Fundacja Wolności została członkiem FLOP

No Com­ments

FLOPNa mocy uchwa­ły zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści z dnia 28 czerw­ca 2013 roku, oraz na pod­sta­wie decy­zji zarzą­du Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych (FLOP), Fun­da­cja Wol­no­ści zosta­ła peł­no­praw­nym człon­kiem FLOP.

Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych (FLOP) jest orga­ni­za­cją para­so­lo­wą sku­pia­ją­cą 34 orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we z Lubli­na i tere­nu woj. lubelskiego.

Pod­sta­wo­wym celem FLOP jest utrwa­la­nie i roz­wi­ja­nie współ­pra­cy pomię­dzy orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi dzia­ła­ją­cy­mi na obsza­rze woj. lubel­skie­go oraz podej­mo­wa­nie i reali­zo­wa­nie wspól­nych przedsięwzięć.

FLOP podej­mu­je dzia­ła­nia tam, gdzie poje­dyn­cze orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we są zbyt sła­be, gdzie ist­nie­je potrze­ba sil­ne­go gło­su, wyra­że­nia wspól­ne­go sta­no­wi­ska. Jest rzecz­ni­kiem inte­re­sów tych orga­ni­za­cji wobec władz samo­rzą­do­wych i innych pod­mio­tów spo­łecz­nych. Płasz­czy­zna współ­pra­cy w ramach FLOP słu­ży nawią­zy­wa­niu nowych kon­tak­tów, wymia­nie infor­ma­cji i doświad­czeń oraz ini­cjo­wa­niu wspól­nych pro­jek­tów. Cha­rak­ter ponadbran­żo­wy i regio­nal­ny jest jego zale­tą i szan­są w kon­tek­ście inte­gra­cji UE.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy