Oferta dla studentów prawa

No Com­ments

W związ­ku z dyna­micz­nym roz­wo­jem sytu­acji odmow­nych w spra­wach o dostęp do infor­ma­cji publicz­nych, Fun­da­cja Wol­no­ści poszu­ku­je stu­den­tów i stu­den­tek pra­wa, któ­rzy będą ana­li­zo­wać poszcze­gól­ne spra­wy oraz wystę­po­wać w sądzie admi­ni­stra­cyj­nym.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy stu­den­tów od II roku pra­wa, zwłasz­cza tych, któ­rzy chcą być w przy­szło­ści rad­ca­mi praw­ny­mi lub adwo­ka­ta­mi.

Pro­szę pisać na kontakt@fundacjawolnosci.org

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin w latach 2014–2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy