Najaktywniejsi radni miasta Zamość 2018–2023

No Com­ments

Pod­czas sesji budże­to­wej Rady Mia­sta Zamość, w dniu 27 grud­nia br. doko­na­li­śmy pod­su­mo­wa­nia Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych oraz wrę­czy­li­śmy sta­tu­et­ki dla naj­ak­tyw­niej­szych zamoj­skich radnych.

Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Zamość uwzględ­nia okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do koń­ca sierp­nia 2023 roku. Pod uwa­gę wzię­li­śmy rad­nych, któ­rzy zasia­da­li w radzie od począt­ku kaden­cji. Zli­czy­li­śmy dane z 62 sesji Rady Mia­sta, pod­czas któ­rych odby­ło się 1396 gło­so­wań oraz ponad 159 posie­dzeń komisji.

Pod uwa­gę bra­li­śmy tyl­ko dane, któ­re w spo­sób mie­rzal­ny wska­zu­ją aktyw­ność rad­nych. Przy­po­mi­na­my, że bada­nie doty­czy aktyw­no­ści, a nie sku­tecz­no­ści czy efek­tyw­no­ści rad­nych (cze­go nie da się zmierzyć).

Imię i Nazwisko

Inter­pe­la­cje

Frekw. Gło­so­wa­nia(%)

Pro­jek­ty uchwał

Nie­obec­no­ści sesje

Nie­obec­no­ści komisje

Piotr Bła­że­wicz

0

99,57

0

0

2

Sła­wo­mir Ćwik

9

92,90

5

3

3

Jolan­ta Fugiel

0

97,06

0

2

1

Ire­ne­usz Godzisz

0

78,72

0

10

12

Fran­ci­szek Josik

3

99,21

6

1

3

Szcze­pan Kitka

0

99,21

5

2

4

Agniesz­ka Klimczuk

18

95,63

5

2

2

Marek Kude­la

1

89,18

3

5

10

Janusz Kup­czyk

7

99,28

5

0

2

Tade­usz Lizut

0

92,26

2

2

3

Jan Woj­ciech Matwiejczuk

0

94,12

1

3

7

Wie­sław Nowakowski

0

88,39

0

1

0

Adam Paw­lik

0

85,31

1

5

0

Grze­gorz Podgórski

0

95,34

3

1

1

Krzysz­tof Sowa

2

99,92

1

0

0

Maria Strę­­ci­­wilk-Gości­c­ka

0

90,61

2

6

6

Andrzej Szpa­tuś­ko

1

90,32

5

6

3

Marek Wale­wen­der

0

82,16

4

6

10

Zdzi­sław Wojtak

2

96,84

3

3

0

Dariusz Zagdań­ski

4

82,95

0

10

3

Rafał Zwo­lak

0

76,64

3

6

15

Naj­ak­tyw­niej­si rad­ni w poszcze­gól­nych kategoriach:

 • naj­wię­cej zło­żo­nych inter­pe­la­cji – Agniesz­ka Klim­czuk,
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na sesjach rady – Piotr Bła­że­wicz, Janusz Kup­czyk, Krzysz­tof Sowa (zawsze obec­ni),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na komi­sjach – Wie­sław Nowa­kow­ski, Adam Paw­lik i Krzysz­tof Sowa (zawsze obec­ni),
 • naj­więk­sza licz­ba zgło­szo­nych pro­jek­tów uchwał lub sta­no­wisk – Fran­ci­szek Josik
  (
  6 projektów),
 • naj­więk­sza fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach na sesjach Rady - Krzysz­tof Sowa (99,92%).

W poszcze­gól­nych kate­go­riach przy­zna­wa­li­śmy punk­ta­cję według klucza:

 • inter­pe­la­cje pisem­ne – 10 i wię­cej – 6 pkt, 8–9 5 pkt, 6–7 4 pkt, 4–5 3 pkt, 2–3 2 pkt, 1 – 1 pkt,
 • fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach – pow. 99% – 8 pkt, 95–99% – 6 pkt, 90–95% – 4 pkt, 80–90% – 2 pkt, poni­żej 80% – bez punktów,
 • pro­jek­ty uchwał – 2–4 – 1 pkt, 5–8 – 2 pkt, pow. 8 – 3 pkt,
 • obec­no­ści na sesjach – max. 1 nie­obec­ność – 2 pkt, 2–3 nb – 1 pkt, pow. 3 nb – 0 pkt,
 • obec­ność na komi­sjach – zawsze – 4 pkt, do 2 nb – 3 pkt, do 4 nb – 2 pkt, do 6 nb – 1 pkt, pow. 6 nb – 0 pkt

Poz.

Imię i Nazwisko

Inter­pe­la­cje

Frekw. Gło­so­wa­nia

Pro­jek­ty uchwał

Nie­obec­no­ści sesje

Nie­obec­no­ści komisje

Suma

1.

Janusz Kup­czyk

4

8

2

2

3

19

2.

Agniesz­ka Klimczuk

6

6

2

1

3

18

3.

Krzysz­tof Sowa

2

8

0

2

4

16

4.

Fran­ci­szek Josik

2

8

2

1

3

16

5.

Sła­wo­mir Ćwik

5

4

2

1

3

15

6.

Piotr Bła­że­wicz

0

8

0

2

3

13

7.

Szcze­pan Kitka

0

8

2

1

2

13

8.

Zdzi­sław Wojtak

2

6

1

0

4

13

9.

Grze­gorz Podgórski

0

6

1

1

4

12

10.

Jolan­ta Fugiel

0

6

0

1

4

11

11.

Andrzej Szpa­tuś­ko

1

4

2

0

3

10

12.

Tade­usz Lizut

0

4

1

1

3

9

13.

Dariusz Zagdań­ski

3

2

0

0

3

8

14.

Wie­sław Nowakowski

0

2

0

1

4

7

15.

Adam Paw­lik

0

2

0

0

4

6

16.

Maria Strę­­ci­­wilk-Gości­c­ka

0

4

1

0

1

6

17.

Jan Woj­ciech Matwiejczuk

0

4

0

0

4

5

18.

Marek Kude­la

1

2

1

0

0

4

19.

Marek Wale­wen­der

0

2

1

0

0

3

20.

Rafał Zwo­lak

0

0

1

0

0

1

21.

Ire­ne­usz Godzisz

0

0

0

0

0

0

Naj­ak­tyw­niej­szy­mi Rad­ny­mi Mia­sta Zamość w latach 2018–2023 zosta­li: Janusz Kup­czyk, Agniesz­ka Klim­czuk oraz Krzysz­tof Sowa. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my aktywności!

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy