Oferta dla studentów prawa

No Com­ments

W związ­ku z dyna­micz­nym roz­wo­jem sytu­acji odmow­nych w spra­wach o dostęp do infor­ma­cji publicz­nych, Fun­da­cja Wol­no­ści poszu­ku­je stu­den­tów i stu­den­tek pra­wa, któ­rzy będą ana­li­zo­wać poszcze­gól­ne spra­wy oraz wystę­po­wać w sądzie administracyjnym.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy stu­den­tów od II roku pra­wa, zwłasz­cza tych, któ­rzy chcą być w przy­szło­ści rad­ca­mi praw­ny­mi lub adwokatami.

Pro­szę pisać na kontakt@fundacjawolnosci.org

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy