Współpracujemy ze studentami dziennikarstwa KUL

No Com­ments

Roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z Kołem Nauko­wym Stu­den­tów Dzien­ni­kar­stwa na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. W ramach współ­pra­cy stu­den­ci będą uczyć się dzien­ni­kar­skie­go rze­mio­sła i anga­żo­wać w pra­ce redak­cji naszej gaze­ty „Jaw­ny Lublin”. Pla­nu­je­my regu­lar­ne spo­tka­nia, oma­wia­nie wyda­rzeń pre­zen­to­wa­nych w lokal­nych mediach, przy­go­to­wy­wa­nie wła­snych tek­stów oraz ich publi­ka­cję w „Jaw­nym Lublinie”.

Men­to­rem dla adep­tów dzien­ni­kar­stwa będzie Zbi­gniew Kopeć, wie­lo­let­ni kore­spon­dent PAP, a od kil­ku mie­się­cy nasz wolontariusz.

Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG w ramach Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy