Zmieniamy Statut Miasta

No Comments

W poniedziałek pracę rozpocznie Komisja Statutowa Rady Miasta. Jej celem jest przygotowanie zmian w statucie miasta. Przygotowaliśmy osiem wniosków do komisji. Ich celem jest wzrost przejrzystości w funkcjonowaniu Rady Miasta a także zwiększenie znaczenia jednostek pomocniczych.

Nasze wnioski do Komisji Statutowej w sprawie zmian w statucie miasta:

1. Dodanie paragrafu o treści „Obrady Rady i Komisji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.”

2. Zmiana fragmentu treści §39 ust. 5 z „odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni (…)” na „w terminie 14 dni (…)”.

3. Zmiany treści ust. 1a w §56 poprzez zmniejszenie z 1000 do 500 liczby mieszkańców Lublina posiadających inicjatywę uchwałodawczą.

4. Rozszerzenie kręgu podmiotów posiadających inicjatywę uchwałodawczą o „trzy rady dzielnic, występujące wspólnie”.

5. Zmienić treść §51 ust. 3 w taki sposób, aby radni mogli się zrzeszać w kluby w liczbie minimum 3 radnych (obecnie min. 5).

6. Zapisanie w statucie możliwości skonsultowania przez mieszkańców treści projektu uchwały obywatelskiej przed jej złożeniem, z radcami prawnymi, zatrudnionymi w urzędzie.

7. Zagwarantowanie w statucie miasta środków finansowych na zadania wskazywane przez jednostki pomocnicze. Określenie kwoty przez Radę Miasta (a nie Prezydenta – jak obecnie), przy sumarycznej kwocie dla wszystkich dzielnic nie mniejszej niż 0,5% kwoty wydatków budżetu miasta.

8. Ponadto wnioskujemy, aby ujednolicony tekst statutu był udostępniony w BIP w wersji możliwej do odczytu maszynowego.

Powyższe propozycje zmian wynikają po części z ustawy o zwiększeniu udziału obywateli w życiu publicznym. Propozycje nr 4 i 7 dotyczą zwiększenia rzeczywistych kompetencji jednostek pomocniczych, są wynikiem monitoringu rad dzielnic, prowadzonego przez Fundację Wolności w latach 2014-2016 a także rekomendacji I Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, które odbyło się w 2017 roku. Zmiana dot. określenia środków finansowych przez Radę Miasta a nie Prezydenta jest wzorowana na Krakowie. Doprowadzi ona do zagwarantowania pieniędzy na realizację zadań statutowych dzielnic oraz uniezależni jednostki pomocnicze od organu wykonawczego miasta. Określenie sumarycznej kwoty pieniędzy na potrzeby dzielnic w stosunku do całości wydatków miasta będzie gwarantować ich wzrost wraz ze wzrostem miejskiego budżetu. Proponujemy wartość 0,5% wydatków. Przy budżecie na poziomie 2 mld zł, pula środków na jedną dzielnicę wyniesie 370 tys. zł (w sumie 10 mln zł). Kwota ta jest kompromisem pomiędzy potrzebami i wnioskami społeczników a kwotą budżetu obywatelskiego, która wobec ustawowych przepisów wzrośnie do ok. 20 mln zł rocznie. Warto przy tym dodać, że Prezydent od kilku lat nie zdecydował się na podwyższenie środków dla jednostek pomocniczych, które wobec wzrostu cen usług (np. budowy i remontów ulic i chodników) każdego roku relatywnie maleją.

Za niezbędne uważamy wprowadzenie możliwości konsultowania treści tzw. uchwał obywatelskich z prawnikami zatrudnionymi w urzędzie miasta. Przypominamy, że jeden z ostatnich takich projektów zdaniem radcy prawnego ratusza miał wady formalne. Problemów można by uniknąć, gdyby prawnicy zatrudnieni w urzędzie mogli zweryfikować pod względem formalnoprawnym treść projektów, opracowanych przez mieszkańców.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy