Rozprawa w WSA ws. ekspertyz dot. radnych

No Com­ments

1 mar­ca o godz. 11.50 w sali nr II w Woje­wódz­kim Sądzie Admi­ni­stra­cyj­nym w Lubli­nie roz­pocz­nie się roz­pra­wa II SAB/Lu 188/15. Sąd roz­strzy­gnie czy Pre­zy­dent Mia­sta Lublin dopu­ścił się bez­czyn­ność w zakre­sie udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. Spra­wę roz­pa­trzy sąd w skła­dzie: G. Paw­los-Janusz, M. Lasko­w­ska-Pie­­trzak, B. Wiśniew­ski (spr.)

Przy­po­mnij­my kalen­da­rium tej sprawy:

21 sierp­nia 2015 – zło­ży­li­śmy wnio­sek do Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta Lublin o udo­stęp­nie­nie kopii opi­nii rad­ców praw­nych dot. moż­li­wo­ści powo­ły­wa­nia rad­nych do Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, o któ­rych Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta wspo­mniał w wypo­wie­dzi dla Gaze­ty Wybor­czej (wypo­wiedź znaj­du­je się na stro­nie: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,18600548,kon­flikt-inte­­re­­sow-w-radzie-mia­­sta-fun­da­­cja-wol­no­­sci-chce-zabrac.html#BoxLokLubLink).

21 wrze­śnia 2015 – Pre­zy­dent Mia­sta Lublin odmó­wił udo­stęp­nie­nia ekspertyz.

Wte­dy zło­ży­li­śmy skar­gę na bez­czyn­ność Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin w zakre­sie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznej.

Do skar­gi odniósł się Urząd Mia­sta. W piśmie moż­na prze­czy­tać m. in.radny funkcjonariusz publiczny

My odpie­ra­my argu­men­ta­cję urzęd­ni­ków, powo­łu­jąc się na dwa prze­pi­sy kodek­su kar­ne­go: „Oso­bą peł­nią­cą funk­cję publicz­ną jest funk­cjo­na­riusz publicz­ny” (art. 115 par. 19) oraz „Funk­cjo­na­riu­szem publicz­nym jest 1) Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej 2) poseł, sena­tor, rad­ny (…)” (art. 115 par. 13).

Ponad­to w poprzed­nim roku NSA w jed­nej ze spraw orzekł, że oso­ba peł­nią­ca funk­cję publicz­ną to każ­da oso­ba, któ­ra ma wpływ na kształ­to­wa­nie spraw publicz­nych w rozu­mie­niu art. 1 ust. 1 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (I OSK 1530/14). Poję­cie „oso­by peł­nią­cej funk­cję publicz­ną” ma na grun­cie usta­wy z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej auto­no­micz­ne i szer­sze zna­cze­nie, niż w usta­wie z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o ogra­ni­cze­niu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez oso­by peł­nią­ce funk­cje publicz­ne czy w art. 115 § 13 i 19 Kodek­su karnego.

Spra­wę opi­sy­wa­ły już wcze­śniej lokal­ne media, m. in. Dzien­nik Wschod­ni „Sąd oce­ni, czy rad­ny jest oso­ba publicz­ną”.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na roz­pra­wę (wstęp dla publicz­no­ści jest otwar­ty) 1 mar­ca o godz. 11:50 do sali nr II Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Lublinie.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy