MKS Lublin ujawnił szczegóły umowy z radną, po tym jak przegrał w sądzie

No Com­ments

MKS Lublin ujaw­nił szcze­gó­ły umo­wy z fir­mą rad­nej Anny Ryf­ki. Zro­bił tak, bo naka­zał mu sąd. Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny wła­śnie odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną miej­skiej spół­ki na wyrok sądu I instancji.

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną spół­ki miej­skiej MKS Lublin. Miej­ska spół­ka odwo­ła­ła się od wyro­ku sądu I instan­cji (wyrok Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w Lubli­nie z dnia 26 lip­ca 2022 r. sygn. Akt II SAB/Lu 75/22), któ­ry naka­zał jej ujaw­nić szcze­gó­ły umo­wy zawar­tej ze spół­ką nale­żą­cą do miej­skiej rad­nej. Wyrok jest prawomocny.

Przy­po­mnij­my, w maju 2022 roku pyta­li­śmy o umo­wę na rekla­mę, któ­ra była widocz­na na meczach klu­bu pił­ka­rek ręcz­nych. Teraz spół­ka przy­zna­ła, że przed­mio­to­wa rekla­ma na meczu MKS Lublin S.A. zosta­ła wyku­pio­na przez spół­kę Veni­de­ro sp. z o.o.

Spół­ka wymie­ni­ła też świad­cze­nia, jakie otrzy­ma­ła fir­ma w zamian za spon­so­ring. W zamian za 10 tys. zł net­to od spół­ki Veni­de­ro, MKS Lublin S.A. zobo­wią­zał się do emi­sji spo­tu Spon­so­ra na ban­dach LED – 2 emi­sje x 15 sec. (mecze trans­mi­to­wa­ne przez TVP Sport) a tak­że do innych świad­czeń rekla­mo­wych tj. do umieszczenia:
a) logo­ty­pu Spon­so­ra na koszul­ce roz­grzew­ko­wej – przód śro­dek – 1 zawodniczka,
b) logo­ty­pu Spon­so­ra na mate­ria­łach poli­gra­ficz­nych: pla­ka­ty, ulot­ki, fol­de­ry, zapro­sze­nia, kalendarz,
c) umiesz­cze­nia logo­ty­pu Spon­so­ra na ścian­ce kon­fe­ren­cyj­nej – 1 sztuka,
d) roll-upu rekla­mo­we­go Spon­so­ra ze wspie­ra­ną zawod­nicz­ką – 1 sztuka,
e) rekla­my i lin­ku do stro­ny inter­ne­to­wej Spon­so­ra na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej MKS Lublin, oraz FB,
f) ser­wi­su infor­ma­cyj­ne­go o Spon­so­rze nada­wa­ny przez spi­ke­ra na każ­dym meczu w Lublinie,
g) umiesz­cza­nia logo­ty­pu Spon­so­ra w mate­ria­łach video Sponsorowanego,
h) prze­ka­za­nia Spon­so­ro­wi 2 bile­tów VIP na wszyst­kie mecze i spo­tka­nia spon­so­rów klu­bu w Lubli­nie celem umoż­li­wie­nia Spon­so­ro­wi kon­tro­li pra­wi­dło­wo­ści reali­za­cji świad­czeń przez Sponsorowanego,
i) udo­stęp­nie­nia moż­li­wo­ści dys­try­bu­cji mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych Spon­so­ra pod­czas meczów w Lublinie.

Za te usłu­gi spół­ka Veni­de­ro mia­ła zapła­cić 10 tys. zł netto.

Fir­ma zarzą­dza­na przez rad­ną zaku­pi­ła w spół­ce miej­skiej kon­kret­ne usłu­gi rekla­mo­we. Te wyja­śnie­nia potwier­dza­ją, że rad­na pro­wa­dzi­ła dzia­łal­ność gospo­dar­czą z wyko­rzy­sta­niem mie­nia gmi­ny, co powin­no skut­ko­wać wyga­sze­niem jej man­da­tu. Pra­wo zabra­nia rad­nym kupo­wać lub sprze­da­wać usłu­gi i pro­duk­ty z insty­tu­cja­mi gmi­ny, w któ­rej peł­ni man­dat radnego.

Odpo­wiedz MKS Lublin na wnio­sek infor­ma­cja publicz­na po wyroku_NSA

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy