Prezydent unieważnił uchwałę RD Bronowice ws odwołania Przewodniczącego Zarządu

No Com­ments

Pre­zy­dent mia­sta Lublin Krzysz­tof Żuk w dniu 2 maja wydał zarzą­dze­nie nr 2/5/2016 w spra­wie stwier­dze­nia nie­waż­no­ści uchwa­ły nr 15/VIII/2016 Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce z dnia 10 mar­ca 2016 r. w spra­wie: odwo­ła­nia Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce – Pana Maria­na Igna­ciu­ka (przejdź do BIP, aby zoba­czyć treść zarzą­dze­nia).

War­to wspo­mnieć, że w pod­ję­ciu decy­zji pomo­gło nagra­nie z prze­bie­gu posie­dze­nie, wyko­na­ne przez Fun­da­cję Wolności.

Pre­zy­dent swo­je zarzą­dze­niu argu­men­tu­je kil­ko­ma sprawami:

  • zbyt krót­kie uza­sad­nie­nie uchwa­ły o odwo­ła­niu prze­wod­ni­czą­ce­go („brak zaufa­nia, prze­strze­ga­nie reguł i Sta­tu­tu Dziel­ni­cy Bronowice”),
  • brak uchwa­ły Komi­sji Rewi­zyj­nej w spra­wie zaopi­nio­wa­nia wnio­sku o odwo­ła­nie prze­wod­ni­czą­ce­go zarządu,
  • wnio­sek o roz­sze­rze­nie porząd­ku obrad o odwo­ła­nie prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du nie uzy­skał więk­szo­ści gło­sów (moż­na to zwe­ry­fi­ko­wać na naszym filmie),
  • prze­wod­ni­czą­ca rady nie prze­pro­wa­dzi­ła wybo­ru komi­sji skrutacyjnej,
  • nie­pra­wi­dło­wo spo­rzą­dzo­ne kar­ty do głosowania,

Poni­żej nagra­nie z posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce z dnia 10 marca:

Następ­ne posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce odbę­dzie się 5 maja o godz. 17:30 w sie­dzi­bie Rady przy ul. Krańcowej.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy