia, ale tak­że zgła­sza­ła pro­po­zy­cje takie jak mon­taż barie­rek wzdłuż uli­cy. Nie­któ­re z pro­po­zy­cji w nie speł­nia­ły nato­miast kry­te­rium wnio­sków inwe­sty­cyj­nych zgła­sza­nych do budże­tu mia­sta jak np.:
a) wykre­śle­nie z Pla­nu Prze­strzen­ne­go Zago­spo­da­ro­wa­nia Mia­sta Lublin tzw. Tra­sy Zie­lo­nej (dro­gi jezd­nej) bie­gną­cej wzdłuż dzielnicy,

b) obję­cie sta­łym porząd­kiem tere­nów mię­dzy ul. Jana Paw­ła II a ul. Perłową,

c) prze­zna­cze­nie kwo­ty 20 tys. zł na orga­ni­za­cję Dnia Dziec­ka na tere­nie dzielnicy,

d) ure­gu­lo­wa­nie ruchu dro­go­we­go na jed­nej z ulic dzielnicy,

e) wyzna­cze­nie miejsc posto­jo­wych dla osób niepełnosprawnych.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy