Dostępność siedzib Rad Dzielnic dla osób z niepełnosprawnością

No Com­ments

Wyko­na­li­śmy prze­gląd miejsc, w któ­rych obra­du­ją poszcze­gól­ne Rady Dziel­nic, pod kątem ich dostęp­no­ści dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z raportem:

Bronowice

Adres sie­dzi­by: ul. Krań­co­wa 106

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Sie­dzi­ba mie­ści się na par­te­rze. Sala, w któ­rej odby­wa­ją się zebra­nia jest dość cia­sna. Wej­ście znaj­du­je się od stro­ny uli­cy (jest sze­ro­ki chod­nik). Przed wej­ściem jest nie­wiel­ki stopień.

Dziesiąta

Adres sie­dzi­by: ul. Mic­kie­wi­cza 36

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Posie­dze­nia odby­wa­ją się w szko­le w jed­nej z sal lek­cyj­nych. Przed głów­nym wej­ściem do szko­ły są scho­dy. Moż­na też wejść tyl­nym wej­ściem, ale tam rów­nież znaj­du­ją się scho­dy (czte­ry).

Czechów Południowy

Adres sie­dzi­by: ul. Kuran­to­wa 4/139A

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Sie­dzi­ba rady znaj­du­je się na ostat­nim pię­trze wie­żow­ca. Wjazd na górę win­dą. Sam budy­nek jest trud­ny do odna­le­zie­nia. Pokój, w któ­rym obra­du­je rada jest dość ciasny.

Kalinowszczyzna

Adres sie­dzi­by: ul. Kle­eber­ga 12A

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest (tyl­ko stacjonarny)

Sie­dzi­ba znaj­du­je się w budyn­ku nad pasa­żem han­dlo­wym. Wej­ście z dołu wią­że się z poko­na­niem wie­lu scho­dów. Sala, w któ­rej odby­wa­ją się zebra­nia jest przestronna.

Konstantynów

Adres sie­dzi­by: Al. Kra­śnic­ka 76

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Sala posie­dzeń znaj­du­je się na tere­nie para­fii. Wej­ście z tyłu kościo­ła, na par­te­rze. Przed salą znaj­du­je się dłu­gi kory­tarz. Sama sala jest duża i zawie­ra dużo krze­seł dla gości.

Ponikwoda

Adres sie­dzi­by: ul. Owo­co­wa 6

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Posie­dze­nia odby­wa­ją się w sie­dzi­bie przed­szko­la. Sala jest duża i jest wie­le miej­sca do sie­dze­nia. Krze­sła są tak ulo­ko­wa­ne, że jest dobra widocz­ność obradujących.

Śródmieście

Adres sie­dzi­by: ul. Kró­lew­ska 3

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Obra­dy odby­wa­ją się w sali wynaj­mo­wa­nej od Soli­dar­no­ści. Budy­nek jest zlo­ka­li­zo­wa­ny bli­sko przy­stan­ku, w cen­trum mia­sta. Wej­ście od głów­nej uli­cy. Nie­ste­ty w sali znaj­du­ją się kolum­ny, któ­re mogą utrud­niać widoczność.

Węglin Południowy

Adres sie­dzi­by: ul. Roz­to­cze 14

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Wej­ście do budyn­ku znaj­du­je się na par­te­rze, ale nale­ży zejść kil­ka scho­dów w dół.

Wieniawa

Adres sie­dzi­by: Al. Racła­wic­kie 22

Kon­takt tele­fo­nicz­ny: jest

Sie­dzi­ba Rady znaj­du­je się na par­te­rze budyn­ku w pasa­żu przy Al. Racła­wic­kich. Aby prze­kro­czyć próg, nale­ży poko­nać jeden sto­pień. Nie­da­le­ko jest przy­sta­nek auto­bu­so­wy. Przed samym wej­ściem są scho­dy, ale ist­nie­je moż­li­wość ich obej­ścia. Sala posie­dzeń jest nie­du­ża, ale duże okno zapew­nia dobre nasłonecznienie.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy