Popularność głosowania w latach 2014–2016

No Com­ments

W 2016 roku przez inter­net zagło­so­wa­ło bli­sko 18 tysię­cy osób, odda­jąc w sumie 47 147 gło­sów. Każ­dy mógł gło­so­wać na 3 pro­jek­ty (jeden w kate­go­rii dużych i dwa w kate­go­rii małych). Pod koniec tygo­dnia urząd mia­sta poin­for­mu­je ile wpły­nę­ło kart papierowych.

W 2015 roku w gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym wzię­ło udział bli­sko 25 tysię­cy osób. 24 756 zagło­so­wa­ło na pro­jek­ty duże i 24 943 na małe. Każ­dy mógł zagło­so­wać na 1 pro­jekt duży i 1 pro­jekt mały. Ponad­to w 60 punk­tach do gło­so­wa­nia zosta­wio­no 43 621 kart do głosowania.

Wśród pro­jek­tów dużych naj­wię­cej gło­sów otrzy­ma­ły pro­jek­ty D‑24 „Aktyw­ny Stu­dent” (5806) oraz D‑5 „Sygnał od nowa” (5605). W kate­go­rii małych naj­wię­cej gło­sów zdo­by­ły M‑71 „Aktyw­ny Lublin” (5565), M‑40 „Punkt Kul­tu­ry” (4056) oraz M‑121 „Rewi­ta­li­za­cja zespo­łu boisk Lubli­nian­ka” (4020).

W 2014 roku w gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym udział wzię­ło pra­wie 27 tysię­cy miesz­kań­ców. Odda­li 94 985 gło­sów na pro­jek­ty małe i 59 360 na duże. Każ­dy mógł zagło­so­wać na 3 pro­jek­ty duże i 5 małych. W punk­tach do gło­so­wa­nia zosta­wio­no ok. 20 tysię­cy kart. Naj­wię­cej gło­sów otrzy­mał pro­jekt D‑23 dot. popra­wy warun­ków dla zwie­rząt w schro­ni­sku (6715). Wśród pro­jek­tów małych naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szył się pro­jekt M‑175 dot. roz­bu­do­wy sie­ci hot-spo­­tów (5645).

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy