Zmieniamy Statut Miasta

No Com­ments

W poniedziałek pracę rozpocznie Komisja Statutowa Rady Miasta. Jej celem jest przygotowanie zmian w statucie miasta. Przygotowaliśmy osiem wniosków do komisji. Ich celem jest wzrost przejrzystości w funkcjonowaniu Rady Miasta a także zwiększenie znaczenia jednostek pomocniczych.

Nasze wnio­ski do Komi­sji Sta­tu­to­wej w spra­wie zmian w sta­tu­cie miasta:

1. Doda­nie para­gra­fu o tre­ści „Obra­dy Rady i Komi­sji są trans­mi­to­wa­ne i utrwa­la­ne za pomo­cą urzą­dzeń reje­stru­ją­cych obraz i dźwięk. Nagra­nia obrad są udo­stęp­nia­ne w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej i na stro­nie inter­ne­to­wej miasta.”

2. Zmia­na frag­men­tu tre­ści §39 ust. 5 z „odpo­wiedź na inter­pe­la­cje jest udzie­la­na w for­mie pisem­nej, w ter­mi­nie 21 dni (…)” na „w ter­mi­nie 14 dni (…)”.

3. Zmia­ny tre­ści ust. 1a w §56 poprzez zmniej­sze­nie z 1000 do 500 licz­by miesz­kań­ców Lubli­na posia­da­ją­cych ini­cja­ty­wę uchwałodawczą.

4. Roz­sze­rze­nie krę­gu pod­mio­tów posia­da­ją­cych ini­cja­ty­wę uchwa­ło­daw­czą o „trzy rady dziel­nic, wystę­pu­ją­ce wspólnie”.

5. Zmie­nić treść §51 ust. 3 w taki spo­sób, aby rad­ni mogli się zrze­szać w klu­by w licz­bie mini­mum 3 rad­nych (obec­nie min. 5).

6. Zapi­sa­nie w sta­tu­cie moż­li­wo­ści skon­sul­to­wa­nia przez miesz­kań­ców tre­ści pro­jek­tu uchwa­ły oby­wa­tel­skiej przed jej zło­że­niem, z rad­ca­mi praw­ny­mi, zatrud­nio­ny­mi w urzędzie.

7. Zagwa­ran­to­wa­nie w sta­tu­cie mia­sta środ­ków finan­so­wych na zada­nia wska­zy­wa­ne przez jed­nost­ki pomoc­ni­cze. Okre­śle­nie kwo­ty przez Radę Mia­sta (a nie Pre­zy­den­ta – jak obec­nie), przy suma­rycz­nej kwo­cie dla wszyst­kich dziel­nic nie mniej­szej niż 0,5% kwo­ty wydat­ków budże­tu miasta.

8. Ponad­to wnio­sku­je­my, aby ujed­no­li­co­ny tekst sta­tu­tu był udo­stęp­nio­ny w BIP w wer­sji moż­li­wej do odczy­tu maszynowego.

Powyż­sze pro­po­zy­cje zmian wyni­ka­ją po czę­ści z usta­wy o zwięk­sze­niu udzia­łu oby­wa­te­li w życiu publicz­nym. Pro­po­zy­cje nr 4 i 7 doty­czą zwięk­sze­nia rze­czy­wi­stych kom­pe­ten­cji jed­no­stek pomoc­ni­czych, są wyni­kiem moni­to­rin­gu rad dziel­nic, pro­wa­dzo­ne­go przez Fun­da­cję Wol­no­ści w latach 2014–2016 a tak­że reko­men­da­cji I Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic, któ­re odby­ło się w 2017 roku. Zmia­na dot. okre­śle­nia środ­ków finan­so­wych przez Radę Mia­sta a nie Pre­zy­den­ta jest wzo­ro­wa­na na Kra­ko­wie. Dopro­wa­dzi ona do zagwa­ran­to­wa­nia pie­nię­dzy na reali­za­cję zadań sta­tu­to­wych dziel­nic oraz unie­za­leż­ni jed­nost­ki pomoc­ni­cze od orga­nu wyko­naw­cze­go mia­sta. Okre­śle­nie suma­rycz­nej kwo­ty pie­nię­dzy na potrze­by dziel­nic w sto­sun­ku do cało­ści wydat­ków mia­sta będzie gwa­ran­to­wać ich wzrost wraz ze wzro­stem miej­skie­go budże­tu. Pro­po­nu­je­my war­tość 0,5% wydat­ków. Przy budże­cie na pozio­mie 2 mld zł, pula środ­ków na jed­ną dziel­ni­cę wynie­sie 370 tys. zł (w sumie 10 mln zł). Kwo­ta ta jest kom­pro­mi­sem pomię­dzy potrze­ba­mi i wnio­ska­mi spo­łecz­ni­ków a kwo­tą budże­tu oby­wa­tel­skie­go, któ­ra wobec usta­wo­wych prze­pi­sów wzro­śnie do ok. 20 mln zł rocz­nie. War­to przy tym dodać, że Pre­zy­dent od kil­ku lat nie zde­cy­do­wał się na pod­wyż­sze­nie środ­ków dla jed­no­stek pomoc­ni­czych, któ­re wobec wzro­stu cen usług (np. budo­wy i remon­tów ulic i chod­ni­ków) każ­de­go roku rela­tyw­nie maleją.

Za nie­zbęd­ne uwa­ża­my wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści kon­sul­to­wa­nia tre­ści tzw. uchwał oby­wa­tel­skich z praw­ni­ka­mi zatrud­nio­ny­mi w urzę­dzie mia­sta. Przy­po­mi­na­my, że jeden z ostat­nich takich pro­jek­tów zda­niem rad­cy praw­ne­go ratu­sza miał wady for­mal­ne. Pro­ble­mów moż­na by unik­nąć, gdy­by praw­ni­cy zatrud­nie­ni w urzę­dzie mogli zwe­ry­fi­ko­wać pod wzglę­dem for­mal­no­praw­nym treść pro­jek­tów, opra­co­wa­nych przez mieszkańców.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy